haritada ara :   km  
Elazığ'da 670 yerleşim bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 .. 7
sırala 
Kale x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1777 📖 Muşar
E1136 📖 Mşar
Y150 📖 Masara / Masora
■ Selçuklu sultanlarından İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaeddin Keykubat'ı Ankara Kalesi'nde yakalayarak Malatya'nın doğusundaki Mukaddas Dağı (Eşraf Briha Dağı)'ndaki Mar Ahron manastırının altındaki Masara (Muşar) Kalesine hapsetmiştir. Dağ üzerindeki Surp Aharon Manastırı 20. yy başında mevcuttu. SN
Bilaluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Billan [ Kr "Bilaller" ]
1928 📖 Bilaluşağı
Kürt (Sünni) yerleşimi
Çevreköy x - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Torsan / Torsuşağı [ Kr "abdallar" ]
1914hk 📖 Torsosu
Aksakal mah Suyatağı - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Mamreş [ Kr "kara amca" ]
■ Tors (Abdal) ve Mamraş (Kara Amca) kardeştirler. Engin Örüm
Suyatağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
<1960 📖 Sinan
1916h 📖 Arapuşağı
Y961 📖 Rhapsákion
■ Kale, Çevreköy, Aksakal, Sinan (Arapuşağı) köylerinin büyük bölümünün baraj gölü altında kalması sonucu oluşturulan bileşik köydür. Eski Arapuşağı köyü 863 yılında imp. I. Basilios'un seferi münasebetiyle anılan Rhapsákion kalesidir. SN
Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1777z 📖 Şeyxhasanlı [ Kr/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
Işıklar mz - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Kozan [ Kr "koyun ağılları" ]
1928 📖 Bayrik [ Kr bêrik "meracık" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 10. yy'a ait Mar Aharon Süryani manastırının etkileyici kalıntısı köyün batı yanındaki Baret dağının zirvesindedir. SN
İmikuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 İmikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 İmikuşağı
Altınuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Altınuşağı
Hüyük köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Höyük
Bozoğlak köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 B. Birete
■ Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından İran'ın Horasan bölgesinden Tat adı verilen halk getirilmiş. Daha sonra da göçebe Beritan aşiretinden aileler yerleşmiş, Baskil'den gelenler yerleşmiş, köyün civarında dağınık haldekiler yerleşmiş ve büyük bir yerleşim alanına dönmüştür. Köy Kürt kökenlidir. Nüfusun çoğunluğu ilk İslam anlayışına sadık kalmış, küçük bir kısmı da zamanla Sünnileşmiştir. Buhan Buhadır
Çiğdemlik köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hasikli [ Kr "Hasancıklar (aş.)" ]
Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ataf
1968 📖 Aydınlar (idari bölge)
1777z 📖 Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
Konalga köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zeykan / Zeygan [ Kr "aş." ]
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Localar, Baltaşı, Galip, Hacıyusuf, Hor, Sal. SN
Emirhan köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Emirhan
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Mahalleleri: Fakiruşağı, Keçili, Sütlüce. SN
Hacımehmetli köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Hacımehmetli
AşağıKuluşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kulik / Kuliyan aş. [ Kr "aş." ]
Konacık köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Ötetalan
Topkıran köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Topkıran
1530t 📖 Tabkirar
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ Köy Kürt Tawkiran aşireti mensupları tarafından kurulmuş ve aynı aşiret ismi verilmiş olmasına rağmen günümüzde yaşayan halk Karakeçili Kayı Türkmenidir. metonio
■ 18.yy'da Alevi Kürd yerleşimi. Günümüzde Sunni Türkmen yerleşimi. kızılbaşkürt
■ Osmanlı’dan önce Tabkirar (Tabkırar) adıyla kurulmuş olan' bu köy bugün Topkıran adıyla bilinmektedir. 1530 yılındaMalatya Sancağı’nın Muşar Nahiyesi’ne bağlı olan Tabkirar’ın 7 hane (evli) ve 3 mücerred (bekâr) yetişkin erkek nüfusu vardı. bkz.
