304 Luvice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3 | 4 | 4
sırala 
  Karamenderes mah - Aa - Çanakkale
Y-600: Skámandros [ Luw ]
■ Troya yakınında denize dökülen Skámandros nehri Homeros'ta çok sık anılır. Roma/ döneminde kaydedilen Skamandros `kazası` şimdiki Ezine-Akköy yöresinde olmalıdır. SN
  Behramkale köy - Ayvacık - Çanakkale
1928k: Behram
Y-362: Assós [ Luw ]
■ Aristoteles'in MÖ 347'de Assos hükümdarı Hermias'ın davetiyle bu kente geldiği ve Hermias'ın kızıyla evlendiği bilinir. SN
■ Bizans İmparatorunun hizmetinde bulunan, Türklerin kuşatması sırasında Assos Kalesinin kumandanlığını yapmış Mahramis (Μαχράμης) adındaki bir kişiden. Tankut Beygu
  Altınyazı köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928k: Harala
Y787, Lt1204: Garélla [ Luw ]
  Balıklıova mah - Urla - İzmir
1891s: Balıklava
Y-450 Y535: Polixna [ Luw ]
■ Barrington Atlas'ta 'Polichna' olarak gösterilen yer olması muhtemeldir. Türkçe isim buradan türemiş olmalıdır. SN
■ Yarımada üzerine çalışma yapan Meritt'e göre burası antik çağda Klazomenai'ye bağlı Polikhna'dır. ahmet uhri
  Umurbey bld - Lapseki (Umurbey bucağı) - Çanakkale
1906hk, 1928k: Bergaz/Bergoz
1660EÇ: Purğaz
■ Homeros'ta kent adı Perkôtê, kavim adı Perkôsios olarak geçer. Eski Perkote kentinin izleri Sındal köyünün güneyindeki tepede, MÖ 5. yy'da kurulan yeni Perkote kentinin izleri aynı köyün kuzeybatısındadır. SN
  Keşan ilçe - Keşan - Edirne
1660eç: Keşan
Lt1204 Y1246tb: Kissós acc. Kissón [ Luw ]
■ © 24.05.1772 Lekvanik kürd aşireti perakendesinden Rumeli'de Malkara ve Keşan vesair mahallerde bulunan Kehvanlı cemaati ve tevabii mukataası. deyar heyran
  Çandarlı mah - Dikili (Çandarlı bucağı) - İzmir
1891s: Çandarlı
Y-442 Y451: Pitanê [ Luw Pitana ]
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Edremit ilçe - Edremit - Balıkesir
1890hk: Edremid
Y-450: Atramýttion [ Luw ]
■ Şimdiki Burhaniye Ören mevkiinde bulunan antik Adramytteion 11. yy'da Çaka Bey tarafından tahrip edildikten sonra terkedilmişti. Yeni kent 1109 yılı civarında Aleksios Komnênos'un komutanı Philokalês tarafından bugünkü yerinde kuruldu. SN
■ Edremit ilçesinin ahalisi 1878 ve Balkan Savaşlarından sonra ilçeye göç eden Rumelililer ve Adalılarla, Kazdağları'nın Tahtacı Türkmenlerdir. Kazdağlarındaki Türkmen köylerinde gelenek ve görenekler hala yaşatılmaktadır. Türk
  İzmir il - Aa - İzmir
1333b: İzmîr
Y-600: Myrnê/Smyrnê [ Luw ]
■ Arkaik dönemde Bayraklı mevkiinde olan kent, MÖ 5. ve 4. yy'larda metruk kaldıktan sonra İskender'in komutanlarından Lysimaxos tarafından 4 km kadar güneyde Kadifekale eteklerinde yeniden inşa edildi. Osmanlı devrinde Aydın sancağının merkezi idi. SN
■ Kültepe tabletlerinde geçen Ti-smurna adı dilbilimcilerce Smyrna ile özdeşleştirilmektedir. ahmet uhri
■ Kültepe tabletlerinin Tismurna'sı İzmir/Smyna olamaz, ancak Myra/Myrne/Smyrne adlarında görülen ismin Anadolu kökenine işaret edebilir (Tabletler zamanında İzmir pek küçük bir köydü ve Kayseri'lilerin buradan haberdar olması mümkün değildi). Nezih Aytaçlar
