---' 65 yerleşim bulundu.
sırala 
  Ege deniz - ---
1665 📖 Bahr-i Cezair [ Tr "Adalar denizi" ]
Y-450 📖 Aigaîos (Pélagos) [ AnaD ]
■ Yunanca isim ilk kez MÖ 470 dolayında Aisxylos'un Agamemnon trajedisinde zikredilir. Daha önceki dönemde Hesiodos, Girit'teki İda dağını Aigaios Oros adıyla anar. Türkçede daima Akdeniz (Bahr-i Sefid) veya Adalar Denizi (Bahr-i Cezayir) olarak adlandırılan denize 1930'lu yıllarda belki Alman veya Fransız etkisiyle Ege adı verildi. Slav dillerinde halen Türkçeden çeviri Byelo More (Ak deniz) ve benzerleri kullanılır. SN
  Meriç neh - ---
1484 📖 Meriç
Y1308 📖 Máritsa [ Bul ]
Y-450 📖 Hébros Ἕβρος [ AnaD ]
■ Bulgarca olduğu sanılan Máritsa adı en erken Paxymeres Tarih’inde (1308) kaydedilmiştir. Yun halen Evros adı kullanılır. SN
  İyonya - ---
Y-450 📖 İônía Ἰωνία [ Yun "İôn (göçerler?) ülkesi" ]
■ Ege kıyısında kuzeyde Foça'dan güneyde Didim'e kadar olan sahil şeridinin adıdır. Helenlerin İôn boyu rivayete göre MÖ 1000 dolayında bu bölgeye göçerek 12 koloni kurdular. Eski Farsçadan Arapça ve Türkçeye geçen Yonân adı `İyonlar` anlamına gelir. ■ Osmanlı döneminde Aydın sancağı bugünkü İzmir ve Aydın SN
  Gelibolu y.ada - ---
Y-450 📖 Xersónêsos [ Yun "yarımada" ]
  Kazdağı dağ - ---
1665 📖 Kazdağı
Y-600 📖 Ída
  Trakya - ---
Y-600 📖 Thrakía [ Yun "Thrak (halkı) ülkesi" ]
■ Yunanların Thraikes adını verdiği kavim MÖ 2. binyıldan itibaren Doğu ve Batı Trakya'nın hakim halkı idi. MÖ 4. yy'da yazan Ksenophon Thrak ülkesinin Karadeniz Ereğlisi'ne kadar uzandığını bildirir. Bir Hintavrupa dili konuştukları, yer ve kişi adlarından anlaşılmaktadır. ■ Türkçede bölge adı daima Rumeli'dir. Trakya adı 20. yy başlarında Batı etkisiyle benimsenmiştir. SN
  Rumeli - ---
1484 📖 Rum İli [ Tr "Rum (Roma imp.) ülkesi" ]
Lt1204 📖 Romania
A870 📖 (Saltanatu) Rûm
Y 📖 (Basileion) Romaîon
Lt 📖 (Imperium) Romanum
■ Roma imparatorluğunun adı erken Ortaçağlardan sonra Yunan (Rum) dilinin egemen olduğu Doğu Roma ülkesini belirtir. Arap ve Fars kullanımında 'Rûm', Fırat'ın batısındaki ülkenin adıdır. Osmanlı kullanımında 'Rûm' Sivas ilinin veya genel olarak Anadolu'nun, 'Rum İli' ise Marmara Denizinin batısındaki eski Bizans topraklarının adıdır. 1360-1370 dolayında Lala Şahin Paşa'nın Rumeli Beylerbeyliği'ne atanmasıyla bu deyimin resmiyet kazandığı anlatılır. SN
  Gediz neh - ---
1665 📖 Gedüs
Y-450 📖 Hérmos [ AnaD ]
■ Nehir adı Kütahya'da ilçe olan Gediz kasabasından alınmıştır. SN
  Bakırçay neh - ---
Y-450 📖 Káikos [ AnaD ]
■ Irmağın Türkçe adı Kırkağaç yakınındaki Bakır kasabasından alınmıştır. SN
