haritada ara :   km  
Konya'da 31 ilçe bulundu.
sırala 
Akşehir ilçe - Akşehir - Konya
1333 📖: Akşehr
Y17 Y1118 📖Philomêlion [ Yun "Philomelos (öz.) kenti" ]
■ İskender'in maiyetinden Philomelos tarafından kurulduğunu Strabon aktarır. MÖ 2. yy'a ait Philomêlion sikkeleri mevcuttur. 1117 yılındaki Bizans-Selçuklu çatışmaları sırasında halâ aynı adı taşıyordu. 1381'de Akşehir adıyla sancak idi. SN
Derebucak ilçe - Derebucak (Gencek bucağı) - Konya
1912hk 📖: Dereköy
1872s 📖: Derebucak
Hüyük ilçe - Hüyük - Konya
<1960 📖: Kıreli Hüyüğü
1584a 📖: Öyük
■ Daha önce Kıreli nahiyesine bağlı köy iken önce Kıreli nahiye merkezi, sonra kendi adıyla adlandırılan ilçenin merkezi olmuştur. SN
Tuzlukçu ilçe - Tuzlukçu - Konya
1708z 📖: Üründüz | Tuzlukçu [ Tr ürün düz "ak ova" ]
■ Yukarı mahalle Karakeçili, Aşağımahalle Avşar Türkmenidir. 1929'da Aşağı ve Yukarı Tuzlukçu köylerinin birleşmesiyle nahiye merkezi oldu. 1991'de ilçe oldu. SN
■ © 18.07.1708 Akşehir sancağı has köylerinden Örndüz/Ürndüz nam-ı diğer Tuzlukcu köyü sınırındaki otlak çayırlığa... deyar heyran
Doğanhisar ilçe - Doğanhisar - Konya
1729z 📖: Doğanhisarı
■ © 28.08.1729 Karaman Ereğlisi'nde vaki Haremeyn Evkafı mülhakatından Akşehir kurbunda Kasaba-i Doğanhisarı civarında vaki cami müezzinliğinin tevcihine dair deyar heyran
Beyşehir ilçe - Beyşehir - Konya
1333 📖: Beğşehr
Y550 📖: Kárallis / Karállia? [ AnaD ]
■ Yaygın akademik kanıya göre, 4. yy'dan itibaren anılan Karalia yerleşimi Beyşehir kasabasıdır; ancak Hüyük ilçesindeki Kıreli kasabası da muhtemel görünüyor. SN
■ Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde çalışan Ramsay'a göre Karallia Bizanslılar zamanında Skleros adını almıştır. Daha sonra harap olan Karallia, Viranşehir adını almış... Onüçüncü yüzyılın ilk yarısında, Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad devrinde, muhtemelen 1240'tan biraz önce Türkmenler tarafından yeniden kurulmuş... Eşrefoğulları'nın hakim olduğu dönemden itibaren Viranşehir'in adı Süleymanşehir olmuş... Beyliğin merkezi olmasından dolayı geçen zamanla beraber beyin şehri olarak anılır. Bundan dolayı da Beyşehir adını almış... Nezih Aytaçlar
Yunak ilçe - Yunak - Konya
1864z 📖: Yunak [ Tr "çamaşırlık" ]
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ © 28.06.1864 Cihanbeyli Aşireti'nden Yunak karyeli Molla Hasan oğlu Ömer'i darb ve cerh eden eşkıyadan... deyar heyran
■ Türk - Kürt karisik yerleşim. Yunak merkezde Türkler cogunluktadır. Mert Çakmak
Çeltik ilçe - Çeltik - Konya
1919hb 📖: Çeltik
■ 20. yy başında kısmen Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 22.03.1846 Kırşehir tüccarından Yani ve ortağı Yorgi adlı zımmilerin, Çeltik kazasında mukim Cihanbeyli Aşireti Beyi Alişan zimmetindeki alacaklarının mahkeme yoluyla tahsil ettirilmesine dair... deyar heyran
■ Çeltik sehir merkezi Bulgaristan göçmeni Türkler ve Emirdağ kökenli Yörük Türklerden oluşmaktadır. Mert Çakmak
Seydişehir ilçe - Seydişehir - Konya
1484 📖: Seydişehri
■ 14. yy başında Seyyid Harun Veli adlı mitik şahsiyet tarafından kurulduğu rivayet edilir. Velinin kabri halen ziyaret edilir. Kent 1970’lerde Sovyet desteğiyle kurulan alüminyum tesisleri sayesinde hızla gelişmiştir. SN