■ İzmir'in adının bir Amazon kraliçesinden geldiği ve Amazon efsanesinin de traşlı ve saçları uzun olduğu için Klasik Yunan yazarları tarafından da kadına benzetilen Hititlerden üretildiği önermeleri göz önüne alındığında, İzmir bölgesine de hükmeden Hititlerin bu şehri de Ti-Smurna olarak anabileceği dikkate değer bir sonuçtur. EDA
  Bergama ilçe - Bergama - İzmir
1333b: Bergama
Y-362: Pérgamon [ Luw parga "yüksek, tepe" ]
■ Yunanca isim, `yüksek yer` veya `tepe` anlamına gelen bir pre-Helenik isimden gelir. 1306'daki Türk fethinden hemen sonra Bergama biçimi kaydedilmiştir. SN
  Kuştur mv - Kuşadası - Aydın
Y-442 Y17: Pygela/Pygalê [ Luw pugala ]
  Didim ilçe - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1928k: Yenihisar
Y-450: Dídyma [ Luw ]
■ Yun dídymos `ikiz` sözcüğüne benzeyen Didyma adı rivayete göre ikiz tanrılar Apollon ve Artemis'i tanımlar. Gerçekte eski Anadolu tanrıçalarından Kybele'nin sıfatı olan Dindymênê'den uyarlanmış olmalıdır. Bkz. Gediz, Murat Dağı. SN
  Balat mah - Didim (Akköy bucağı) - Aydın
1525p: Balat [ Yun palátion "saray" ]
Y-600 Y535: Mílêtos
■ Miletos adı eski bir Anadolu dilinden MÖ 2. binyılda Yunancaya aktarılmıştır. MÖ 7. ve 6. yy'larda Akdeniz havzasının en güçlü kent devleti idi. ■ Eskiden Milet örenyeri üzerinde bulunan Balat köyü 20. yy ortalarında 1 km güneye taşındı. SN
■ Miletos adı MÖ 1. binyıl başlarından daha eskidir ve muhtemelen Hitit kaynaklarında geçen Milawanda ile aynı yerdir. Adın kökeni bilinmemekle birlikte, benzer isimli bir yerleşimin Girit'te olması ve Miletos erken tabakalarının buluntuları Girit'le ilişkiye işaret eder. Nezih Aytaçlar
  BüyükMenderes neh - ---
Y17: Koressós
Y-600: Maíandros [ Luw ]
■ Yunanca isim daha eski bir Anadolu dilinden alınmıştır. SN
  Efes mv - Selçuk - İzmir
1660eç: Bodrum [ Yun pétrion "taşlık" ]
Y-450: Éphesos
Hit: Apasa [ Luw ]
■ Yunanca Ephesós adı doğal evrimde Türkçe Efson/Afsun/Afşın biçimini verir. Karş. Maraş Afşin ilçesi. 'Efes' (Ephése) biçimi 19. yy sonunda Fransızcadan adapte edilmiştir. ■ Evliya Çelebi'de görülen 'Bodrum' adı, kesme taş kaynağı olarak değerlendirilen antik harabelere Yunanca halk ağzında yaygın olarak verilen Pétrion adından gelir. SN
  Bitez mah - Bodrum - Muğla
1960k: Ağaçlı
1525p: Bitez
1660eç: Vitez
Y17: Pédasa [ Luw *padassa "dipköy?" ]
■ Geç Ortaçağa ait Rumca bir portulanda Pittazi yazılmıştır. (Delatte, Port. 248) SN
■ Strabon (1. yy) Troya savaşında Anadolu'lu halklarla birlikte savaşmış olan Leleglerin, savaş sonrasında yurtlarını terk ederek Karya bölgesine geldikleri ve Pedasa kentini kurdukları rivayet eder. EDA
  Bodrum ilçe - Bodrum - Muğla
1525p: Bodrum
Y-450: Halikarnassós [ Luw ]
Y1462: Petrónion (kale) [ Yun "taşlık?" ]
