haritada ara :   km  
Ankara'da 25 ilçe bulundu.
sırala 
Nallıhan ilçe - Nallıhan - Ankara
1891c 📖: Nallıxan
1876a 📖: Karahisar-ı Nallı
■ Nallı idari bölge adı olup, merkez kasabanın adı Karahisar veya Han'dır. SN
Beypazarı ilçe - Beypazarı - Ankara
1487a 📖: Beğpazarı
Y150 Y610 📖Lagania | Anastasiópolis [ Yun "Anastasius (imp.) kenti" ]
■ 2. yy'da coğrafyacı Ptolemaios'tan 13. yy'a dek kaydedilmiş olan Lagania kentine 6. yy'da imp. Anastasius onuruna Anastasiopolis adı verildiğini Byzantionlu Stephanos bildirir. Bugünkü Beypazarı yerinde olması muhtemel olsa da kalıntıları kesinlikle tespit edilememiştir. SN
Polatlı ilçe - Polatlı - Ankara
1925h 📖: Türk Polatlısı
1906z 📖: Poladlı [ Tr polad "çelik" ]
■ © 27.03.1837 Pamuk ipliğinden yapılan çadırlar çabuk eskidiğinden Kürd ve aşiretlerin kullandıkları siyah renk çadır kumaştan tecrübe için yüz zıra kumaş gönderilmesinin Karaman Müşiri'ne emri. © »»» 16.05.1906 Sivrihisar kazasına bağlı Höyük, Abdülkerim, Poladlı, Eski Poladlı, Basri ve Karahamzalı karyelerinin Haymana kazasına; Haymana kazasına tabi Göktepe karyesinin de Sivrihisar kazasına bağlandıkları. © »»» 22.06.1908 Haymana kazası dahilinde Polatlı İstasyonu'nda teşkil edilen belediye dairesi varidatına bu yıl mal sandığınca iştirak edilmemesi, → nahiye bile olmayan bir yere ← ne suretle belediye teşkil olunduğunun izah edilmemesinden kaynaklandığı, durumun açıkca izahı gerektiği. deyar heyran
Güdül ilçe - Güdül - Ankara
1761z 📖: Güdül [ Yun kotyli "çanak" ]
■ © 01.08.1761 Ankara'ya tabi Ayaş nahiyesinde Sultan Bayazid'in Amasya'daki medresesi ve imareti evkafı mukataatından Güdül karyesi aşarına vukubulan müdahelenin men'i. deyar heyran
Ayaş ilçe - Ayaş - Ankara
1462 📖: Ayaş
■ © 01.09.1663 Ankara sancağının Ayaş nahiyesinde Komanlar nam karyede Bayezid-i Fakıh Camii hitabet cihetine meşruta bir kıta bağın ... deyar heyran
Çamlıdere ilçe - Çamlıdere - Ankara
1928 📖: Alidedeşeyhler
1571 📖: Kuzviran | Şeyhler
1463 📖: Kuzviran
1928 📖: Şorba (idari bölge)
■ 16. yy'da yaşamış keramet sahibi Şeyh Ali Semerkandi sayesinde ünlenen kasaba, 1907'de Şorba nahiyesi idari merkezi oldu. 1953'te Çamlıdere adıyla ilçe statüsü kazandı. SN
Haymana ilçe - Haymana - Ankara
1928 📖: Yaban Hamamı
1781z 📖: Haymanateyn (idari bölge) [ Tr haymana "çadırlık, göçebe obası" ]
■ © 13.01.1781 Ankara sancağında Haymanateyn kazası eskidenberi göcebe şurutu ile mukayyet ve yüz elli adet karyeli bir kaza iken; kapısız levendan eşkıyasının tasallutu ile ahalisi perişan olmuş ve şimdi ise beşer onar evli on dokuz köyden ibaret kaldığından © »»» 05.04.1782 Ayıntab [Antep] ve Haleb civarında sakin Rişvan Aşireti'nden Mülkanlı [Molikan], Bakırlı, Hacılar, Hümadlı, Akcanlı ve Mihyanlı [Mehinan] ve sair aşiretlerin bazı esbaba mebni Kırşehri sancağındaki Haymana'da tavattun eylediklerinden bunlardan alınacak vergi. deyar heyran
