Kocaeli'de 410 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 5
sırala 
  Çayırova ilçe - Çayırova - Kocaeli
1968k: Güzeltepe
1890hk: Akkilise
■ Gebze ilçesinden ayrılarak 1992'de belediye, 2008'de ilçe olmuştur. SN
  Darıca ilçe - Darıca - Kocaeli
1968k: (Işıklar)
1890hk: Darıca [ Yun ta Ritsia ]
Y1356: Ritsion
■ Ioannes Kantakuzinos vekayinamesinde Ritzion olarak anılan kasaba, muhtemelen çoğul <> (Ritzion'lar) biçiminden Türkçeye aktarılmıştır. SN
■ Bizans devrinde Ritsio, Rumlar arasinda Aritsion olarak geçmekte. Manav
  Şekerpınar bld - Gebze - Kocaeli
■ Popüler adı Eşekli iken resmi kayıtlarda Merkepli görünür. 1952'de köy muhtarlığının girişimiyle Şekerpınar adı benimsenmiştir. SN
  Eskihisar köy - Gebze - Kocaeli
1890hk: Eskihisar
■ Antik Yunanda kullanılan ismi Nikeiata dır. Bitinya Krallığı döneminde kurulmuştur. Orhan Gazi döneminde Türklerin eline geçmiştir. Yerlileri kendilerini Osman Gazi zamanında gelen Türklerden sayar. Ressam Osman Hamdi Beyin Evi ve müzesi buradadır. Hannibal'in sığındığı söylenen Eskihisar Kalesi de buradadır. Hayal
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
1660eç: Gibizya/Kibizya
Y1308: Dakíbyza [ Tr ta Kibyza "Gebze'ler" ]
Y130, Y200: [K]ibyssa [ Luw ]
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün eski Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. Arrianos ve It. Antoninus'ta bulunan Libyssa? adı yazım hatası olmalıdır. Bizans tarihçileri Paxymeres ve Zonaras'ta görülen Dakíbyza biçimi <> (`Kibysa'lar`) anlamındadır. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SN
  Pelitli köy - Gebze - Kocaeli
1890hk: Pelidli
  Muallim mah - Gebze - Kocaeli
1928k: Muallim
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Takriben 1970'ler itibâriyle kısmen Torul'un Koryana köyünden gelme Müslüman Helenler yerleşti. Manavlar kabaklı börek, Helenler de kardiminoz yapmayı severler. Köyde kabul gören manavlık tanımlaması: ''Daha önce hiç bir yerden göç etmemiş bin yıldan fazla bölgede yaşayan, yerli''. Sanayileşmeden evvel üzüm, kiraz ve zeytin temel geçim kaynaklarıydı. Manav
  Mollafenari köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Akören
■ Mollafenari eskiden beri bucak adıdır. Bucak merkezi 1958'de Akören köyüne taşındı. SN
  Kızderbent bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Kızderbent
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Matrakçı Nasuh'un 1534-36 olaylarını anlatan Menazil-i Sefer-i Irakeyn eserinde Derbend-i Kazıklu olarak gecer ve İznik'i gösteren minyatürde yer alır. SN
■ Kleonymou M. Papadopoulou: ''Beyazıd vaktinde 1467'de harp esiri olarak Florina'dan getirtildiler''. Serristori, 1828: ''Takrîben 150 sene evvel göç etmiş olan Bulgarların oturduğu 150 hâneli köy. Çok çalışkan ve zenginler. Köyün etrafında çok sayıda çiftlik görülüyor.'' George Thomas Kappel, 1829: ''...Kızderbent’e vardık ve geceyi bir Bulgarın evinde rahat geçirdik. Ev sâhibemiz ilerlemiş yaşına karşın oldukça güzeldi. Neşeli bir ihtiyar kadındı ve yakışıklı Tatar klavuzumun el şakalarına gönülden boyun eğiyordu. Kızderbent ismini içinde bulunduğu dağ derbendinden alıyor. Takrîben 100 hâne ve sakinlerinin tamamı Bulgar. Padişah tarafından saraydaki hanımlardan birine hediye edilmiş 12 köyden biri. Bu hanım da tutmuş köyleri Ermeni bankerine toptan devretmiş o da parakende olarak tekrar Türklere satmış. Yeni sâhipleri yerleşip buranın ve diğer tüm köylerin başlıca geçim kaynağı ipekçilikte yerlerini almışlar.'' 18. asırda Ohrid göçmenlerince iskân edildiği de iddiâ edilmekte Mübâdale ile Drama'ya bağlı Darovo (Kechrokampos) ve Kozluca (Ano Karyofito) Pomak köylüleri yerleştirildi. Bütün sülâle lâkapları Slavca. Manav
  Dilovası ilçe - Dilovası - Kocaeli
1660eç, 1890hk: Dilİskelesi (mv)
Y550: Libyssa (mv)
■ Antik Libyssa deresi ve iskelesi buradadır. Mektuplar Aşağı Çerkeşli köyü denerek yollanmaktaydı. 1955'te kurulmaya başlanan yerleşim otoyol yapımı ve sanayi tesislerinin açılmasıyla her yerden göç birden hızlıca genişledi. Manav
  İnebeyli köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: İnebeyli
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
  Dereköy bld - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Dereköy
■ 20. yy başında Manav/Boşnak yerleşimi.