■ 15. yy'da Rodos Şövalyelerince inşa edilen Bodrum Kalesine neden Petronion adı verildiği açık değildir. Tr ve Yunanistan'da en az dört yerde antik ören yerlerine verilen Bodrum/Petrion adı, muhtemelen `taşocağı (`spolia kaynağı`) anlamındadır. Karş. Efes, Bodrumkale. SN
■ Kumbahçe'de Girit mübadilleri yaşamaktadır. metonio
  Şirince mah - Selçuk - İzmir
1928k: Şirince
Y1922h: Solmissós [ Luw ]
1890hk: Kirkince [ Yun Kenxrios? ]
1884s: Çirkince
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Köyün en eski adı kef harfiyle yazılan Kirkince'dir. 'Çirkince' adı muhtemelen Rumca telaffuza nazire olarak Türkler tarafından kullanılmıştır. 1928'de İzmir Valiliği emriyle Şirince olarak düzeltilmiştir. ■ Kirkince'nin anlamı ve kökeni açık değildir. Antik çağda Efes yöresinde bulunan Kenxrios deresi eğer (yaygın kanının aksine) Şirince deresi ise, ismin de doğal ses evrimi ve metatez yoluyla (Kinkri > Kirkin-ce) bundan türediği düşünülebilir. 1919-1922 Yunan işgali yıllarında, Kenxrios deresinin doğduğu dağın antik adından hareketle köye Solmissós adı verildi. ■ Gerek Kenxrios gerek Solmissós Yunan-öncesinden aktarılmış yer adlarıdır. Strabon'un aktardığı rivayete göre Efesliler tanrıça Artemis'in Kenxrios üzerindeki Ortygia ormanında doğduğuna inanırdı. SN
  Kurudere mah - Kemalpaşa - İzmir
1928k: Savanda [ Luw ]
  Sipil dağ - Aa - Manisa
Y-600: Sípylos [ Luw ]
■ Homeros'tan itibaren anılmış olan Sipylos dağıdır. Adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilinden adapte edilmiştir. SN
  Torba mah - Bodrum - Muğla
EYu: Thryánda [ Luw ]
1915hk: Turfanda (körfez)
1525p: Torva (körfez)
■ Yakın dönemde kurulmuş olan yerleşimin adı, eski adı Turfanda bükü olan Torba bükünden alınmıştır. SN
  Salih ada - Bodrum (Karaova bucağı) - Muğla
1904hk: Tarandos [ Yun ]
Y-350: Karyánda? [ Luw "Karyalılar" ]
■ Skylaks ve Strabon'un ada üzerinde olduğunu belirttiği Karyanda antik kentinin izi bulunamamıştır. SN
  Kapıkırı mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1911ht: Kapıkıran
Y17: Látmos [ Luw ]
■ Antik kent, arkasındaki Latmos (Beşparmak) Dağından ötürü Latmos Herakleia'sı olarak bilinir. MÖ 5. yy'dan geç Bizans dönemine dek tarihlenen harabeler köyün içindedir. SN
  Büyükkarıştıran bld - Lüleburgaz (Büyükkarıştıran bucağı) - Kırklareli
1909hb: Misinli
Y950: Mesênê
Y150, Y200: Drusipára (başka yer) [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ 5.-8. yy'larda önem kazanan Drusipara piskoposluğu (`kaza`), 9. yy'da 4 km. doğudaki Mesênê/Misinli mevkiine taşınmış görünmektedir. SN
  Kıyıkışlacık mah - Milas - Muğla
1946k: AsınKurin
1928k: Asın
Y-454 Y535: İassós [ Luw ]
■ Kısmen Alevi (Tahtacı) yerleşimi
■ 'Asın' adı düzenli ses değişimiyle Iassós > Iassón adından türer. SN
  Misinli mah - Ergene - Tekirdağ
1928k: Misinli
Y950: Messênê [ Luw ]
■ 9. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak kaydedilmiştir. Güney Yunanistan'daki Messênê ve onun kolonisi olan Sicilya'daki Messina kentleri ile ilgisi meçhuldür. SN