  BüyükMenderes neh - ---
1525 📖 Mendiraz / UluMendirez
Y17 📖 Koressós [ AnaD ]
Y-600 📖 Maíandros [ AnaD ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Asya - ---
1484 📖 Aydın İli
Y-600 📖 Asía Ἀσία [ AnaD ]
■ Herodot, Strabon ve Bizanslı Stephanos'a göre Asia, eski Lidya halkının bir adı ya da Lidya başkenti Sardis ile ilgili bir yer adıdır. Roma imp. ilk döneminde Asia eyaleti eski Bergama krallığı arazisine tekabül eder ve Ege Bölgesinin tümünü kapsar. 3. yy'dan sonra bu bölgeye Asiana beylerbeyiliği (diocese) adı verilirken, Asia ili (provincia) bugünkü İzmir ve Aydın illeri ile sınırlanır. Osmanlı döneminde bu iki ilin kapladığı alana Aydın İli/Sancağı adı verilir. ■ Geç Antikitede Asia adı `Ege'nin doğusundaki her yer` anlamını kazanınca, Anadolu yarımadasına `küçük Asya` anlamında Yun Mikri Asía ve Lat Asia Minor adı verildi. SN
  KüçükMenderes neh - ---
1665 📖 Menderes
Y-600 📖 Káystros / Káustros [ AnaD ]
  Bafa göl - ---
1968 📖 Çamiçi
1911h 📖 Kapukıran | Vafi
1902hk 📖 Bafi Deniz [ Yun vathí "koy" ]
Y1200~a 📖 Milêsia Limnê [ Yun "Milet gölü" ]
Y17 📖 Latmikós Kólpos [ Yun "Latmos körfezi" ]
■ Antik Çağ'da Ege Denizi'nin bir körfezi iken 13. yy'dan önce Menderes nehrinin alüvyon birikimiyle kapalı bir göle dönüşmüştür. SN
  Ergene neh - ---
1665 📖 Ergene
Y-250 📖 Ergínos / Ergínes / Agrianês [ AnaD ]
■ Antik Yunanca Ergínos adı en erken Rodoslu Apollonios'un MÖ 3. yy ortalarına ait Argonautika eserinde anılır. Muhtemelen yerel Thrak dilinden alınmıştır. SN
  Lidya - ---
1484 📖 Saruhan İli
Y-450 📖 Lydia [ Yun "Lud (halkı) ülkesi" ]
■ Merkezi Salihli ilçesinde Sardeis kenti olan eski Lydia ülkesi, yaklaşık olarak Manisa iline tekabül eder. Roma imp. döneminde Asia (İzmir) eyaletine katıldı. SN
  Marmara deniz - ---
1729 📖 Marmara
1665 📖 Bahr-i Rûm
A870 📖 Xalic el- Kostantıniyye
Y-450 📖 Propóntís [ Yun "Pontus (Karadeniz) eşiği" ]
■ Denizin Türkçe adı Marmara Adası'ndan, adanın adı ise ünlü mermer yataklarından gelir. SN
  Yıldız dağ - ---
1665 📖 Istranca [ Bul странджа "küçük diyar?" ]
Y378 📖 Haiminóntos [ Lat Haemi mons "Balkan dağı" ]
■ Istranca adı Çatalca yakınındaki Stranca (Binkılıç) kasabasından gelir. Bulgarca isim muhtemelen страна `ülke, diyar` söcüğü ile ilgilidir. Roma imp. 4. yy'dan itibaren anılan Haemimontus ili (Edirne-Kırklareli), şimdi Bulgaristan'da olan Balkan (Haimos/Haemus) Dağının adını taşır. SN
  Hüdavendigar - ---
Y-450 📖 Bithynia [ Yun "Bithun (halkı) ülkesi" ]
■ Merkezi Bursa kenti olup bugünkü Bursa, Bilecik, İzmit, Sakarya, Düzce illerini ve İstanbul'un Anadolu yakasını kapsayan ülke Antik Çağ'da Bithyn kavim adından Bithynia, Osmanlı döneminde Hüdavendigâr adıyla anılır. SN