Ilgın ilçe - Ilgın - Konya
1926h 📖: Ilgın [ Yun lágaina "testi" ]
Derbent ilçe - Derbent (Aşağıçiğil bucağı) - Konya
1824z 📖: Tatlar Derbendi [ Tr Tat "acem" ]
■ © 26.02.1824 Akşehir'e tâbi Ilgın kazasının Tatlar Derbendi karyesi halkı müttefikan derbend ağalarını öldürüp, katilleri dahi hiyanet edip hükümete vermek istemediklerinden... deyar heyran
Ahırlı ilçe - Ahırlı - Konya
1926h 📖: Ahırlı Pazarı
Kadınhanı ilçe - Kadınhanı - Konya
1926h 📖: Kadınhanı | Saideli
1876a 📖: Hatunhanı
1721z 📖: Saideli (idari bölge)
■ Kadınhanı (`kraliçe hanı`) adı Selçuklulardan İzzeddin Keykâvus'un eşi olup muhtemelen Kâhta kökenli olan Raziye Hatun'un (Devlet Hatun) 1223'te yaptırdığı kervansaraydan gelmektedir. İdari bölge adı Selçuklular, Karamanlılar ve Osmanlılar döneminde (20. yy başlarına dek) Saideli idi. SN
■ © 30.11.1721 Ladik ile Ilgın arasında Saidili kazasında Kadın Hanı tamir ve tecdid edilerek Türkmen aşiretinden beş mahalle iskan edilmiş ise de... deyar heyran
■ İlçe halkının büyük çoğunluğu BozUlus Türkmenlerinden meydana gelmektedir. Egemen
Bozkır ilçe - Bozkır - Konya
1928 📖: Siristad
1914hk 📖: Siristat
1848z 📖: Bozkır (idari bölge)
■ Antik Isauria ülkesinin başkenti olan Isaura Vetus ve İsaura Nova (Eski ve Yeni Isaura) kentleri Bozkır ilçesinde, muhtemelen kasabanın güneydoğusundaki Hisarlık ve Işıklar köyleri yakınında bulunmaktaydı. Siristad adının Isaura ile ilişkili olması mümkündür. SN
■ © 06.12.1848 Bozkır kazasına tabi Hoca köyünde pazar kurulması olmayacağından pazarın cuma günleri kazanın ortasındaki Sırıstad kasabasında kurulması hakkında... deyar heyran
Akören ilçe - Akören - Konya
1928 📖: Akviran
Sarayönü ilçe - Sarayönü - Konya
1926h 📖: Sarayönü | Sarayini [ Tr saray ini "barınak mağarası" ]
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Saray sözcüğü burada `barınak, mağara` anlamındadır. SN
Meram ilçe - Meram - Konya
1926h 📖: Meram
Hadim ilçe - Hadim - Konya
1960 📖: Hadım
1914hk 📖: Hadım
■ 2005'te resmen Hadim adı verilmiştir. Türkçe isim her iki yazımla `hizmetkâr` anlamındadır. SN
Taşkent ilçe - Taşkent - Konya
1500t 📖: Pirlevganda [ AnaD ]
Selçuklu ilçe - Selçuklu - Konya
Eski adı: -
■ 1987 yılında Konya merkez ilçesinin bölündüğü üç yapay ilçeden biridir. 13. yy'da Konya'da hüküm süren Selçuklu hanedanının adı verilmiştir. SN
Karatay ilçe - Karatay - Konya
1282 📖: Karatay Medresesi (yapı)
■ Selçuklu vezirlerinden Celaleddin Karatay'ın H 649 (M 1251) tarihinde yaptırdığı medrese Konya merkezi Ferhuniye mahallesinde bulunur. 1987'de yapay olarak yaratılan üç metropol ilçeden birine adı verildi. SN
Güneysınır ilçe - Güneysınır - Konya
■ Güneybağ (Almasun) ve Karasinir köylerinin birleştirilmesiyle 1968'de kurulmuş belediyedir. 1987'de ilçe oldu. SN
Çumra ilçe - Çumra - Konya
1926h 📖: Çumra İstasyonu
1476t 📖: Çumra (başka yer)
■ İlçeye adını veren asıl Çumra şimdiki İçeriçumra kasabasıdır. 1910'dan sonra kasaba, demiryolu üzerindeki istasyon mevkiine taşındı. SN