■ Kütük nüfusuna göre tahmini etnik grup dağılımı: >%65 Türk (Yerli Türkmenler, Balkan Türkleri, Modanlı Türkmenleri, Kırım Tatarları ve Nogaylar), %30 Kürt (Şêxbızın, Şêxan, Têrîkî, Canbeg, Sevkan, Rişvan gibi aşiretler başta olmak üzere), <%5 diğer (Boşnak ve Çerkes). Yerleşim sayısı olarak Kürt yerleşimleri daha fazla olsa da şehirlisi ve 30 civarı yerleşimi Türk kökenlidir. metonio
■ Şexbızın Kürdlerinin en azından bir kısmının Bayburttan buraya gelme olduğu da rivâyet edilir. BCA, 19/8/1930, Fon 30..11.1.0, Sayı 5484, Yer 57.23..6 (Ankara İli Haymana kazası Yenice nahiyesinin Kürtgökgözü köyü isminin Sandıranköy olarak değiştirilmesi) Manav
Sincan ilçe - Sincan - Ankara
1925h 📖: Sincan [ Tr "kızılcığa benzer bir tür dikenli yemiş" ]
■ Daha önce İstanos/İstanoz kasabasının mahallesi iken demiryolu istasyonu sayesinde kalkındı, 1938'de Romanya muhacirleri iskan edildi. Esas adının Sıçanköy olduğu anlatılır. Doğu Türkistan'daki Sincan (Çince Xinjiang `yeniserhat`) il adıyla ilgi kurulması abestir. SN
■ Sıçanköy adlandırmasının, şehrin içinden geçen Ankara Çayı nedeniyle sıçan sayısının fazlalığından ileri geldiği düşünülebilir. Tunahan KOÇAK
Kızılcahamam ilçe - Kızılcahamam - Ankara
1928 📖: Kızılcahamam
1530t 📖: Kızılca
1928 📖: Yabanabad (idari bölge)
■ Eski Yabanabad ilçe merkezi buraya taşındıktan kısa bir süre sonra Kızılcahamam adını aldı. Asıl Yabanabad, şimdiki Demirciören köyüdür. SN
Etimesgut ilçe - Etimesgut - Ankara
1914hk 📖: Amaksız [ Tr ]
1574t 📖: Axı Mes'ud [ Tr "Ağa Mesut" ]
■ 20. yy başlarında görülen Amaksız biçimi muhtemelen AxıMesut adının yerel telaffuzunu yansıtır. Axmas'ud > Axmasuz > Axmasız evrimi tipiktir. Cumhuriyetin ilk yıllarında popüler olan tarih spekülasyonları nedeniyle adı değiştirildi. 1928'de örnek köy inşaına karar verildi. 1990'da ilçe oldu. SN
Kazan ilçe - Kazan - Ankara
2016g 📖: Kahramankazan
1915h 📖: Kazğan
■ 2016'daki askeri isyan münasebeti ile Kahramankazan adı verildi. SN
Gölbaşı ilçe - Gölbaşı - Ankara
1925h 📖: Han | Gölbaşı
■ Örencik köyüne bağlı Gölhanı mevkiine 1923 yılında bucak müdürlüğü ve jandarma kurulmasıyla Gölbaşı adı verildi. 1965'te belediye, 1983'te ilçe oldu. SN
Yenimahalle ilçe - Yenimahalle - Ankara
1915h 📖: -
■ 1946-1949'da Ankara Belediye Başkanı Dr. Ragıp Tüzün'ün girişimleriyle kurulan yeni mahalleye Yenimahalle adı verildi. SN
Çankaya ilçe - Çankaya - Ankara
d1920 : Papazbağı