  Eskioba mah - Tire - İzmir
1891s: Darmıra-i Atik [ Tr dar-ı merre? "konak yeri" ]
Y200~ba: Almoúra [ Luw ]
  Sakız mv - Milas - Muğla
EYu: Pássala [ Luw ]
■ Antik Milas'ın limanı yazıtlar sayesinde tespit edilmiştir. Bodrum-Milas Havaalanı içindedir. SN
  Bağyurdu mah - Kemalpaşa - İzmir
1960k: Yelki
1928k: Parsa
Lt400: Parsada [ Luw ]
■ 10.yy Bizans kroniklerinde Parsakuta olarak anılmaktadır webexplorer86@hotmail.com
  Savaştepe ilçe - Savaştepe - Balıkesir
1890hk: Kilesin
■ Savaştepe adı Cumhuriyet döneminde verilmiştir. Antik Kerasoúnda adı, Kerasun, Giresun ve en son olarak Kilesin olarak kullanılmıştır. Cenk ÇALI
  Yırca mah - Soma - Manisa
1906hk: Yerce
Y200~y: Sandaina [ Luw ]
■ Türkçe isim muhtemelen Yerce değil Yırca olup, `yarcık` anlamındadır. SN
  Narhisar mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1928k: Narhisar
Y-200~y: Narasa [ Luw ]
■ Eski bir Anadolu dilinden Yunancaya uyarlanan Narasa adı, Kırkağaç-İlyaslar yakınındaki Akrasa/Nakrasa ile kökteş olmalıdır. Türkçe nar ile alakalı olmadığı açıktır. SN
  Kuzyaka mah - Milas - Muğla
1928k: Kuzyaka
EYu: Kildara [ Luw ]
  Kafaca mah - Milas - Muğla
1911ht: Kafaca | Olimos
Y-409: Hylimos [ Luw ]
■ Atina haraç listelerinde Hylimos (Ulimos) adıyla anılan Karya yerleşimi olmalıdır. MÖ 2. yy'da Milas kentine bağlandı. SN
  Tire ilçe - Tire - İzmir
1333b: Tîra/Tire
Y1308: Thyraia
Y535: Arkadiópolis? [ Yun "Arcadius (imp.) kenti" ]
Y200~y: Thyaíra/Thyeira [ Luw ]
■ Thyaira adı Yunan-öncesi bir Anadolu dilindedir. 6. yy'dan itibaren piskoposluk makamı olarak görülen Arkadiopolis'in yeri ve Roma dönemi yazıtlarında anılan Thyaira ile ilgisi kanıtlanmış değildir. 14. yy'da Aydınoğlu emirliğinin başkentlerinden biri idi. SN
  Gökbel mah - Milas (ören bucağı) - Muğla
1904hk: Gökbel
Y-454 Y550: Bargasa/Pargasa [ Luw ]
  Milas ilçe - Milas (M* bucağı) - Muğla
1333b: Mîlâs
Y-450: Mýlasa [ Luw Mulassa ]
■ Antik Karya ülkesinin başlıca kenti ve yönetim merkezi idi. İsim eski bir Anadolu dilinden Yunancaya alınmıştır. SN
  Çorlu ilçe - Çorlu - Tekirdağ
Y1922tb: Tyrolóê [ Luw ]
1660eç: Çorlu
Lt1204: Zurlo
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
■ Roma imp. döneminden itibaren kent adı çeşitli yazımlarla kaydedilmiştir. Yun /ti/ > /tzi/ > Tr /ç/ evrimi kurallıdır. Özgün adın Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. SN
  Karacahisar mah - Milas - Muğla
1928k: Karacahisar
Y75, Y550: Hydissós [ Luw ]
  Labranda mv - Milas - Muğla
OYu: Larba
Y-450: Labranda/Labraunda [ Luw ]
■ 1. yy coğrafyacısı Strabon, Karya ulusuna ait önemli bir Zeus mabedi ve ziyaretgahı bulunduğunu anlatır. 13. yy sonlarına dek canlı bir müstahkem yer olmuştur. Halen yakınında yerleşim yoktur. SN
  Aydın il - Aa - Aydın
1467t: Güzelhisar
Y17: Tralleis [ Luw ]
1467t: Aydın (idari bölge)
■ Aydınoğlu Beyliği arazisine tekabül eden Aydın sancağı Osmanlı'da 15. yy'dan 20. yy başına dek bugünkü İzmir ve Aydın illerini kapsamaktaydı. Merkezi İzmir kenti idi. Bugün Aydın adı verilen kentin Türkçe adı her zaman Güzelhisar olmuştur. SN