■ Manav yerleşimi 1895'de 13 hane Boşnak iskân edildi. Manav
  Yalakdere bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
E1902: Yalakdere
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ 17. yy'da kurulmuş Ermeni yerleşimi idi. 19. yy sonunda 140 hanede 650 Ermeni nüfusu ve Surp Hreşdagabed kilisesi vardı. ■ Antik Basilinoúpolis yerleşimi muhtemelen bu yerin yakınındaydı. 12. yy sonlarına dek piskoposluk makamı olarak kaydedilmiş, daha sonra izi dahi kalmamıştır. SN
■ Güney Makedonyalı mübâdil Pomaklar iskân edilmiştir. Manav
  Tavşancıl mah Dilovası - Dilovası (Hereke bucağı) - Kocaeli
1890hk: Tavşancı[l]
Y1331v: Philokrênê [ Yun ]
■ Orhan Bey zamanında Osmanlıların Bizans ordusunu yendiği Philokrini mevkii olarak anılır. SN
■ Manav yerleşimi Manav
  Hayriye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Karaova
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 83 haneli Boşnak yerleşimi Manav
  Avcıköy köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Merdeköz
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Merdigöz? Mübâdele ile Selânik köylerinden âileler iskân edildi. 1932'de Yörükler eklendi. Köyün müzesi bulunur. Manav
  Oluklu köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Oluklu
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de 39 hâneli Boşnak yerleşimi Manav
  İhsaniye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: NovoSelo
1928k: İhsaniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni/Gürcü yerleşimi.
■ 1878 Berlin Antlaşmasından sonra gelen Stolats Korneiç köylüleri. Manav
  Fulacık köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928k: Fulacık
1890hk: Fuğlacık
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsmin kaynağı ''Fıllacık'' olabilir. Fulacık kurulduktan sonra 17. asrın ortalarında 10 kadar Rum âile ihtida edip Karamürsele taşınmıştır. Tarih: 12/M /1277 (Hicrî) Dosya No :600 Gömlek No :52 Fon Kodu :MVL İzmid sancağı Karamürsel kazası Fuğlacık karyeli Despote bint-i Yani'nin katili Beyler Mahallesi'nden İbrahim ile veresenin muhakemesi. (9. Anadolu) Tarih :04/Ra/1309 (Hicrî) Dosya No :1875 Gömlek No :112 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasının Fuğlacık karyesi kabzımalı Yordan hakkında yapılan şikayetin mahallince tahkiki ile gereğinin yapılması. Tarih :16/C /1310 (Hicrî) Dosya No :2039 Gömlek No :38 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel'in Pilavine adlı mahallinde iskan edildikleri halde Fuğlacık karyesi Hristiyanlarının saldırılarına maruz kalan (Boşnak) muhacirlerden gelen şikayetin tahkiki ve gereğinin icrası. Tarih :05/N /1317 (Hicrî) Dosya No :36 Gömlek No :1317 Fon Kodu :İ..AZN. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesinde bulunan Rum Mektebi'nin tecdiden inşasına ruhsat itası. Tarih :14/Za/1319 (Hicrî) Dosya No :94 Gömlek No :1319 Fon Kodu :İ..HUS. Karamürsel civarında Tahtalı mevkiinde iskan olunan Boşnak muhacirlerinin Rum Fuğlacık köyü arazisine yaptıkları müdahalelerinden dolayı bir kaç kişi arasında münazara çıktığından soruşturma yapmak üzere seçilecek heyetin bölgeye gönderilmesi. Tarih :27/C /1320 (Hicrî) Dosya No :586 Gömlek No :20 Fon Kodu :DH.MKT. Karamürsel kazasına tabi Fuğlacık karyesi sabık Kabzımalı İliya'nın muhtarlığı zamanında zimmetine geçirmiş olduğu paradan dolayı üç ay müddetle hapsi hakkındaki İzmid Sancağı İdare Meclisi'nden verilen hükmün, Şura-yı Devlet Temyiz Mahkemesi'nce tasdikini havi tanzim olunan ilamın ilgililere tebliği. İznik jandarması Cemalin yaptırdığı katliamdan haftalar sonra ancak 182 Fulacıklının eşgâli tespit edilebildi. Kaçabilen Fulacıklılar ancak 40 gün dağlarda saklandıktan sonra Helen ordusunun Kara Mürsele girmesiyle rahat bir nefes alabildiler. Hayatta kalan 227 Rum âile evvela telle çevrili İzmitte bulunan kamplarda birkaç ay kalıp oradan da Beşiktaşa sevk edildi. İltica kamplarında köylüler Kilkis yakınındaki Aşıklar (yeni ismi Evropos) köyüne iskân edildi. 15 âile Dramadaki Krinida ve 50 âile ise Dramadaki Kormista köylerine iskân edildi. Manav
