haritada ara :   km  
Kaymaz'da 49 yerleşim bulundu.
sırala 
Pirceler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Pirceler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Terziler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Terziler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Boşnaklar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Boşnaklar
■ Buraya Sarışeyh köyünden Manav gelinler gelmiştir. Evrak: İzmid'in Kandıra kazasında iskan edilen Bosna muhacirlerinden techizat-ı askeriye tertibi alınmaması. (Techizat-ı Askeriye) H-21-08-1322 Yakında İğciler, Hacımazlı ve Ocaklar köyleri bulunur. Manav
Elmacık mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Elmacık
Ahmethacılar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ahmethacılar
Gölköy mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1946 📖 Kaymazerikli
1928 📖 Erikli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Sarıahmetler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıahmetler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Sinanlıbilalli mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Sinanlı + Bilallı
Kumarlı mah Gölköy - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Kumarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Ramazanpaşalar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ramazanpaşalar
Sarıcaali mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıcaali
Tahtacılar mah Sarıcaali - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Tahtacılar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Kaymas kazasına bağlı Tahtacılar köyü ahalisinden Berberoğlu Mehmed b. Mustafa'yı kazaen öldüren İbrahim b. Hasan'ın vereceği diyete ve teferruatına dair İzmid Meclisi'nin mazbatası ve ekleri. H-16-03-1263 Manav
Tatarlar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Tatarlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Keremler mah Sarıcaali - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Keremler
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Softalar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Softalar
Muharremler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Muharremler
Seyitaliler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Seyitaliler
Şükürler mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Şekürler
Çiller mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çiller
Ömerli mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ömerli
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Kemaliye mah Sarıgaziler - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Kemaliye
Ahmetpaşalar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Ahmetpaşaoğlu
Sahtiyanlar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sahtiyanlar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
İğnehanlar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 İğnehanlar
Solaklar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Solaklar [ Tr "aş." ]
Küçükhasanlı mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Küçükhasanlı
Sarıgazi mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Sarıgazi
Cabaoğlu mah Sarıgaziler - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Cabaoğlu
Çaprazlar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Çaprazlar
Umurca mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Umurca
Mülkşehsuvar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1845z 📖 Mülkşehsuvar
■ Kaymas kazası, Mülk Şehsuvar divanı karyeleri temettuat defteri. H-29-12-1261 Manav
Araman mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1960 📖 Kaymaz
1484 📖 Araman Bazarı
1915h 📖 Kaymas (idari bölge)
■ Asıl adı Araman olan köy, Kaymas/Kaymaz bucağının idari merkezi olmuştur. Asıl Kaymas köyü şimdi Kocakaymaz adıyla anılır. SN
■ Vakıf karyeleri bulundurması dikkat çekici. Araman köyünün bahsi 1530 senesinde geçmektedir. Hristiyan mezarlığı olduğuna inanılan çok eski bir mevkii bulunur. Evraklarda; Pir Mehmed Paşa'nın Kocaeli sancağında Kaymas nahiyesinde Erman ve Durak nam vakıf karyelerinin Tersane-i Amire ve vüzera havassı memurları tarafından mükerrer olarak alınan cebelü bedellerinin hangi tarafa verilmesi lazım geldiği beyanıyla Mütevelli Kaymakamı Hasan tarafından yazılan ariza. H-14-02-1086 İzmid sancağı dahilindeki Kaymas nahiyesindeki Bıçkırıdere adlı bölgeye iskan edilmesi düşünülen Batum muhacirlerinin bu bölgeye iskanından vazgeçilerek bu muhacirlerin İznik nahiyesinde uygun bir mahalde iskan olunacağı. H-03-03-1311 Yenibahçe'de oturan Yanbolu muhacirlerinden Haşim'e, oğlu olan Kaymas Nahiyesi Müdürü Mehmed Efendi'den her ay nafakasını temin edecek bir mikdar para gönderilmesi talebinin incelenerek gereğinin yapılması. H-11-04-1319 Kocaili sancağında Kaymas kazasının Arkan karyesinde Hamza Bey Zaviyesi zaviyedarlığının uhdesine tevcihi hakkında Abdullah Mehmed imzasıyla yazılan istida. H-04-03-1114 Kandıra kazası Kaymas nahiyesinde muhtedî Rasim'in, Müslüman bir kadınla evlilik yapabilmesi için gerekli nüfus kağıdının verilmesi. H-04-11-1336 Tersane-i Amire'de inşa olunacak kalyonlar için ihtiyaç duyulan kerestenin Kocaeli'nin Kandıra, Genceli, Kaymas, Ağaçlı ve Şeyhler nahiyelerinden tedariki sırasında reayayı rencide eden görevlilerin men'i. H-10-07-1133 Üsküdar'a bağlı Kaymas