Sürmene | Herakli adında 1 yerleşim bulundu.
  Araklı ilçe - Araklı - Trabzon
1876s: Ereğli [ Yun hêráklia "Heraklios yeri" ]
1928k: Karadere (idari bölge)
■ Eski Sürmene kazasının merkez kasabası idi. Cumhuriyet döneminden ilçenin `Hemşinli` nüfus barındıran Karadere vadisi Araklı adıyla ayrı idari birim oldu. 1819'da yazan Trabzonlu Pjişgyan'a göre `Hepsi Rum ve Ermeni mühtedisi olan Sürmeneliler [yani Araklı vadisi halkı - SN] haydut insanlardır. Ermeni olanlar Hemşin'den gelmiş olup bugüne kadar Ermenice konuşurlar., Ermeni lakaplarını da muhafaza etmişlerdir. İçlerinde Hıristiyan ibadetlerini bilen, haça hürmet eden ve kiliselere gizlice yardım eden ihtiyarlar mevcuttur.` 1847'de Sultan Abdülmecid tarafından tetkik gezisine gönderilen Feruhan Bey'e göre Sürmene ahalisi 1715 yılında Müslümanlığı kabul etmiş olup çoğu halen [19. yy ortalarında] Ermenice konuşmaktaydı. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından 1913'te verilen Türkyuvası adı, bu hususların dolaylı teyidi niteliğindedir. ■ Bryer ve Winfield'e göre Araklı adı Bizans imparatoru Heraklios'un 626 yılında ordusuyla konakladığı yere işaret ediyor olabilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km