  Karapınar köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Mahmudiye
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895'de ortalama 49 haneli Boşnak yerleşimi. Manav
  Hereke bld - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
1890hk: Hereke
OYu: Xáraks çoğ. Xarákia [ Yun "kazıklı" ]
■ Yun <> `kazıklardan oluşan savunma çiti, palisad` anlamındadır. Arap alfabesindeki işaretler anlamında hereke ile ilgisi yoktur. 19. yy'da Osmanlı'nın en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan halı fabrikası kurulmuştur. SN
  Karamürsel ilçe - Karamürsel - Kocaeli
1890hk: Karamursal
Lt400 Y535: Prainetos
■ Karamürsedeki İttihatçı jandarma ''İznikli Cemal'' 1921'de etraftaki Rum köylerini soydu yağmalattı ve yaktırdı. Manav
  Pazarköy mah - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: Ermenipazarı
1890hk: Pazaryeri
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Tepeköy köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Ereğli yk.
Y1900~: İráklio [ Yun "Herakles yeri" ]
1890hk: Tepeköy
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 1300 nüfuslu Rum köyü Gâvurereğli ve Papazyuvarlandı köyü adlarıyla da tanınırdı. SN
  Akçat bld - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Akçat
■ 19. yy sonunda Manav yerleşimi. 93 Harbi ile Laz, Gürcü ve Çerkes âileler iskân edildi. Mübâdele ile de Pomaklar iskân edildi. Manav
  Çamçukur köy - Karamürsel - Kocaeli
Eski adı: -
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 1877-78 harbinde göçen Hopa ve Arhavili Lazlarca kurulmuştur. SN
■ Hopa ve Arhavili Lazlar kurdu. Manav
  Suludere köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Suludere
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 harbi sonucu, Arhavi'nin Jilen Potocuri köyünden göçmüşler. Manav
  Safiye köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Safiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Tahtalı köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928k: Tahtalı
■ 20. yy başında Boşnak yerleşimi.
■ 1895 yılında iskan edildi. Manav
  Yağcılar köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Yağcılar
■ Uçagi ile Dünya Seyahati’ne çikarak Londra, Berlin, Budapeste ve Sofya üzerinden Istanbul’a gelmis olan Avustralya’li Broadbent, motorun ariza yapmasi üzerine Izmit’in simalinde, sehre üç saat uzakliktaki Yagcilar Köyü yakinlarina inmek zorunda kalmistir. 6 Nisan 1931. Manav
  Kadriye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
1928k: Kadriye
Eski adı: Pilavtepe
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Halk arasında Pilavtepe olarak bilinir. 93 harbi sonrası Bulgaristan Varna civarından getirilen muhacirler yerleştirilmiştir. İBRAHİM KIZILKAYA
  Ereğli bld - Karamürsel - Kocaeli
1960k: Güzelyalı
1795h, 1928k: Ereğli [ Yun hêrákleia "Herakles (öz.) yeri" ]
  Senaiye köy - Karamürsel (Yalakdere bucağı) - Kocaeli
hl: Başkiraz
1928k: Senaiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Ahatlı köy - Gebze - Kocaeli
1928k: Ahatlı
  Osmaniye köy - Karamürsel - Kocaeli
1928k: Osmaniye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
  Orhanlı köy - Gebze - Kocaeli
1890hk: Kadılı
  Sofular köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Safiye
G1900~: Mamanati/Mamanet [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü/Laz yerleşimi.