■ Ankara'nın güneyinde mesire olarak kullanılan tepenin adıydı. Eski yazıda çanğ/çang şeklinde yazılan 'çan' sözcüğünden dolayı bazı kaynaklarda 'Çengi Kaya' şeklinde okunmuşsa da bu yanlıştır. Kilise çanı kastedilmiş olmalıdır. Eski cumhurbaşkanlığı konutu olan Çankaya Köşkü Ankaralı tiftik tüccarı Kasapyan ailesinin mülkü iken 1915'ten sonra zaptedilmişti. SN
Keçiören ilçe - Keçiören - Ankara
1922h : Keçiören [ Tr kiçi ören "küçük viran" ]
■ “Keçi” sözcüğünün, hayvan olan keçiyle bir ilgisi yoktur. “Küçük” anlamındaki “kiçi”nin ses değişimine uğramasıyla sözcük, “keçi” biçimini almıştır. Tunahan KOÇAK
Altındağ ilçe - Altındağ - Ankara
1915h 📖: -
■ Ankara kalesi ve eski Ankara kentini içeren bölgeye 1953'te yakındaki gecekondu mahallesinin adı olan Altındağ adı verildi. SN
Pursaklar ilçe - Pursaklar - Ankara
1530t 1928 📖Pusaklar
■ Daha önce Eskiköy mevkiinde bulunan köy 1966'da heyelan sonucunda bugünkü yerine taşındı. 1987'de belediye, 22.03.2008'de ilçe oldu. Pusaklar olan özgün adı muhtemelen `saklanma yerleri` anlamındadır. SN
Mamak ilçe - Mamak - Ankara
1530t 📖: Axı Mamak
■ Bölgede egemen olan Mamak adlı bir axı/ağa adından türediği rivayet edilir. SN
Çubuk ilçe - Çubuk - Ankara
1766z 📖: Çubukabad
■ 06.08.1766 Çubukabad kazasında Baydos Yaylağı'nda Merdiş (Merdis,Mirdes ?) Aşireti'nden maktul birinin diyet meselesinin sulhen intacı. g.tt deyar heyran
Akyurt ilçe - Akyurt - Ankara
1928 📖: Ravlı [ Tr "aş." ]
■ I. Murat dönemine ait vakıf kayıtlarında adı geçen Ravlı kasabası 1990 yılında Akyurt adıyla İlçe oldu. SN
Bala ilçe - Bala - Ankara
1891c 📖: Kartal
1891c 📖: Karaalı Balâ (başka yer)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Bugün Gölbaşı ilçesinde olan Karaali Balâ `Yukarı Karaali` kasabasında 19. yy'da Balâ kazası kurulmuş, kaza merkezi daha sonra 19. yy sonunda Çerkes muhacirlerin iskan edildiği şimdiki yerine taşınmıştır. SN
■ Merkezde 6-7 hâne Çerkes iskân edilmiş, etrafta 15 tâne köy Kürd, 1 tâne Tatar, 29 tâne Türkmen, 2 tâne Abdal köyü bilinir. Manav
■ Balâ ilçe havalisinin ve 21 köy halkının tamamı Bozulus Türkmenleri'dir. Türkmen oğuzların bayındır boyundandırlar. Bozulus Türkmenlerinin en büyük boylarından biri olan Tabanlı boy beyliğine mensupturlar. Ana unsur olan Tabanlı boyu, Balâ havalisinde kendileri ile aynı yerlerde bulunan Bozulus Türkmenlerine mensup Bozulus Bayatları olarak zikredilen; Bayat-ı Cedid Beyliği Cemaati, Bayat-ı Atik Beyliği Cemaati, Bayat-ı Şeyhli Cemaati ve Aydın Beyliği Danişmentli Cemaatini bünyesinde toplamıştır. Daha önce Erzurum Horasan ve Aydın Söke bölgesinde bulunmuşlardır. Erzurum ve Aydın ilinin yerli halkı iken göçüp gelmiş değillerdir.[3] 1500'lerde Türkmenistan Daşoğuz'dan Türkiye'ye gelerek Erzurum Horasan dağlarında yaylak, Aydın Söke ovalarında kışlak, konargöçer Yörük hayatı yaşamışlardır. 