Araklı'da 48 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşgeçit mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Goloşa
1876s, 1928k: Koloşa [ Yun kolóssa "kocataşlar" ]
Hemşinli yerleşimi
  Çiftepınar mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
Eski adı: K. Aşa
Hemşinli yerleşimi
■ Sularbaşı (Büyük Aşa) köyünden ayrıldı. SN
  Sularbaşı mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Yaşa
1876s, 1928k: Aşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Horonsa mah - Araklı - Trabzon
1913hk: Xoronsa [ Yun kelonesa ]
  Aytaş mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Zivana
1876s: Zifona [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Çankaya mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960k: Dağbaşı
1876s, 1928k: Xaruksa [ Yun ]
  Köprüüstü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: B. Ayven
1913hk: Daivenon [ Yun ]
1876s: Ayven
Hemşinli yerleşimi
  Kükürtlü mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: K. Ayven [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
■ Köprüüstü (Ayven) köyünün mahallesi iken ayrıldı. SN
  Erenler mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1960k: Keçikaya
1928k: Cimla/Zimla
E1902: Dzingila
Hemşinli yerleşimi
■ 18. yy'da Hemşinli Ermenilerce iskan edilmiş dağınık bir köy iken bazı mahalleleri ayrılıp köy statüsüne kavuşmuştur. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve S. Kevork kilisesi vardı. SN
  Çukurçayır mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1913hk: Roş
1876s, 1928k: Foşa [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Kayacık mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: Kizirnos
1876s: Kizirnas [ Yun ]
Hemşinli yerleşimi
  Erikli mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Salarot [ Erm salorod "erikli" ]
  Kestanelik mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: B. Cimla/Zimla [ Yun ]
1913hk: Tsvilo
1876s: Zimla
Hemşinli yerleşimi
  Turnalı mah - Araklı - Trabzon
1928k: Os
1854hk: Ots [ Erm "yılan" ]
  Yüceyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1876s, 1928k: Cimla/ZimlaKava
Hemşinli yerleşimi
■ Erenler (Cimla/Zimla) köyünün mahallesi iken ayrı köy olmuştur. SN
  Karatepe mah - Araklı - Trabzon
1913hk: Maxteli
1876s, 1928k: Maxtala [ Yun ]
  Çamlıktepe mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Cimla/ZimlaKava
Hemşinli yerleşimi
■ Eski Zimla Kava köyü Çamlıktepe ve Yüceyurt olmak üzere iki köye ayrılmıştır. Daha fazla bilgi için Yüceyurt'a bakınız. SN
  Pervane mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Pervana [ Yun ]
■ Gadahor [Yun katôxôra "aşağıköy"] isminde mahallesi mevcuttur. Manav
  Ayvadere mah - Araklı - Trabzon
1522t, 1928k: Axo [ Yun ]
■ Bu köyde bulunan Agii Asomaton `Uyumaz Azizler` Manastırı 19. yy'da ünlü bir ziyaretgâhtı. Yarman 57. SN
  Sulakyurt mah - Araklı (Dağbaşı bucağı) - Trabzon
1928k: Aymam [ Yun ágios mámas "Aziz Mamas" ]
■ Çankırılı olan Mamas anne ve babası din uğruna şehit olunca çocuk yaşta Kayseri civarında bir dağa sığınan ve birçok keramet gösterdiği rivayet edilen azizdir. Hacı Bektaş-ı Veli menkıbelerinin birçoğu Aziz Mamas efsanesi ile benzerlik gösterir. SN
  Birlik mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Maxtala
■ 1998'de Karatepe köyünden ayrıldı, Birlik köy adını aldı. SN
  Ortaköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Ganzi
  Taşönü mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Pirgi/Birgi [ Yun pyrgoi "burçlar" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Hasköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Las
  Merkezköy mah - Araklı - Trabzon
1854hk, 1928k: Bifera [ Yun ]
  Yeşilce mah - Araklı - Trabzon
1522t, 1928k: Kaxura [ Yun kaxôra ]
  Yalıboyu mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Samayer [ Yun ]
  Yiğitözü mah - Araklı - Trabzon
1928k: Zanike [ Yun zánika "Küçük Can/Zan yurdu" ]
1913hk: Ziniki
  Değirmencik mah - Araklı - Trabzon
1946k: Ağnos
1876s, 1928k: Ağnas
  Yeşilköy mah - Araklı - Trabzon
1960k: Tosunlu
1928k: BiferaGoga [ Yun ]
  Yeşilyurt mah - Araklı - Trabzon
1960k: Tekneciler
1928k: Xoryan [ Yun xôrianê "köylük" ]
Hemşinli yerleşimi
  Yeniköy mah - Araklı - Trabzon
Eski adı: Çapan
  Yoncalı mah - Araklı - Trabzon
1522t, 1928k: Zavzaka
  Buzluca mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Canayer [ Yun ]
  Halilli mah - Araklı - Trabzon
1928k: Halilli
1913hk: Kududa [ Yun ]
1876s: Kukuta
■ Eski Guguda köyü Halilli ve Türkeli olmak üzere 2 köye ayrıldı. kadirb.
  Türkeli mah - Araklı - Trabzon
1960k: Çapanlı
1928k: Guguda [ Yun koukoúda "tanecik" ]
1876s: Kukuta
  Kaymaklı mah - Araklı - Trabzon
1913hk: Matsupa
1876s, 1928k: Macuba [ Yun ]
  Bereketli mah - Araklı - Trabzon
1522t, 1928k: Maxora [ Yun ]
  Yassıkaya mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Linostaş [ Yun lênostási "şıralık" ]
  Yıldızlı mah - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Avanos [ Yun ]
  Özgen mah Araklı - Araklı - Trabzon
1854hk, 1928k: Katavol/Kadavol [ Yun katavóli "peşinat?" ]
  Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1876s: Ereğli [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928k: Karadere (idari bölge)
■ Eski Sürmene kazasının merkez kasabası idi. Cumhuriyet döneminden ilçenin `Hemşinli` nüfus barındıran Karadere vadisi Araklı adıyla ayrı idari birim oldu. 1819'da yazan Trabzonlu Pjişgyan'a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler [yani Araklı vadisi halkı - SN] haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin'den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar., Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 1847'de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey'e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen [19. yy ortalarında] Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913'te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. ■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adı Bizans imparatoru Heraklios'un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN
  Yolgören mah Araklı - Araklı - Trabzon
1876s, 1928k: Yarakar


Grafik harita göster     haritada ara : km