  Murat dağ - ---
Y17 📖 Díndymos / Díndymon [ AnaD ]
■ Antik Frigya halkının kutsal dağı ve tanrıça Kybele'nin yurdu idi. Pessinus'ta (Ballıhisar) bulunan ünlü tapınağında tanrıça Dindymênê (Dindymos'lu) sıfatıyla anılırdı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görülen Didyma tapınak adı muhtemelen aynı sözcüktür. SN
  Likya - ---
1484 📖 Teke İli
Y-600 📖 Lykia [ Yun "Luk (halkı) ülkesi" ]
■ Güneybatı Anadolu'da Gökova Körfezi ile Antalya kenti arasındaki dağlık ülke, özgül bir kültürü olan Lykkoi/Lukki halkından ötürü Lykia adını almıştır. Türkçe adı 13. yy'da burada kurulan beylikten gelir. SN
  Frigya - ---
Y-600 📖 Phrygía [ Yun "Phrug (halkı) ülkesi" ]
■ Bugünkü Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak illeri ile Ankara ilinin batı kısmı ve Denizli ilinin büyük bölümü Antik Çağ'da ve Türk fethine dek Phrygia adını taşımıştır. Ülke adını MÖ. 2. yy sonlarında beliren Phryg kavminden alır. SN
  Sakarya neh - ---
1282 📖 Sakarya
Y-600 📖 Sangários / Sangariá [ AnaD ]
■ Eski bir Anadolu dilinden alınmış olan antik adı, Batı Anadolu ve Balkan coğrafyasında birçok yerde görülen Ánkyra (Ankara/Engürü) ile eş kökenli olmalıdır. Anlamı açık değildir. SN
  Anadolu - ---
1333 📖 Anaṭoli
Y669y : Anatolê | Anatolikí Théma [ Yun "doğu (vilayeti)" ]
■ Merkezi Amorion (Afyon Emirdağ) olan Lat Oriens = Yun Anatolikê Thema (askeri vilayet) yak. 640 yılında, doğuda İslam istilasından geri çekilen askeri birliklerin yeni üssü olarak teşkilatlanmıştır. Erken Osmanlı döneminde Anadolî, Afyon-Ankara-Amasya bölgesini kapsayan beylerbeyiliğin adı iken, daha sonra genelleştirilerek `İstanbul'un doğusu` anlamında kullanılmıştır. SN
  Göller Bölgesi - ---
Y-450 📖 Pisidia [ Yun "Pisid (halkı) ülkesi" ]
1484 📖 Hamid İli (idari bölge)
■ Bugünkü Isparta ve Burdur illerini kapsayan ülke Antik Çağ'da burada yaşayan Pisid halkından ötürü Pisidia olarak adlandırılmıştır. SN
  Akdeniz - ---
1665 📖 Akdeniz
A870 📖 Bahr eş-Şam [ Ar "Suriye denizi" ]
Lt639 📖 Mediterraneum (Mare) [ Lat "ülkeler arası (denizi)" ]
Y190~ 📖 Mesógaios (Póntos) Mεσόγαιος [ Yun "ülkeler arası (denizi)" ]
■ Antik kaynaklarda adı genellikle `büyük deniz`dir (İbr Yam haGadol, Yun Megalê Thálassa, Lat Mare Magnum). Mesógaios adı en erken 2. yy'da Mısırlı Polluks'un Onomastikon'unda görülür. Klasik devir Arapçasında Bahr ar-Rûm yaygındır; modern Bahr al-abyaz (`ak deniz`) Türkçeden çeviridir. Bahr al-Mutawassıt (`ara deniz`) Batı dillerinden çeviridir. Türkçe en erken tarihten itibaren görülen Akdeniz ve Karadeniz adları muhtemelen `güney/kuzey denizi` anlamındadır. SN