Akuşağı köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
K 📖 Akan [ Kr "aş." ]
1861z 📖 Akuşağı [ Tr "aş." ]
■ Mahalleleri: Aşağıgeçit, Tepecik, Doruk, Gölgeli, Konuklu, Yukarıgeçit, Cebrail, Devrişler, Hacıtemur, İncikler, Yukarıçiğdem. SN
■ © 12.01.1861 Divriği kazasında Sarıçiçek adlı mahalde iskan etmekte olan Karaçorlu Aşireti ile Akuşağı tabir olunan aşiretlerin ... © 11.08.1883 Eğin kazasında mutavattın Akuşağı ve Atmalı ekradının[Kürd] ... © 05.04.1887 Eski yurtları Arabgir ve Erguvan'ı bırakarak Eğin kazasına yerleşip Divriği'ye bağlı köylerin ahalisine baskı ve zulüm yapan Zive Aşiretiyle Akuşağı ve Atmalı kürtleriyle birlikte oraya gelip şakilik yapmakta olan Dirican aşiretinden Kalo'nun... deyar heyran
Gemici köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kıftan [ Kr kiftan "kavgalılar" ]
1928 📖 Gemici
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Balkayası köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Şeyhli
Sünni Türk yerleşimi
Geyiktaş mah Topkıran - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Geyiktaş
Resulkahya köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Resulkahya
Modanlı köy - Ağın - Elazığ
1790z 📖 Modanlı (aş.) [ Kr/Tr "aş." ]
■ © 06.03.1761 Erzurum'da konar göçer Kürd taifesinden Merdesi aşireti yaylak ve kışlaklarına gidip gelirken Haleb ve Rakka eyaletleri ahalisine ... © 10.04.1790 Ankara kazasına tabi Yaman[Yamak-Haymana] köyünde sakin Ekrad[Kürd] Voyvodası İbrahim ile mezkur karyedeki Modanlı Aşireti halkından ... © 13.02.1808 Merdis aşiretine tabi Modanlı aşiretinin ba-ferman-ı ali mükellef oldukları kuyud ve şurut hilafına Haymana voyvodası tarafından taaddiyatta bulunulduğundan bahisle tecdiden ferman itasına dair mezkur ferman üzerine yazılan derkenar. deyar heyran
Demirçarık köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Gemuxi [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Altınayva köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Ağdunut [ Erm ]
Sünni Türk yerleşimi
Dibekli köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Dengdar [ Kr "sesli, ünlü" ]
Alevi (Koçuşağı ) yerleşimi
Deliktaş köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Sosikan [ Kr "uğur böceği" ]
Eski adı: Talanuşağı
1928 📖 Sosi
Koyunuşağı köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Koyunuşağı
Yedibağ köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Paşikli [ Kr "aş." ]
Sünni Türk yerleşimi
Alangören köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kurlot [ Kr Lot uşağı "aş." ]
1914hk 📖 Lotuşağı
Aşağıyabanlı köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Aşağı Yabanlı
1914hk 📖 Aşağı Yaban
Türkmen (Bayat) yerleşimi
Karoğlu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Karoğlu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
Akçatepe köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zerki Şeyxemir [ Kr "Sarılar Şeyhemir" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
Gümüşsuyu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Havna
Karakaş köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Karakaş
Armutlu mah Samançay - Ağın - Elazığ
1928 📖 Ecüzi
Türk yerleşimi
Saraycık köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Saraycık
Sünni Türk yerleşimi
YukarıKuluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Kulik / Kuliyan yk. [ Kr "aş." ]
Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928 📖 Venk
1902hk 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Samançay köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Küzne
Sünni Türk yerleşimi
Göldere köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Çükan [ Kr zirqî çûkan "Zirki (aş.) civcivler, yavrular" ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
Yenipayam köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Hasdek
1643a 📖 Hasudek
Türk yerleşimi
Kopuzlu köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Hörenk / Hörenik [ Erm "kuyular" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
■ Türkmen yerleşimi. 19. yüzyılın ilk yarısında Arapgir Kazası’na bağlıydı. 1832 yılında mali statüsü tımar olan Horunek Köyü, 24 hane ve 104 erkek nüfusa sahipti. bkz.