  Gelembe mah - Kırkağaç (Gelembe bucağı) - Manisa
1890hk: Gelembe
Y1100~: Kalamos/Kalanda [ Luw ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Gelembe adı Bizans piskoposluk listelerinde zikredilen Kalanda'dan uyarlanmıştır. 3. Haçlı Seferinde (1190) Alman hükümdarı Friedrich Barbarossa'nın menzil listesinde Kalamos adıyla geçer. SN
  MarmaraEreğlisi ilçe - Marmaraereğlisi - Tekirdağ
1660eç: Eregli
Y553: Hêrákleia [ Yun "Herakles (öz.) yeri" ]
Y-450: Perinthos [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Kentin eski adı Perinthos iken, 6. yy'dan itibaren Heráklia adı belirir. 20. yy başında 1750 Rum nüfusu vardı. SN
  Doğanyurt mah - Çine - Aydın
1891s, 1946k: Araphisarı
Y-450 Y-189: Alabánda [ Luw ]
■ Xrysaoritês bölgesinin merkezi olan Alabanda kentine MÖ 3. yy'da Antioxeia Xrysaoritês adı verildi. Alap Hisarı > Arap Hisarı adı Alabanda'da türetilmiş olsa gerekir. SN
  Ovaköy mah - Altıeylül - Balıkesir
1911ht: Atranas/Adranas [ Luw Atramissós? ]
■ 20. yy başında Manav yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
  Bozukkale mv - Marmaris (Bozburun bucağı) - Muğla
1911ht: OplasikaBükü [ Yun Aplothíki Απλοθήκη "geniş liman" ]
Y75: Loryma/Larymna [ Luw ]
■ Milat öncesinden MS 13. yy'a dek kayıtlarda görülen Larumma/Lorymna kentinin kalıntıları mevcuttur. Modern Rumca isim Aplotheka biçiminde de yazılır. SN
  Turgut mah - Yatağan (Turgut bucağı) - Muğla
1891s, 1928k: Leğne
1890hk: İleyna
Y17: Lágina [ Luw ]
■ Tanrıça Hekate'ye adanmış antik tapınağın kalıntıları mevcuttur. Leyne/İleyne adı antik kent adını sürdürür. SN
  Kıyıköy bld - Vize (Kıyıköy bucağı) - Kırklareli
1660eç, 1928k: Midye
Y1400~tb: Mêdeia
Y-399: Salmydêssós/Mydêssós [ Luw Salmudassa ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Salmydessos adı, kasabanın 1 km kuzeyindeki Servez Plajında korunmuştur. SN
■ Beldenin 800 mt. güneybatısında Jüstinyen dönemine (MS 527-565) ait Aya Nikola Manastırı bulunmaktadır. Uğur Güngör
  Hisarönü mah - Marmaris - Muğla
1891s: Asarönü
1890hk: Erínê
EYu: Arinna [ Luw ]
■ Asarönü/Hisarönü, eski Erine köyünün 1 km kadar kuzeybatısındaki sahil mahallesinin adıyken, Cumhuriyet döneminde köyün tümüne bu ad verildi. Asarönü tepesinin arka tarafında antik Bybassos/Bubastos kalıntıları, Erine merkezde Arinna adını taşıyan Leto tapınağı kalıntısı bulunur. ■ Hitit kayıtlarında, Alacahöyük mevkiinde veya ona yakın önemli bir dini merkez olan Arinna anılır. Burası ile birlikte Fethiye yakınındaki antik Ksanthos (Arinna) ve Finike'ye bağlı Ernez (Arneai) aynı adı taşırlar. SN
  Deliktaş mv - Çine - Aydın
Y200~ba: Gérgas [ Luw ]
■ Antik Karya halkına ait etkileyici tapınma yeri ve kabir alanı Alabayır köyünün 3 km kadar güneyindedir. SN
  Sultanhisar ilçe - Sultanhisar - Aydın
1467t: Sultanhisarı
Y17: Nýsa/Nyssa [ Luw ]