■ Laz Yerleşimi Türk
  Hatipler köy - Gebze (Mollafenari bucağı) - Kocaeli
1890hk: Hatibli
■ Hatıplar, Melemezli ve Tepemanayır mahalleleri 15.11.1958'de birleşerek Hatıplar adıyla köy oldu. SN
  Elbizli köy - Gebze - Kocaeli
1890hk: İnevizli
  Tepemanayır köy - Gebze - Kocaeli
1928k: Tepemanayır
■ Osmanlı ve muhtemelen daha da evvelinde Gevdos köprüsüne yakınlığı sebebiyle bu köyün bulunduğu tepede panayır tertip edildiği rivâyet edilir. Köprü civârındaki Rum sâkinlerin 18. asır Orlov hâdisesiyle berâber Şileye kaçırtıldığı bildirilir. Manav
  Gonca mah - Gölcük - Kocaeli
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ İsim olarak Konce de geçer, aslının hangisi olduğu ve manasının ne olduğu tespit edilemedi. 220 Helen âilesi oturmaktaydı. Zengin bir köydü 18 Şubat 1921 günü İznikli Cemal diye bilinen jandarma önderliğinde yağmalandı ve yakıldı, 20 şubatta Helen ordusu yetiştiğinde köylüleri doğranmış halde buldu. Yeni halkı balıkçılıkla geçim sağladı. 1960'ların başında takriben 15 hâne idi. Bağ ve bağçelikti ve Kandıra köylerinden Manav genç ırgatlar gelip yövmiyeli çalışırdı. . Manav
  Kutluca köy - Körfez (Hereke bucağı) - Kocaeli
1928k: Kutluca
■ Rum İmparatorluğundan kalma Geudos köprüsü bulunur. Manav
  Ayvazpınar köy - Gölcük - Kocaeli
1928k: Ayvazpınarı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Bir kaynakta İkinci Mesruriye ismi geçer. Birinci Mesruriye için bkz. Mesruriye, Gölcük. Manav
■ Gürcü Yerleşimi Türk
  Yarımca mah Körfez - Körfez - Kocaeli
OYu: Brunga
■ 1964'da Yarımca köyü belde yapıldı. İlk belde reisi Hüseyin Avni Şirin'in başlattığı kiraz şenliği epey devam etti. Kirazlar muhtemelen 2000 itibâriyle ortadan kayboldu. Manav
  Lütfiye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Lütfiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Gürcüce ismi: Begogli (Muhtemelen türkçe Bey Oğlu'ndan bozma) Manav
  İlimtepe mah - Körfez - Kocaeli
■ 1999 depreminin ardından inşa edilen yeni yerleşimdir. SN
  Dikenli köy - Körfez - Kocaeli
1928k: Dikenli
  Dereköy köy - Körfez - Kocaeli
1890hk: Dereköy
  Mesruriye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Mesruriye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Mustafasuyu veya Çxala adıyla bilinir. Emrys
  Erikli mah - Körfez - Kocaeli
1890hk: Erikli
  Karayakuplu köy - Körfez - Kocaeli
1928k: Karayakuplu
1928k: Taşköprü (idari bölge)
■ Taşköprü isminin kaynağı Kutluca ile Duranlı köyleri arasında Rum devrinden kalma Geudos köprüsü olup yerli tamâmen Manavlardan teşkildir. Asırlar boyunca aralıklı çiftlikler bulunan ormanlık arazide ancak son bir iki asırda toplu köyler ortaya çıkmıştır (Kırım harbi) Odun kömürcülüğü aynı Kandıra köylerindeki gibi ormanlarında azalmasına paralel olarak terkedilmiştir. Bir mıntıkada manavlaşmış Çingeneler oturur. Bu idâri bölge 1988 senesine kadar Molla Fenari bucağına bağlıydı. Manav
  Şevketiye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Şefkatiye
1890hk: Saçmalı
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Köy, Saçmalı ya da Sacmeli (Gürc: Aş, yiyecek) adıyla bilinir. Emrys
  Cuma köy - Körfez - Kocaeli
1928k: Cuma
  Örcün köy - Gölcük (Değirmendere bucağı) - Kocaeli
1890hk: Örcin
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Tütünçiftlik mah Körfez - Körfez - Kocaeli
■ 1960 senesine kadar muhâcir yoğunluklu halkın yaşadığı köy birden nüfus patlamasına sahne olmuş, belde olan Yarımcayı yutmuştur. Manav
  İrşadiye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: Beylik
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Borçka Maradit köyü göçmenlerindendir. Manav
  Selimiye köy - Gölcük - Kocaeli
Çr: Beyipa
1911ht: Selimiye
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi. Şimdi Laz (Abhaz) yerleşimi
■ Geçmişte çerkeslerin ikamet ettiği söylencesi vardır, fakat bugün tamamıyla Laz köyü. Abhaz yerleşimi yoktur. Emrys
■ Abhaz muhâcirin iskân edildiği köy civârda Çerkes Köy olarak tanındı. Abhazaca olan Beyipa gayrıresmi fakat meşru olarak köyün ilk ismiydi. Manav
  İcadiye köy - Gölcük - Kocaeli
1911ht: İcadiye
Eski adı: Alimezar
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km