1540 Yılında Tabanlı Boy Beyliği 4 cemaatte toplam 316 hane ve 33 mücerred vergi nüfusuna sahipti. İkinci selim döneminde ise bu miktar 595 hane ve 166 mücerrede yükselmişti. Tabanlı boyunun kalabalık bir nüfusa sahip olmasına ve bu özelliğini uzun süre devam ettirmesine rağmen Akkoyunlu Devletinin siyasi faaliyetleri içinde adına tesadüf edilmemektedir. Balâ'lıların Erzurum Horasan dağlarında yaylak, Aydın Söke ovalarında kışlak, konargöçer Yörük hayatı yaşayan ataları, 1690 yılında Celali İsyanları sebebiyle Balâ'lıların atalarını oluşturan insanlar adı geçen yörelerden kalkıp bugünkü Balâ ilçesi sınırlarına gelmişlerdir. Balâ'yı 1690-91 yıllarında dönemin Boy Beyi "İmirzalıoğlu Şeyh Ali Mirza" kurmuştur. Bozulus Türkmenlerinin Erzurum Horasan - Aydın Söke bölgesinden celali isyanları sebebiyle Orta Anadolu'ya gelip Balâ havalisine yerleştikten sonra Bozulus Türkmenlerine mensup bazı kişiler eşkıyalık faaliyetleri içinde bulunmuş ise de bu tür faaliyetlerden Boy beyliğinin kendiside bizar olmuş, münferit hadiseler Boy beylerinin ileri gelenleri tarafından önlenmiştir. Balâ ilçesi tarih boyunca "Kasaba-i Balâ, Bozulus Sancağı, Kaza-i Yörükan, Tabanlı Kazası" olarak adlandırılmıştır.[4] İlçeye Balâ ismi verilirken Bozulus isminden esinlenerek verilmiştir. Balâ havalisini yurt tutan Bozulus Türkmenleri Tabanlı Boyu'nun nüfusu 1690'lı yılların sonunda birçok şehirden fazla idi. Bu nüfus 20.000'e dayanınca bunun üzerine osmanlı devleti nüfusu azaltmak amacıyla 1699 yılında bir ferman emri vererek Balâ havalisindeki Bozulus Türkmenlerinin bir kısmını Batı anadolu'ya göndermek istedi. Ferman emri üzerine Balâ'daki Bozulus türkmenlerine mensup Aşıkoğlu, Karadalak, Çatalören köylerinin tamamını ve Üçem köyünün bir kısmını Aydın eyaletine bağlı Söke havalisine gönderdi. Göç eden bu köyler gittikleri Aydın eyaletinin Söke havalisinde yerleşik düzene geçmeyip 1820 yılında tekrar Balâ havalisine gelmişlerdir. Bu köyler Söke havalisinde bir müddet yaşadıkları için osmanlı tahrir defterine Aydın Beyliği Danişmentli cemaati olarak kayıt edilmişlerdir. Batı anadolu'ya giden bu kabileden bazı aileler geri dönmeyip Aydın eyaletinin Söke ve Koçarlı havalisine, bir kısmı ise AfyonKarahisar eyaletine bağlı Emirdağ, Bolvadin ve Sandıklı havalisine yerleşmişlerdir. Bozulus Türkmenlerinin Balâ'da yerleştikleri köyler (Balâ ilçe merkezinin Kartaltepe mevkii, İsmetpaşa mevkii başta olmak üzere): Üçem Aşıkoğlu, Karadalak, Sırapınar, Yeniyapanşeyhli, Tol, Şehriban, Büyükbayat, Küçükbayat, Karahamzalı, Büyükboyalık, Küçükboyalık, Çatalören, Çatalçeşme, Yaylalıözü, Yöreli, Suyugüzel, Gülbağı, Hanburun, Sarıhöyük, Yeniyapançarsak Köylerini kurarak yerleşik düzene geçmişlerdir. Ayrıca bu köyler arasında birbirleriyle sıkı bir şekilde akrabalık bağları bulunmaktadır. Balâ'nın yapılanmasını sağlayan 1860 yılındaki Boy Beyi "İmirzalıoğlu Mir Osman Bey" olmuştur. İlçenin diğer Türk köyleri ise çevre yerleşim yerlerinden gelmişlerdir. 