■ Strabon kentin Yunan-öncesi adının Athymbra olduğunu belirtir. I. Antioxos Sôtêr (MÖ 281-261) buraya kent statüsü vermiş ve tanrı Dionysos'un doğum yeri olduğu rivayet edilen efsanevî dağ ülkesi olan Nysa adını vermiştir. SN
  Silivri ilçe - Silivri - İstanbul
Y640: Sêlivría
Y-450: Sêlymbría [ Luw ]
■ Strabon'a göre isimdeki +bria sözcüğü Trak dilinde `şehir` demektir. Bkz. Yolçatı (Kalabria) SN
  Adala mah - Salihli (Karataş bucağı) - Manisa
1960k: Karataş
1928k: Adala
Y535: Satalá/Adalá [ Luw ]
■ S- önekiyle yapılmış antik Anadolu yer adlarından biridir. SN
  Gördes ilçe - Gördes - Manisa
1928k: Gördüs
■ © 13.01.1698 Kütahya sancağı avarız ve bedel-i nüzulü cemine memur Şehsuvar Ağa'nın eşkiya tarafından soyulduğuna dair Denizli, Gördes ve Simav kadıları ... © 13.08.1819 Balıkesir'deki panayırdan avdet eden dört tüccarın önüne Tokmaklı Kırı nam mahalde çıkarak emvallerini gasbeden hırsızların Çepni Aşireti'nden oldukları deyar heyran
  Akyaka mah - Ula - Muğla
Y-450 Y952: İdyma [ Luw ]
■ Antik İdyma kentinin limanı idi. Modern dönemde Gökova (Kozlukuyu) köyüne bağlı İskele mahallesi iken 1971'de muhtarlık, 1992'de Akyaka adıyla belediye oldu. SN
  Çayboyu mah - Kavaklıdere - Muğla
1891s, 1916hb: Mesevle/Mesavli [ Yun mesávli "ortamezra" ]
Y535, Y907: Láryma/Hyllárima [ Luw ]
■ Antik kentin harabeleri kasabaya yakın Kapraklar mevkiindedir. SN
  Bozyurt mah - Nazilli - Aydın
1467t, 1928k: Mastavra
Y-146: Mástaura [ Luw ]
■ Mastaura yer adı için karş. Balıkesir-Merkez-Bereketli ve Kaş-Dereağzı. Köyün 1 km kadar kuzeyinde bulunan Mastaura harabelerini 1836'da William Hamilton tasvir etmiştir. Günümüze kalan çok azdır. SN
  Muğla il - Aa - Muğla
1333b: Muğla
1455, 1891c: Menteşe (idari bölge)
■ Ramsay 424n'de aktarılan bir Bizans dönemi yazıtında Mobolla, Konstantin Porpyrogenetos'un piskoposluklar listesinde Mogôla olarak kaydedilen isim, bir Anadolu dilinde *Mowla veya *Mawula şeklinde olmalıdır. 13. yy ortaları ile 1424 arasında hüküm süren Menteşeoğlu beyliği nedeniyle Osmanlı döneminde Menteşe idari birim adı kullanılır. ■ Menteşe adının kaynağı meçhuldür. Myndos (bugünkü Bodrum Gümüşlük) kent adından türemiş olması olasılığı üzerinde durulabilir. SN
  Elmalı mah - Ula - Muğla
Y-446y Y550: Kýllandos? [ Luw ]
■ Köy yakınındaki müstahkem tepe ve kaya mezarları MÖ 446'dan itibaren kaydedilen Kyllandos kentine ait olmalıdır. SN
  Ilgın mah - Alaşehir - Manisa
1928k: Ilgın
Y-200~y: Tyriaion/Toriaion [ Luw ]
■ Bergama kralı II. Eumenes'in Tyriaion halkına kent statüsü bahşettiği fermanı mevcuttur. SN
  İncesu mah - Kula - Manisa
1730d, 1928k: Gölde
Y-100~: Góloida/Kólida [ Luw ]
■ © 02.10.1730 Kula kasabasında Mehmet Çavuş'a Kütahya'da Germiyanoğlu Evkafı'ndan Gölde karyesi mültezimliğinin itası © 28.04.1706 Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesi... deyar heyran
  Alandız mah - Buldan - Denizli
1928k: Alandız
Y?: Alandós [ Luw alawanda "atlı" ]