  Galatya - ---
1530t 📖 Germiyan + Sultanönü
A870 📖 El-Qılath
Y-146 📖 Galatía [ Yun "Kelt (halkı) ülkesi" ]
■ Bugünkü Ankara, Yozgat, Kırıkkale illerini kapsayan ülke MÖ 3. yy ortalarında Anadolu'yu istila eden Galat (Kelt) kavimlerinden ötürü Galatia adını almıştır. Galatların Tektosages, Trokmi ve Tolistobogi boyları, merkezleri sırasıyla Sivrihisar, Ankara ve Yozgat-Büyüknefes olmak üzere üç beylik/krallık kurmuştu. SN
  İçel - ---
1530t 📖 İç İl
Y17 📖 İsauría + Kilikía Traxéas
■ Ermenek, Hadim, Bozkır ilçelerini kapsayan alana Antik Çağ'da burada yaşayan İsauroi kavminden ötürü İsauria adı verilir. Roma-Bizans çağında bu isimle idari birim idi. Osmanlı terminolojisinde İç İl, İsauria'ya ek olarak Gazipaşa, Anamur, Silifke, Mut, Gülnar'ı içerir; Mersin'i içermez. SN
  Tuzgölü göl - ---
Y17 📖 Tátta (Limnê) [ AnaD ]
■ 6. yy'da bir Tattaion piskoposluğu (`kaza`) belirtilmiştir. Kasabanın yeri ihtilaflıdır. SN
  Paflagonya - ---
1484 📖 Kastamonu
Y17 📖 Paphlagonía [ Yun "Paphlagon (halkı) ülkesi" ]
■ Osmanlı'nın Kastamonu vilayeti bugünkü Kastamonu, Sinop, Çankırı, Karabük illerini kapsar. Antik Çağ'da Paflagon halkının yurdu idi. Paflagon'ların Hititçe ile akraba bir dil kullandıkları ve Olgasys dağını kutsal saydıkları anlaşılmaktadır. SN
  Göksu neh - ---
1665 📖 Göksu
Y17 📖 Kalykadnos [ AnaD ]
  Ilgaz dağ - ---
Y17 📖 Ólgassys [ AnaD ]
■ Strabon bugünkü Kastamonu-Çankırı-Bolu bölgesinde yaşayan Paphlagon halkının kutsal dağı olarak anar. SN
  Kızılırmak neh - ---
1665 📖 Kızıl Irmağı
Y-450 📖 Hálys
  Hasandağı dağ - ---
1891b 📖 Hasan Dağı
  Toros dağ - ---
Y-146 📖 Taûros [ Sür tûr "dağ" ]
■ Yunanca sözcük muhtemelen Batı Sami dillerinde (Fenikece veya Aramice) `dağ` anlamına gelen Tûr sözcüğünden alıntıdır. Strabon, İran'dan Hindistan'a uzanan dağların da Tauros adını taşıdığını bildirir. ■ Türkçede Beydağları ve Bolkar dağları adıyla bilinen dağlar dizisine Cumhuriyet döneminde veya hemen öncesinde Yunancadan alınan Toros adı verildi. Daha önce bu isim Türkçede ancak Isparta yakınındaki Davras dağında görülür. SN
  Karadeniz - ---
Y400 📖 Póntos / Póntika [ Yun póntos "deniz" ]
  Kapadokya - ---
Y-450 📖 Kappadokía Καππαδοκία [ Yun "Kapduk (halkı) ülkesi" ]
F-500 : Ktptûk
■ Herodot Kapadokya halkının kendilerine Syri/Suri adını verdiğini fakat Perslerce Kappadók- (aslı Katpatuk-) olarak adlandırıldığını belirtir. Antik Kapadokya bugünkü Kayseri, Nevşehir, Niğde illeri ile Kırşehir'in bir bölümünü kapsar. Merkezi daima Kayseri kenti olmuştur. Ayrıca Tokat-Amasya ile Samsun ilinin iç kısmı 'Pontos Kapadokyası' adı ile anılır. Eski Ermenicede ülkeye Garmir veya Garmirk Կարմիրք adı verilir. SN