■ Şimdilerde nüfusun yarısı Muhacir yarısı ise Celali Aşiretinin Sasoon ailesine bağlı Erzurumlu Kürtlerdir. Site Yönetimi
Altınekin ilçe - Altınekin - Konya
1928 📖: Zıvarık
1746z 📖: Sverek [ Erm sevaverag "karaören" ]
■ Daha önce Zıvarık veya Sıverek nahiyesi iken Altınekin adıyla 1987'de ilçe oldu. SN
■ © 14.11.1746 Konya sancağında İnsuyu kazasının Swerak köyü muhtelif yolların birleştiği bir mahal olup ahalisi derbendci olduklarından... * 26.07.1804 Konya sancağının İnsuyu kazasına merbut Swrak maa Kilise karyesi derbend ağalığına dair. © »»» 12.04.1905 Konya merkezinde ve Zıvarık adlı mahalde iskan olunan Kırım muhacirlerinin kurduğu mahallelere İhsaniye ve Burhaniye adlarının verilmesi... deyar heyran
Cihanbeyli ilçe - Cihanbeyli - Konya
1926h 📖: İnevi
1912hk 📖: İnevi | Esbkeşan [ Tr esbkeşan "at çeken (aş.)" ]
1928 📖: Mürseliefendi (idari bölge)
■ Bölgede daha önce göçebe olarak yaşayan ve Osmanlı idari sisteminde aşiret kazası olarak tanımlanan Atçeken (resmi dilde Esbkeşan) Aşireti bulunmaktaydı. İlçe şimdiki adını 18. yy'da Urfa yöresinden buraya gelen Rişvan konfederasyonuna bağlı Cihanbeyli [Canbegli] Kürt aşiretinden alır. Kaza merkezi eskiden Böğrüdelik (Cihanbeyli) köyünde iken, 19. yy'da şimdi bulunduğu İnevi mevkiine taşındı. İlçe nüfusunun büyük bölümü halen Kürttür. SN
Kulu ilçe - Kulu - Konya
1816z 📖: Kulu [ Tr "öz." ]
■ 18. yy'da bölgeye hakim olan Kulubey oğulları hanedanı adından. SN
■ © 25.05.1702 Ankara'da Çukurcak kazasına tabi Ahi Çomak Evkafı'nın mütevellileri olan Mustafa Dede, Kulu Dede ile Şaban umur-ı vakfı hüsn-i idare eylediklerinden, cihetin bunlara tevcihi hakkında Kadı Mehmed tarafından yazılan arz. © »»» 27.04.1816 Hadişözü kazasına tabi Kulu ve Kozanlı karyelerinde sakin Kulubeyoğlu voyvoda Seyyid Hüseyin Ağa... deyar heyran
■ İlçenin yerli halkının büyük bir kısmı Kürd ve Türk'tür. İlçeye daha sonraları Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Kürt aşiretler (Rişvan aşireti, Şeyhbizinli Aşireti vs.) yerleştirildi. 1853-1856 Osmanlı-Rus Kırım Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya göç eden Nogay Türklerinin büyük bir kısmı ilçeye ve çevresine yerleştirildiler. Kozmopolit bir yapıya sahiptir. İlçe halkı Yörükler, Kürtler, Nogaylar, Türkmenlerden oluşur.
Karapınar ilçe - Karapınar - Konya
1788h 📖: Karapınar
■ © Vakıf defteri: Yavuz Sultan Selim'in, Karaman eyaletine tabi Karapınar'ın merkezi olan Sultaniye kasabasındaki cami ve imareti evkafı... deyar heyran
Emirgazi ilçe - Emirgazi (Gölören bucağı) - Konya
1928 📖: Emirgazi
1912hk 📖: Seyitgazi | Mirgazi
■ Kasabanın 2 km kuzeyinde Eskikışla adı verilen yerde Hititlerden kalma büyük bir yerleşim yeri kalıntısı vardır. SN
Ereğli ilçe - Ereğli - Konya
1665 📖: Karaman Ereğlisi
1282 📖: Arakliya
Y708y 📖: Hêrákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
Y17 📖: Kybistra [ AnaD ]
■ 8. yy başından itibaren kaydı geçen Herakleia kalesi daha sonra eski Kybistra kenti ile birleştirildi. SN
Halkapınar ilçe - Halkapınar - Konya
1522t 📖: Zanapa
Y1200~a 📖: Sannabádes [ Yun ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.