  Bucak mah - Kuyucak (Horsunlu bucağı) - Aydın
1928k: Bucak
Y150, Y907: İtoana [ Luw ]
  Hisar mah - Sarayköy (Babadağ bucağı) - Denizli
1891s: Hisar
Y451: Attoúda [ Luw ]
■ Antik çağda sikke kesen ve Bizans döneminde piskoposluk makamı olan kentten kurtarılan birkaç eser Denizli müzesindedir. Ören alanında iz kalmamıştır. SN
  Yurtbaşı mah - Kula - Manisa
1928k: Davala
Y535: Tábala [ Luw ]
■ 4. yy'dan itibaren Bizans Notitia Episcopatuum'larında kaydedilen ve Gediz kenarında olduğı bildirilen Tabala/Davala kasabasıdır. İyimser bir yaklaşımla `Peri Bacaları` ya da Kuladokya adı verilen erozyon vadisi yakındadır. SN
  Karaselendi mah - Selendi - Manisa
1928k: Karaselendi
EYu: Silándos [ Luw ]
■ İlçeye adını veren asıl (eski) Selendi burasıdır. Yunanca ad bir antik Anadolu dilinden uyarlanmış olmalıdır. 6. yy tarihçisi Hierokles'te Julianopolis adıyla anılan yer burası olabilir. SN
  Çaykışla köy - Eşme - Uşak
1928k: Davala [ Luw ]
■ Diğer Davala Kula Yurtbaşı köyündedir. SN
  Boğazköy mah Gümüşsu - Simav - Kütahya
1928k: Kiliseköy
Y17: Ankyra [ Luw ]
■ Antik Ankyra (Frigya Ankyra'sı) ören yeri üzerindedir. SN
  Karakıran mah - Sarayköy - Denizli
1890hk: Karıgeren
Lt180: Karura [ Luw ]
■ Antik Karura kalıntıları köyün 1 km güneybatısında ve Umut Termal Tesisleri yakınındadır. Karıgeren adı `Karura çorağı` anlamındadır. SN
  Simav ilçe - Simav - Kütahya
1660eç: Simav
Y17, Y535: Sanaós/Synaós [ Luw ]
■ 1118 Hicri (M 1707): Simav kazası karyelerine göçen on bin kadar Kürd ve Türkmen taifelerinin ahali hudutlarına, bahçelerine ziyanları dokunduğundan menedilmesini ve şikayeti havi ilam. deyar heyran
  İstanbul il - Aa - İstanbul
Os: Sitanbul/İstanbol [ Yun stin póli στήν Πόλι "şehir" ]
Y334: Konstantinoúpolis [ Yun "Konstantin kenti" ]
Y-450: Byzántion [ Luw ]
■ Türkçe isim Yun <> `şehir` sözcüğünün s+ yer edatı eklenmiş halidir. Evliya Çelebi'nin değindiği `İslambol` edebî bir espri olarak değerlendirilmelidir. ■ Kentin ilk kez MÖ 667'de Byzantion adıyla Megara kolonisi olarak kurulduğu rivayet edilir. Byzantion adı muhtemelen yerel Thrak dilinden Yunancaya aktarılmıştır. SN
  Orhaneli ilçe - Orhaneli - Bursa
1911ht: Beyce
1530tb, 1890hk: Edrenos/Adranos [ Yun acc. Adrianás ]
Y535: Adrianoí [ Luw ]
■ Roma imparatoru Hadrianus'a (117-138) atfedilen çok sayıda kentten biridir. İlçeye tarihi adını veren Adranos Kalesi kasabanın kuzeybatısındaki dağdadır. Kasaba adı Osmanlı kayıtlarında Beyce olarak geçer. SN
  İnlice mah - Fethiye - Muğla
1911ht: İnlice
Y17, Y550: Daídala [ Luw ]
■ 2. yy'da Pausanias Daidala'daki dini törenler hakkında bilgi verir. SN
  Gümüşdere mah - Tavas - Denizli
1928k: Muğlasun
Y400~ba: Mokolda? [ Luw ]
■ Muğlasun adı Yun *Mykalessós veya *Mokolassós gibi bir orijinali varsayar; oysa eldeki tek antik yazıtta Mokolda kaydedilmiştir. Karş. Mokissós (Aksaray-Merkez-Helvadere kasabasında Viranşehir harabesi). SN
  Kayaköy mah - Fethiye - Muğla
1911ht: Ovacık?