1800'lü yılların başında Şanlıurfa Suruç bölgesinden ağırlıklı olmak üzere erzurum, Erzincan, kars, yozgat, amasya, Ağrı, elazığ bölgelerinden İç Anadolu'ya sürgün edilen kürtler Balâ'nın o yıllarda boş olan kesikköprü barajı etrafına yerleştirilmiştir.[5] Son olarak 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı ordularının yenilmesi Kafkasların Rusların eline geçmesi nedeniyle Anadolu'ya göç etmek zorunda kalan bir grup "Çerkez" ilçeye gelip yerleşmeye karar vermiştir. İlçenin 2020 Yılı Belediye tüzüğünde 21 Bozulus Türkmeni köyü, 2 Türkmen Abdal köyü, 8 Türk köyü, 1 Kazan tatar türkü köyü, 15 Kürt köyü olmak üzere toplam 47 Köyü (mahallesi) bulunmaktadır. Bozulus
Elmadağ ilçe - Elmadağ - Ankara
1919hb 📖: Asiyozgad | Tabanlı
1925h 📖: Asi Yozgad (idari bölge)
■ Daha önce Afyon Emirdağ yöresinde oturan Yozgad cemaati II. Bayezid zamanında isyan edip yenildikten sonra bir bölümünün buraya iskân edildiği, Asi Yozgad adının buradan geldiği anlatılır. SN
■ 1950 yılına kadar "Küçük Yozgat" olarak kayıtlara geçmiştir ishak levent
Kalecik ilçe - Kalecik - Ankara
1665 📖: Kalecik
Y251 📖: Malós
■ © 07.08.1860 Kalecikli Seyyid Mehmed'in katili Geygül Aşireti'nden Ali'nin akli muvazenesinin yerinde olup olmadığının... deyar heyran
Şereflikoçhisar ilçe - Şereflikoçhisar - Ankara
1928 📖: Şereflikoçhisar
1867 📖: Koçhisar
■ 18. yy'dan önce bölgeye iskan edilen Kürt veya Türkmen Şerefli/Şereflü aşireti ilçe merkezinde ve yakın köylerde egemen konumdadır. Milli Mücadele yıllarında TBMM kararıyla Şerefli unvanı verildi. SN
■ © 07.10.1867 Konya sancağında Koçhisar mahallesi civarında Ömeranlı [Omeran] aşiretinden olup çadırda kalan Şeyho, Molla Hasan ve rüfekasının deyar heyran
■ Şereflikoçhisar Sehir merkezi yaklaşık % 95 Türklerden ve geriye kalanı Kürtlerden oluşmaktadır. Kürt köyleri genelde Bala sınırına yakin bölgede olduğu icin Şereflikoçhisar Sehir merkezine Kürt göcü pek olmamıştır. Kürtler genelde yurtdışına (Danimarka, Isvec, Norveç) yerleşmiştir. Mert Çakmak
Evren ilçe - Evren - Ankara
1928 📖: Çıkınağıl
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni (Çerkes) yerleşimi.
■ Eski Çıkınağıl köyü baraj gölü altında kalınca yeni yerde yeniden inşa edildi. 1982'de dönemin askeri lideri Kenan Evren onuruna adı değiştirildi. 1990'da ilçe oldu. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.