nahiyesinin Araman karyesinde bulunan İskid (Sekid) Şeyhi'nin bir adet vakıf mezraası çiftliğine mutasarrıf olmak üzere Sultan Orhan Camii vaizi Ahdullah ibn-i Süleyman'ın vefatı ile yerine Abdulfettah ibn-i Mustafa'nın geçmesi. H-27-03-1228 Üsküdar kadısına: Üsküdar kazasına tabi Kaymas nahiyesi sakinlerinden şekavet ve adam öldüren Kurd adlı şakinin tedibi. (Târih belirtilmemiş) İznikmid kazasının Kaymas nahiyesinde komşusu Mehmed'i rencide ettiği, evcil hayvanlarını kesip yediği ve kendisini yaralayıp oğlunu hapse attırdığı bildirilen Yeniçeri Hüseyin'in, davaları Divanı Hümayun'da kazaskerler huzurunda görülmek üzere hasmı ile birlikte Âsitânei Saadet'e gönderilmesi. H-05-11-1027 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesinde Hamza Bey Vakfı'nın tevliyetinin Mustafa bin Ali ref'inden Mehmed'e tevcih edildiği. H-28-12-1117 Üsküdar mollasına, Kocaeli beyine ve İznikmid kadısına: Kaymas nahiyesinde Boyacı Ali ve iki zımminin başka bir zımminin para ve malına el koymak istedikleri. H-05-05-1047 Tehcir meselesinde dahilleri bulunan Kaymas Nahiyesi Müdürü Mehmed Fahreddin ile Taraklı Nahiyesi Jandarma Takım Kumandanı Tevfik Çavuş hakkındaki ihzar müzekkereleri ahkamının infazına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden İzmid Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf. H-18-05-1337 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesi Palamutpınarı karyesinde Şeyh Paşa Vakfı'ndan Hafız İbrahim ve Mustafa'ya görev hissesi tevcihi. H-14-03-1190 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesi Araman köyündeki Sultan Orhan Camii'ne Hamza Bey zaviyesinden cihetli vaiz ve nasih tayini. H-24-02-1181 Üsküdar'a muzaf Kaymas nahiyesinde vaki Fakih Hacı Hamza Zaviyesi mütevelliliğine Abdurrahman Halife'nin tayini. H-18-08-1160 İçkiye olan düşkünlüğünden dolayı vazifesini yapamadığı bildirilen ve azli taleb edilen Kandıra kazasının Kaymas Nahiyesi Müdürü Ahmed Rüşdü Efendi'nin azledildiği. H-05-05-1311 Bolu eyaleti, Kocaeli sancağı, Kaymas kazası müslim Kıbti nüfus defteri. H-29-12-1260 Tehcir meselesinde medhaldar olan Kaymas Nahiyesi Müdürü Tevfik Çavuş'un celbi hakkında. (Izmid) R-25-02-1335 Kandıra'nın Kaymas nahiyesinde muhacirlerin iskanına tahsis edilen bölgedeki ağaçların İzmid ileri gelenleri tarafından kestirilip satıldığı yolundaki iddianın araştırılıp gereğinin yapılması. H-20-03-1310 Batum'da Ardanuç muhacirlerinin Kaymas nahiyesinde Bıçkıdere denilen yerde iskanlarının uygun olduğu. H-28-02-1310 Kaymas nahiyesinde bulunan Karabaşlar Korusu, Bıçkıderesi, Karaca Safa, Kilisepınarı, Yedimezar ve Uzun Er Türbesi isimli mahaller ile mahdud olup Bahriye Dairesi için lüzumlı gürgen filengleri mevcud bulunan dağda kereste kesim ve nakline gelmemesi için muhacirin iskanı kararından vazgeçildiği. H-08-05-1310 (Bolu) vilayeti, Kocaeli sancağı, Kaymas Müslim Reaya defteri. (Târih belirtilmemiş) Manav
Hıdırlar mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hıdırlar / Hızırlar
Alefli mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Alefli
■ Osmanlı kayıtlarında geçen Kürd veya Arap asıllı Türkmenlerden Aleflü Türkmeni burada manavlaşmıştır. Manav
Hacıismail mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Hacıismail
Işıklar mah - Adapazarı (Kaymaz bucağı) - Sakarya
1928 📖 Işıklar
Büyükhataplı mah - Adapazarı (Kaymaz bucağı) - Sakarya
1928 📖 B. Hataplı
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
Küçükhataplı mah - Adapazarı (Kaymaz bucağı) - Sakarya
1928 📖 K. Hataplı
Kışla mah - Adapazarı (Kaymaz bucağı) - Sakarya
1928 📖 Kışla
Kaymaz mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1891c 📖 Kaymas
Y451 📖 Troknáda [ AnaD ]
Manav/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Antik Troknades (Troknada, Regetroknadê), Galat kavmini oluşturan üç boydan Troknades boyunun başlıca yerleşim yeri idi. İsmin kökeni Galatça/Keltçe olmalıdır. SN
Yaverören mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928 📖 Yaverviran
■ 20. yy başında Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi. Şimdi Kırım veya Volga Tatarı yerleşimi
Karakaya mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1919hb 📖 Karakaya Derbend
Gerenli mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928 📖 Gerenli [ Tr geren "killi toprak" ]
Rumeli göçmeni yerleşimi
Halilbağı mah - Beylikova (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1928 📖 Halilbağı
Okçu mah - Beylikova (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1924h 📖 Okçu
Karacaörenyaylası mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1914hk 📖 Karacaviran
Manav yerleşimi
Paşakadın mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1894z 📖 Burhanettin
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi. Kırım veya Volga Tatarı/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Sultan Abdülhamit'in oğlu Şehzade Burhaneddin onuruna 23.01.1894 tarihinde adlandırılmıştır. SN
■ © 23.01.1894 Sivrihisar kazasında iskan olunan muhacirin karyelerinden birinin isminin hilafet penahiye izafetle Hamidiye, diğerlerinin ise Ümraniye ve İcadiye ve Burhaneddin olarak isimlendirilmesi.(Ankara 2) deyar heyran
Kızılcaören mah - Beylikova (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1924h 📖 Kızılcaören


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.