Bayındır köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bayındır [ Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
Bademli köy - Ağın - Elazığ
1928 📖 Payamlı [ Tr "bademli" ]
1643a 📖 Bademlü
Sünni Türk yerleşimi
Pulköy köy - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Pul [ Erm "harabe" ]
Sünni Türk yerleşimi
Başpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Ekirek [ Erm akarag "çiftlik" ]
Türk yerleşimi
Kızıluşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Kızıluşağı
Denizli köy - Keban - Elazığ
1914hk 📖 Denizli
1530t 📖 Denizlü | Ağındon
Alevi yerleşimi
Pınarlar köy - Keban - Elazığ
1643a 1916h 📖 📖 Nimri
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946 📖 Bekirhüseyin [ Kr Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226 📖 Ebro / Hebro
1928 📖 İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kr "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi Ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN
Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Enderi
1643a 📖 Andîri [ Erm ]
Türk yerleşimi
Gökbelen köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Zırki Baz [ Kr "Zirki (aş.) şahin mah." ]
Kürt (Sünni) (Zerikan) yerleşimi
Balcılar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Apuşma
Türk yerleşimi
Uzunyol x - Ağın - Elazığ
1928 📖 Bahadin
1643a 📖 Seyellüce | Bahâdûn
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
Paşakonağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1916h 📖 Kurdîkan [ Kr "aş." ]
Üçpınar köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Giliruşağı
Kürt (Sünni) (Parçikan) yerleşimi
Söğütdere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Simokâni Herdi [ Kr "muhacir Simolar (aş.)" ]
Tarlabaşı mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
E1902 📖 Hatskıni
1643a 📖 Haskini [ Erm "ekmek pahası?" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Kadıköy köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kadiyan/Kayan [ Kr "kadılar (öz.)" ]
1928 📖 Kadıköy
■ İzollu aşiret lideri Hacı Kaya Sebati Duman'ın köyü olduğundan bu isimle de anılmaktadır. [SN - ?] Berat Doğan
Akdemir köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Şeyxan [ Kr şêxan "şeyhler" ]
Beyelması köy - Ağın - Elazığ
1902hk 📖 Xozağpür [ Erm "domuzpınar" ]
1643a 📖 Xozaxpur
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Şituşağı köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Şitan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Şituşağı
Öğrendik köy - Ağın - Elazığ
E1902 📖 Gırani
1643a 📖 Gırani
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
Yalındam köy - Baskil - Elazığ
1946 📖 Erkağun
1928 📖 Arkaun
Beşbölük köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Dudikan [ Kr "aş." ]
Ayvacık x - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Koxpiniklü [ Kr "aş." ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
Ağın ilçe - Ağın - Elazığ
E1912 📖 Vağaver [ Erm "eski ören" ]
1643a 📖 Ağın [ Tr "ak in" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ağin Türkçedir. Kasabanın Ermenice adı `eski ören`, komşu Şenpınar'ınki ise `eski mamur` anlamına gelir. SN
İçlikaval köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Simikan Zeyve [ Kr zeviya simikan "Simikan (aş.) tarlası" ]
MüderrisHüseyin mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Lololar [ Kr/Tr "aş." ]
Türk yerleşimi
Gedebük köy - Baskil - Elazığ
1916h 📖 Gedebük
Yeniocak köy - Baskil - Elazığ
K 📖 Gulikan [ Kr "aş." ]
1928 📖 Guliuşağı
Keluşağı köy - Baskil (Hankendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Keluşağı
