Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946k: Bölükbaş
1928k: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: XalyazCilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928k: Tahir
E1901: Xalyaz (idari bölge) [ Tr xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Geliyan [ Kürd geliya "boğazlar" ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
Kürd (Heyderi) yerleşimi
  Yağmurlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Şincan
■ Şêxa (Yağmurlu) köyünün Goma Eyibê Çepê isimli bir mezrası var. Qazi
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Abdi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960k: Dikendere
1928k: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Dotan
E1912: TotoyiKeğ
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Pîrabad
E1902: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Günümüzde Kürt yerleşimi. Alan
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Bedîr
Kürd yerleşimi
■ Kürtçe Bêdir olarak telaffuz edilir. Sürmeli Mehmet Paşa, kendi divanında dengbejlik yapan ünlü Kürt halk ozanı Evdalê Zeynikê ye bu köyü hediye eder. Fakat Evdal bu teklifi kabul etmez. Alan
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Pozmüezzin
E1912: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
1660eç: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan köyü Cumhuriyet döneminde ilçe merkezi olmuştur. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
■ Kürd dostu Ermeni yazar Siras, buralıdır. Buradan Ermenistan'a göç ettikten sonra, kendisini katliamdan kurtaran Kürd halkı için iki Kürtçe kitap yazar. Memê u Eyşê ve Letife (1932 ve 1934). Qazi
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Seydoya
1928k: Kopuz yk.
Kürd yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Asef
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şadiyan [ Kürd "aş." ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Çaçan
1928k: Kopuz aş.
Kürd yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Gevirgevrik [ Kürd kevirgewrik "aktaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1901hb: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xanzir
E1902: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Xaşyan [ Kürd ]
1901hb: Xoşek
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sadaklı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Musuri/Misuri
E1912: Musurtsik [ Erm "Misuri'ler" ]
  Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Arapkomu
E1902: Komik [ Erm "küçük ağıl" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Garisyan
E1902: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Tavo
E1912: TavoyiKeğ [ Erm "Davut köyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtilir. (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
  Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Hişto [ Kürd ]
  Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Şamiyan [ Kürd "Şamlılar (aş.?)" ]
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282b: Walaşgerd
E390: Vağarşakert [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Mar(d)astan
  Sultanabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Sultanabad
■ Köyün yerlilerinin etnik yapısı hakkında sanal ortamda hiçbir doğru bilgi yok. Biri teyitli bir bilgi ile bu maddeyi doldurabilir mi? Teşekkürler. metonio
  Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyyurdu" ]
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Çirük/Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946k: Bekokomu [ Kürd "Bekir komu" ]
  Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Çilkani [ Kürd "kırk pınar" ]
Kürd yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
  Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1911ht: Bavina yk. [ Kürd bavîn "babalık (aş.)" ]
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928k: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
■ Kürtçe Xaçıli ve Xaçuli derler. Haç ile alakalı bir isimdir. Mar(d)astan
  Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Milan [ Kürd milkî/milan ]
  Yeşil mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Gomaposto
1911ht: Postakomu
Kürd yerleşimi
  Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
Kr: Komik [ Kürd "ağılcık" ]
1928k: Arifbey
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Memitan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968k: Danatepe
1928k: Çeli [ Kürd Çelê ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Kırkan [ Kürd Qiriqan/Qirqa ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928k: Haydaroğlu
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km