  Türkiye - ---
1665 📖 Türkistan [ Tr "Türkleri çok olan yer" ]
Lt1242 📖 Turquia
■ DuCange sözlüğü Latince Turquia sözcüğünün ilk kullanımı için 1242 tarihini verir, ancak Fransızcada daha önce kullanıldığını ima eder. İt. Turchia, Fr. Turquie adı Anadolu Selçuklu Devleti ve daha sonra Osmanlı Devlti anlamında 13. yy ortasından itibaren standarttır. ■ Evliya Çelebi'de Fırat batısındaki Türkiye toprakları çoğu zaman 'Rum' adıyla anılır. Ancak `Türk nüfusu çok olan yer` anlamında 'Türkistan' tanımlamasını bazen kullanır. ■ Türkçede Batı dillerinden aktarılan 'Türkiya/Türkiye' adı 1860'lardan önce görülmez, 1913 dolayında resmi kullanıma sirayet eder. SN
  Seyhan neh - ---
1545 📖 Seyhân
Y-350 📖 Sáros
  Erciyes dağ - ---
1665 📖 Erciyes
Y17 📖 Argaíos [ Yun "akça" ]
■ Argaios > Erciyas dönüşümü Arapça bir ara basamağı gerektirir. Türkçe doğrudan alıntıda Erge veya Ergez beklenirdi. SN
  Çukurova - ---
1530t 📖 Zulkadriye
1484 📖 Çukurova
A870 📖 Kilikiyya
Y-600 📖 Kilikía [ AnaD ]
As-714 📖 Kilikku / Xilakku
■ Asur ve Geç Hitit belgelerinde anılan Kilikya, Adana merkez olmak üzere Çukurova bölgesini kapsar. Roma imp. döneminde Çukurova Kilikía Pedias (`Ova Kilikya`), batıda Anamur ve Gazipaşa'ya kadar olan bölge ise Kilikía Traxéas (`Dağlık Kilikya`) adıyla anılır. Ülkeye adını veren topluluk Luwi türevi bir dil konuşan yerli halk üzerinde MÖ 2. binyıl başlarında egemenlik kuran belki Helen kökenli bir zümre idi. Uzun süre unutulmuş olan isim 20. yy başında Fransız işgali dolayısıyla canlandırıldı. SN
  Ceyhan neh - ---
A870 📖 Ceyhân
Y-350 📖 Pyramos [ AnaD purama ]
■ Antik Pyramos nehri Arap vakanüvis el-Balazuri'nin Fütuh el-Buldan eserinde H 139 (M757) olayları bağlamında Ceyhân adıyla anılır. Arapça sözcüğün anlamı ve (varsa) Türkistan'daki Ceyhûn nehir adıyla ilişkisi açık değildir. SN
  Asi neh - ---
A1220 📖 El-ˁAṣi
Y17 📖 Oróntês Ὀρόντης [ AnaD ]
As-859 📖 Arantu
■ Arapça adın “isyancı” anlamında asi ile ilgisi olamaz. R. Hartmann Yun. áksios “soylu, değerli” unvanından türemiş olabileceğini savunur. SN
  Karadeniz deniz - ---
Y-450 📖 Póntos Ákseinos / Eúkseinos [ Yun ]