Kaşpınar köy - Ağın - Elazığ
Eski adı: - (-)
Sünni Türk yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalan Pağnik köyü yerine kurulan yeni yerleşim. SN
Harabe x - Ağın - Elazığ
E1901 📖 Kuşna
1643a 📖 Küşne
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Terk edilmiş ve harap durumdadır. SN
■ Terkedilmiş Ermeni yerleşkesi. Bir kilise kalıntısı bulunmaktadır. Kilisenin bir duvarı yarısına kadar yıkılmış, yerden iki metre yüksekliğe kadar sağlam durumdadir. Fotoğrafını bir kaç yıl önce çekmiştim, bulabildiğim takdirde ve bu sayfada paylaşma mümkün olursa, paylaşıma koyabilirim. Ahmet Karahan
Soğanlı mah Kurşunkaya - Keban - Elazığ
1916h 📖 Soğanlı
Çevrekaya köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Zeryan [ Kr "sarılar (aş.)" ]
Yıldızlı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Meşeşabanlı
1928 📖 Battaluşağı
Dürümlü x - Keban - Elazığ
1643a 📖 Minayik
■ Keban Baraj Gölü altında kalmıştır. SN
Şahindere köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Milikan [ Kr "aş." ]
Supağniği x - Ağın - Elazığ
1643a 📖 Pağnik [ Erm "ılıca" ]
■ Eski adı Pağnik veya Supağniki olan köy Keban Baraj gölü altında kalmış, 4-5 km mesafede Kaşpınar adıyla yeni yerleşim oluşturulmuştur. SN
Kurtuluş mah Öğrendik - Ağın - Elazığ
1928 📖 Hini / Hünü [ Erm ]
Türk yerleşimi
Şenpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928 📖 Vağşîn
E1901 📖 Vağşén [ Erm "eski mamur" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türk yerleşimi
Pınarlı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
K 📖 Kani [ Kr kanê "pınar" ]
1916h 📖 Pınarlı
Örenyaka köy - Keban - Elazığ
1928 📖 Çendikan [ Kr "ekinciler" ]
Hacıuşağı köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Hacıuşağı
Keban ilçe - Keban - Elazığ
1928 📖 Keban
1916h 📖 Keban Madeni
1518b : Ribat-i Keban [ Tr "Keban hanı" ]
E1136 E1902 📖 📖 Gaban Կապան [ Erm "geçit" ]
■ 16. yy tahrirlerinde nüfusunun `Türk` olduğu vurgulanmıştır. 20. yy başında 250 hane İslam ve 50 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Keban ilçe geneline kayıtlı nüfusun kaba hesap ile %90ı Türk, %10u Kürt asıllıdır. İlçe genelindeki Türkler genellikle Oğuzların Bayat, Beğdili ve Kayı boylarına mensup iken Kürtler Parçikan ve Zirkan aşireterine mensupturlar. Türk köylerinden altısı Alevi-Bektaşi geleneğini sürdürmektedir. metonio
Kurşunkaya x - Keban - Elazığ
1925h 📖 Korikân [ Kr ]
■ Terk edilmiş ve haraptır. SN
Koçyolu köy - Baskil - Elazığ
1928 📖 Atikan [ Kr "eskiler (aş.)" ]
Kuşçu köy - Keban - Elazığ
1840z 📖 Kuşçu
Türkmen (Karakeçili) yerleşimi
■ © 04.03.1840 Palu kazasının Ekrad nahiyesinde Kuşçu Mezraası'nın vakfı... deyar heyran
Harabekayış köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Harabekayış
Bahadırlar x - Ağın - Elazığ
E1902 📖 Dzabılvar
1643a 📖 Zabılbar / Zalbar
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Yervant Odyan'ın Ermeni mizah edebiyatının başyapıtı sayılan Yoldaş Pançuni öyküleri (1909-1923) Dzabılvar'lı kurnaz ve saf bir köylünün serüvenlerini anlatır. Eski köy baraj gölü altında kalmıştır. SN
Bahçeli köy - Keban - Elazığ
1916h 📖 Bahçeli
Süleymanlı mah Çevrekaya - Keban - Elazığ
1925h 📖 Süleymanlı
Habipuşağı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1928 📖 Habipuşağı
■ Eski İzoli (Tomisa) kalesi bu köyün doğu yakınındadır. SN
Çalık köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Çalık [ Kr çalik "kuyucak" ]
Şahaplı köy - Baskil - Elazığ
1925h 📖 Şahaplı
Büklümlü köy - Keban - Elazığ
1925h 📖 Karkit [ Erm "taş burun" ]


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.