haritada ara :   km  
Kaymas adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Kocakaymaz mah - Kandıra - Kocaeli
1890hk 📖 Kaymas
■ Kaymaslu Türkmân yörükânı taifesi (geliş tarihleri tespit edilememiştir). Kaymas kazasinin kurulmasiyla, Eski Kaymas deme ihtiyacindan hareketle Koca Kaymas denmistir. Manav
Araman mah - Kandıra (Kaymaz bucağı) - Kocaeli
1960 📖 Kaymaz
1484 📖 Araman Bazarı
1915h 📖 Kaymas (idari bölge)
■ Asıl adı Araman olan köy, Kaymas/Kaymaz bucağının idari merkezi olmuştur. Asıl Kaymas köyü şimdi Kocakaymaz adıyla anılır. SN
■ Vakıf karyeleri bulundurması dikkat çekici. Araman köyünün bahsi 1530 senesinde geçmektedir. Hristiyan mezarlığı olduğuna inanılan çok eski bir mevkii bulunur. Evraklarda; Pir Mehmed Paşa'nın Kocaeli sancağında Kaymas nahiyesinde Erman ve Durak nam vakıf karyelerinin Tersane-i Amire ve vüzera havassı memurları tarafından mükerrer olarak alınan cebelü bedellerinin hangi tarafa verilmesi lazım geldiği beyanıyla Mütevelli Kaymakamı Hasan tarafından yazılan ariza. H-14-02-1086 İzmid sancağı dahilindeki Kaymas nahiyesindeki Bıçkırıdere adlı bölgeye iskan edilmesi düşünülen Batum muhacirlerinin bu bölgeye iskanından vazgeçilerek bu muhacirlerin İznik nahiyesinde uygun bir mahalde iskan olunacağı. H-03-03-1311 Yenibahçe'de oturan Yanbolu muhacirlerinden Haşim'e, oğlu olan Kaymas Nahiyesi Müdürü Mehmed Efendi'den her ay nafakasını temin edecek bir mikdar para gönderilmesi talebinin incelenerek gereğinin yapılması. H-11-04-1319 Kocaili sancağında Kaymas kazasının Arkan karyesinde Hamza Bey Zaviyesi zaviyedarlığının uhdesine tevcihi hakkında Abdullah Mehmed imzasıyla yazılan istida. H-04-03-1114 Kandıra kazası Kaymas nahiyesinde muhtedî Rasim'in, Müslüman bir kadınla evlilik yapabilmesi için gerekli nüfus kağıdının verilmesi. H-04-11-1336 Tersane-i Amire'de inşa olunacak kalyonlar için ihtiyaç duyulan kerestenin Kocaeli'nin Kandıra, Genceli, Kaymas, Ağaçlı ve Şeyhler nahiyelerinden tedariki sırasında reayayı rencide eden görevlilerin men'i. H-10-07-1133 Üsküdar'a bağlı Kaymas nahiyesinin Araman karyesinde bulunan İskid (Sekid) Şeyhi'nin bir adet vakıf mezraası çiftliğine mutasarrıf olmak üzere Sultan Orhan Camii vaizi Ahdullah ibn-i Süleyman'ın vefatı ile yerine Abdulfettah ibn-i Mustafa'nın geçmesi. H-27-03-1228 Üsküdar kadısına: Üsküdar kazasına tabi Kaymas nahiyesi sakinlerinden şekavet ve adam öldüren Kurd adlı şakinin tedibi. (Târih belirtilmemiş) İznikmid kazasının Kaymas nahiyesinde komşusu Mehmed'i rencide ettiği, evcil hayvanlarını kesip yediği ve kendisini yaralayıp oğlunu hapse attırdığı bildirilen Yeniçeri Hüseyin'in, davaları Divanı Hümayun'da kazaskerler huzurunda görülmek üzere hasmı ile birlikte Âsitânei Saadet'e gönderilmesi. H-05-11-1027 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesinde Hamza Bey Vakfı'nın tevliyetinin Mustafa bin Ali ref'inden Mehmed'e tevcih edildiği. H-28-12-1117 Üsküdar mollasına, Kocaeli beyine ve İznikmid kadısına: Kaymas nahiyesinde Boyacı Ali ve iki zımminin başka bir zımminin para ve malına el koymak istedikleri. H-05-05-1047 Tehcir meselesinde dahilleri bulunan Kaymas Nahiyesi Müdürü Mehmed Fahreddin ile Taraklı Nahiyesi Jandarma Takım Kumandanı Tevfik Çavuş hakkındaki ihzar müzekkereleri ahkamının infazına dair Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden İzmid Mutasarrıflığı'na çekilen telgraf. H-18-05-1337 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesi Palamutpınarı karyesinde Şeyh Paşa Vakfı'ndan Hafız İbrahim ve Mustafa'ya görev hissesi tevcihi. H-14-03-1190 Üsküdar'ın Kaymas nahiyesi Araman köyündeki Sultan Orhan Camii'ne Hamza Bey zaviyesinden cihetli vaiz ve nasih tayini. H-24-02-1181 Üsküdar'a muzaf Kaymas nahiyesinde vaki Fakih Hacı Hamza Zaviyesi mütevelliliğine Abdurrahman Halife'nin tayini. H-18-08-1160 İçkiye olan düşkünlüğünden dolayı vazifesini yapamadığı bildirilen ve azli taleb edilen Kandıra kazasının Kaymas Nahiyesi Müdürü Ahmed Rüşdü Efendi'nin azledildiği. H-05-05-1311 Bolu eyaleti, Kocaeli sancağı, Kaymas kazası müslim Kıbti nüfus defteri. H-29-12-1260 Tehcir meselesinde medhaldar olan Kaymas Nahiyesi Müdürü Tevfik Çavuş'un celbi hakkında. (Izmid) R-25-02-1335 Kandıra'nın Kaymas nahiyesinde muhacirlerin iskanına tahsis edilen bölgedeki ağaçların İzmid ileri gelenleri tarafından kestirilip satıldığı yolundaki iddianın araştırılıp gereğinin yapılması. H-20-03-1310 Batum'da Ardanuç muhacirlerinin Kaymas nahiyesinde Bıçkıdere denilen yerde iskanlarının uygun olduğu. H-28-02-1310 Kaymas nahiyesinde bulunan Karabaşlar Korusu, Bıçkıderesi, Karaca Safa, Kilisepınarı, Yedimezar ve Uzun Er Türbesi isimli mahaller ile mahdud olup Bahriye Dairesi için lüzumlı gürgen filengleri mevcud bulunan dağda kereste kesim ve nakline gelmemesi için muhacirin iskanı kararından vazgeçildiği. H-08-05-1310 (Bolu) vilayeti, Kocaeli sancağı, Kaymas Müslim Reaya defteri. (Târih belirtilmemiş) Manav
Kaymaz mah - Sivrihisar (Kaymaz bucağı) - Eskişehir
1891c 📖 Kaymas
Y451 📖 Troknáda [ AnaD ]
Manav/Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Antik Troknades (Troknada, Regetroknadê), Galat kavmini oluşturan üç boydan Troknades boyunun başlıca yerleşim yeri idi. İsmin kökeni Galatça/Keltçe olmalıdır. SN
Kaymaz köy - Yapraklı - Çankırı
1896s 📖 Kaymas


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.