■ Strabon'a göre eski adı Pontos Ákseinos (Yun `yaban deniz`) iken hüsnütabir olarak Eúkseinos (`konuksever deniz`) benimsenmiştir. En erken MÖ 475 dolayında Pindaros kasidelerinde her iki ad görülür. Ancak modern görüşe göre isim Eski Farsça «axšaina-» `kara, karanlık` sözcüğünden uyarlanmış olmalıdır. Türkçe Karadeniz 13. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. Slavca, Arapça, Ermenice ve Batı dillerinde eş anlama gelen adların çoğu veya tümü Türkçeden çeviridir. SN
  Canik - ---
1530t 📖 Canik / Caniklü [ Tr "(Samsun ve Ordu)" ]
1282 📖 Caneti (başka yer) [ "(Gümüşhane)" ]
Y553 📖 Tzánika (başka yer) [ Yun "(Gümüşhane)" ]
■ Lazlarla akraba olan Çan/Tzan halkı Gümüşhane (ve belki Of) bölgesinin yerlileri idi. 6. yy'dan itibaren Bizans kaynaklarında Tzánika (Tzan ülkesi), Gürcü kaynaklarında Çaneti, Selçuklu kaynaklarında Gürcüceden mülhem Caneti/Caniti olarak anılan bölge bugünkü Gümüşhane ilidir. Evliya Çelebi bu bölgeye Canxa veya Canca adını verir. Osmanlı terminolojisinde 15. yy'dan itibaren Canik veya Caniklü olarak anılan bölge ise Samsun ve Ordu illeridir. İki isim arasındaki bağlantının tatmin edici bir açıklaması yoktur. SN
  Amanos dağ - ---
Y17 Y1118 📖 📖 Amanós [ Sür ]
As-859 📖 Hamânu
  Yeşilırmak neh - ---
1665 📖 Çarşamba Suyu
Y-600 📖 Íris
■ Çarşamba kasabası yakınında Karadeniz'e kavuştuğu için Osmanlı döneminde Çarşama Suyu (Çeharşembe Bazarı Suyı) olarak anılmıştır. SN
  Fırat neh - ---
A632 📖 Furât
Y-450 📖 Euphrátês [ Sür ]
İb-600 📖 Prat / Phrat
As-2000 📖 Purâtu / Purattu
■ En erken MÖ 3. binyıl ortalarında Sargon-öncesi Sumer kaynaklarında görülen Buranu (Sumerce) veya Purattu (Akatça) adının nihai kaynağı ve anlamı çözümlenememiştir. Kürtçe olmadığı muhakkaktır. Tevrat'ta Ürdün ile Yehud ülkesini ayıran bir nehir de Frat adıyla anılır. SN
  Nemrut dağ - ---
1883y : Nemrud Dağı
■ Dağ zirvesindeki Kommagene kralı Antioxos anıtı 1882-83'te Karl Humann ve Osman Hamdi Bey tarafından incelendi. Dağ adı daha önce kayıtlara geçmemiş görünmektedir. SN
  Mercan dağ - ---
1665 📖 Munzur
Y631 Y1057 📖 Mouzouron / Moúntzaron
E390 E630 📖 📖 Mzur / Mntsur
■ Resmi adı Mercan Dağı olsa da resmi ve yerel kullanımda sadece Munzur bilinir. SN
  Mezopotamya - ---
1665 📖 Irakeyn [ Ar "iki nehir" ]
Y-146 📖 Mesopotamía [ Yun "nehirler arası" ]
İb-600 📖 Naharayim [ İbr "nehirler" ]
■ Tevrat'ta Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki ülke için kullanılan (Aram) Naharayim adı, MÖ 3. yy'da yapılan Septuagint çevirisinde Yunancaya Mesopotamia olarak aktarılır. Roma imp. döneminde eyalet adı olan Mesopotamia bölgenin kuzey kesimini, yani Arapça adı Cezîre olan Musul-Mardin-Amid kesimini anlatır. SN
  Ermenistan - ---
1665 📖 Ermen Diyarı / Ermeniyye
A870 📖 Ermeniyye
Y-450 📖 Armenía
Fa-510 📖 Armina / Armaniya
İb-600 📖 Ararat
As-1274 📖 Uruatru / Urartu
■ Güneyde Zap Nehri, güneybatıda Ergani-Eğil-Silvan-Batman hattı, batıda Fırat Nehri, kuzeyde Doğu Karadeniz Dağları ile sınırlı ülke Asur yazıtlarında Urartu, Tevrat'ta Ararat, Eski Pers, Eski Yunan, Roma, Arap ve erken Osmanlı kaynaklarda Armenia/Ermeniye adıyla anılır. SN
  Dicle neh - ---
A870 📖 Diclet
Y-450 📖 Tígris
As-2000 📖 İdiqlat / Tiglath
■ Arapça Dicle(t) adı MÖ 3. binyıla ait Asur metinlerinde görülen Tiglath eşdeğeridir. Adın nihai kaynağı spekülasyona açıktır. SN
  Kaçkar dağ - ---
E1630 : Xaçekar [ Erm "haç taşı" ]
E474 📖 Barxar
Y17 📖 Paryádrês [ Fa Paraxoáthras "yelli? poyrazlı?" ]
G00 📖 Parxali პარხალი
■ Strabon Kaçkar kütlesi için Yun Paryádrês ve Farsça biçimlerini zikreder. Farsça sözlük Avesta dilinde pouru-xwathra `yelli` eşdeğeri olsa gerekir. ■ 1630 tarihli Garabed Cuxayetsi elyazmasında Xaçekar Hamşen'de bir `nahiye, bölge` adı olarak anılır ve yöre halkının Hıristiyan olduğu belirtilir. SN
  Lazistan - ---
1484 📖 Laz Vilayeti
Y553 📖 Lázika [ Yun "Laz ülkesi" ]
Y-450 Y-399 📖 📖 Kólxis [ AnaD ]
■ MS 3. yy'dan itibaren adı anılan Laz ülkesi Rize'nin doğusu ile Gürcistan'da Pitsunda limanı arasındaki kıyı bölgesidir. 6. yy'daki Laz Savaşları'nı tarihçi Prokopios anlatır. Osmanlı kullanımında Lazistan, tarihi Lazika'nın güney yarısı olan Rize-Batum sahilidir. Modern dönemde Rize ve Hopa'yı kapsayan Lazistan vilayeti 1920'de kurulmuş ve 1923'te lağvedilmiştir. SN
  Murat neh - ---
1665 📖 Murad Nehri
E630 📖 Aradzani
Y150 📖 Arsanias [ Erm ]
As-859 📖 Arzaniya?
■ Asur yazıtlarında anılan Arzaniya nehri Erm Aradzani (Yun Arsanias, Murat) veya Erm Ardzn (Ar Erzen, Garzan Çayı) olabilir. Evliya Çelebi bu ırmağı Fırat'ın ana kolu sayar ve Basra Körfezine dek Fırat nehrini bazen Murad olarak adlandırır. SN
  Turabdin - ---
S1190 📖 Tûr ˁAbdîn
A870 📖 Tûr ˁAbdîn [ Sür "kullar (müminler) dağı" ]
■ Nusaybin sırtları ile İdil, Midyat ve Dargeçit ilçelerini kapsayan bölge 4. yy'dan itibaren Hıristiyan Süryani kültürünün ana merkezi olup Tur Adbîn adını taşımıştır. SN
  Çoruh neh - ---
1665 📖 Çoruğ / Çorux
E630 📖 Çorox Չորոխ | Voh
G500~ 📖 Çoroxi ჭოროხი
Y17 📖 Akámpsis
■ Çorox ırmak adı Ermenice kaynaklarda 7. yy'dan itibaren anılır. Bazı Ermenice metinlerde görülen Voh (Yunanca Vóas) adı aynı nehir veya belki sadece İspir yöresindeki yukarı vadisidir. Her iki adın etimolojisi muğlaktır. SN
  Habur neh - ---
A870 📖 Xabûr
Y17 Y150 📖 📖 Abôrras / Xabôras [ Sür ]
As-891 📖 Hâbûru
■ Asur kralı 2. Adad-Nirari'ye ait yazıtta (MÖ 911-891) Habûru adıyla anılan nehirdir. SN
  Süphan dağ - ---
E1848 📖 Sipan Սիփան
1665 📖 Sübhan Dağı
E630 📖 Nex Masik Նեխ Մասիք [ Erm "kokar Masis" ]
U 📖 Elida
■ Güncel adı dağın eteğindeki Sipan kasabasından (halen Adilcevaz'a bağlı Aş. ve Yk. Süphan köyü) gelir. Ancak bu adın nihai kaynağı ve eskilik derecesi anlaşılamadı. SN
  Van göl - ---
1665 📖 Van Deryası | Erciş Gölü
E390 📖 Pznunik Պզնունիք | Rştunik Ռշտունիք [ Erm ]
Y17 📖 Thospítis Limnê [ Erm ]
■ Eski Yunanca Thospítis, Van kentinin diğer adı olan Thosp/Tuşpa adından gelir. Ermenice kaynaklarda anılan Pıznunik adı Erciş ve Adilcevaz tarafında, Rıştunik adı ise 7. yy öncesinde Gevaş bölgesinde hüküm süren beyliklere işaret eder. SN
  Kürdistan - ---
1665 📖 Kürdistan
E1136 📖 Krdastan [ Erm "Kürd ülkesi" ]
E390 📖 Gortuk [ Korduk] Կորդուք [ Erm "Kordu ülkesi" ]
Y17 📖 Gordyênê γορδυήνη [ Yun "Gordû ülkesi" ]
S200~ 📖 Bêth Qardû [ Sür "Qardû ülkesi" ]
Y-399 📖 Kardoúxoi Kαρδούχοι [ Yun "Kardu halkı" ]
■ Antik yazarlarda Kurtoi/Kardu/Gordu halkının yurdu Cudi dağı gerisindeki Şırnak ve Eruh yöresinde gösterilir. Hakkari ile Van Gölü ve Urmiye Gölü arasındaki coğrafyada Mard/Medoi ve benzeri başka adlarla anılan kavimlerin aynı dili veya benzer dilleri konuştukları belirtilmiştir. MS. 10. yy'dan itibaren Kürt beyleri başta Silvan olmak üzere çevre iller üzerinde egemenlik kurmuştur. SN
  Tendürek dağ - ---
E1075 📖 Tontrag [Tondrak] թոնդրակ [ Erm "tandır" ]
■ Tarihçi Lastivertli Aristakes 10. yy'da bu dağ yöresinde ortaya çıkan Tondrakçı mezhep hareketini lanetle anar. SN
  Aras neh - ---
1665 📖 Aras
E450 📖 Erasx
Y-450 📖 Araksês [ AnaD ]
■ Nehir adı Türkçeye Ermeniceden geçmiş olmalıdır; ancak kökeni muhakkak Ermeniceden daha eskiye dayanır. SN
  Ağrı dağ - ---
1665 📖 Ağrî
E1200~ 📖 Ararat [Ararat] Արարատ
E390 📖 Masis Մասիս gen. Maseats
Y17 📖 Másios [ Erm ]
■ Dağın Ermenice en eski adı olan (ve halen kullanılan) Masis Eski Farsça `en büyük` anlamına gelen «masíst» sıfatından alınmış olabilir. Tevrat'ta anılan Ararat, Urartu ülkesinin genel adıdır; 13. yy'dan önceki bir tarihte bu dağın adı olarak benimsenmiştir. Ağri/Ağirî adı, dağ üstünde Antik Çağ'dan beri kaydedilmiş olup 1840 yılında bir heyelanda ortadan kalkan Akori/Axori kentinden alınmıştır. Anlamı belirsizdir. Kürtçe «agîr» (`ateş`) ile birleştirilmesi spekülatiftir. ■ Strabon'un bu bölgede andığı Abos ve Nibaros Dağları ile nereyi kastettiği açık değildir. Strabon ve Ptolemaios'un Másios adını Cizre yakınındaki Cudi Dağı'na vermeleri muhtemelen Nuh Tufanı efsanesinin çelişkili yorumlarından doğan bir hatadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km