1890hk: Levisi/Livisi
Y640: Lebêssós [ Luw ]
Y17: Karmylêssós [ Luw ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
■ Antik Karmylassós yerine Orta Bizans döneminden itibaren Lebissós ve varyantları görülür. Her iki isim eski Anadolu dillerinden gelir. 20. yy başında canlı bir Rum kasabası iken terk edilmiş, son yıllarda turizmle canlanmıştır. 1911 tarihli Erkânı Harbiye haritasında görülen Ovacık adı başka kaynaklardan teyit edilemedi. SN
  Yorga mah - Tavas - Denizli
1911ht: Yorga
Y400~ba: Kidrama/Kindrama [ Luw ]
  Fethiye ilçe - Fethiye - Muğla
1660eç, 1891s: Meğri
Y1308, 1811b: Mákri Μάκρη [ Yun "uzun" ]
Y-350 Y17: Telmêssós [ Luw "Likyalılar (Trmli) kenti" ]
■ Eski Likya dilinden geldiği sanılan Telmêssós adı en az 10. yy'a dek kullanılmıştır. ■ 13. yy'dan itibaren görülen Makri `uzun` adı asıl Fethiye adasının (Şövalye adası, Uzun ada) adı iken daha sonra körfeze ve limana da aktarılmıştır. ■ Fethiye adı Balkan Savaşı'nda şehit düşen havacı Yzb. Fethi Bey'e izafeten 26 Mart 1914 tarihli kararname ile verilmiştir. SN
  Engürücük mah - Gemlik - Bursa
1911ht: Anguri
1521t: Engürücek
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  DodurgaHisar mah - Fethiye - Muğla
1847: DodurgaHisar
Y21: Sídyma [ Luw ]
■ Antik Likya kentinin etkileyici kalıntıları son derece ilkel bir dağ köyünün ortasındadır. İngiliz seyyah Charles Fellows'un 1847 tarihli Lycia kitabında gravürleri mevcuttur. SN
  Emet ilçe - Emet - Kütahya
1891c: Emed
OYu: Amita [ Luw ]
1895: Eğrigöz (idari bölge)
■ Eğrigöz nahiye merkezi 19. yy'da Emed kasabasına taşınmış ve Cumhuriyet dönemine dek kasaba da bazen Eğrigöz İB adıyla anılmıştır. SN
  Minare mah - Seydikemer (Eşen bucağı) - Muğla
1891s: Minare
Y17: Pínara [ Luw ]
■ MÖ 2. binyıldan itibaren kaydedilen antik Pinala/Pinara kenti öreni bitişiğindedir. Pinara > *binara > minare evrimi tipiktir. Yakın tarihe dek köyde minare yoktu. ■ Strabon'a göre Likya dilinde <> `yuvarlak kaya` demektir. SN
  Pınarcık mah Kumluova - Seydikemer (Eşen bucağı) - Muğla
hl: Gâvurali
Y300~: Pydnai [ Luw Pudna ]
■ 'Gâvur ağılı' adı verilen antik Pydnai hisarının çevre duvarı Gâvurali mahallesinin biraz doğusunda, dağın Patara plajına bakan yüzündedir. Pydnai adı MS 3. yy'a ait bir liman rehberi olan Stadiasmus Maris Magni'de anılmıştır. SN
  Patara mv - Kaş - Antalya
1811h: Patara
Y-350: Pátara [ Luw ]
■ Antik Likya kentinin etkileyici kalıntıları kısmen kumsal altında kalmıştır. SN
  Ören mah - Seydikemer (Kemer bucağı) - Muğla
1911ht: Ören
Y21, Y535: Aráksa [ Luw ]
  Yukarıseyit mah - Çal - Denizli
1928k: Seyit yk.
Y451: Loúnda [ Luw ]
  Yeşilyuva mah - Acıpayam - Denizli
1928k: Kayser [ Yun kaisáreia "imparatorkent ["sultaniye"]" ]
■ Diokaisáreia `Zeus ve Caesar kenti` genellikle Hadrianus (118-137) çağında kullanılmış bir unvandır. Yerel mitolojide anılan `Ahi Kayser adlı veli` hayal mahsulüdür. Kasaba öteden beri deri kundura imalatıyla ünlüdür. SN
  Gebze ilçe - Gebze - Kocaeli
1660eç: Gibizya/Kibizya
Y1308: Dakíbyza [ Tr ta Kibyza "Gebze'ler" ]
Y130, Y200: [K]ibyssa [ Luw ]
■ Karş. Yun Byzia (Vize), Byzantion (İstanbul). Byza veya Byzia sözcüğünün eski Thrak dilinde olduğu varsayılabilir. Arrianos ve It. Antoninus'ta bulunan Libyssa? adı yazım hatası olmalıdır. Bizans tarihçileri Paxymeres ve Zonaras'ta görülen Dakíbyza biçimi <> (`Kibysa'lar`) anlamındadır. 1800 yılında Leake kasabanın güncel Rumca adını Kybiza olarak verir. SNHaritada yeri belli olmayanlar.
  Aslantaş mv - Kadirli - Osmaniye
Hit: Asitawanda [ Luw ]
■ MÖ 8. yy'da Asitawas adlı bir Geç Hitit hükümdarının kurduğu kent Türkiye'nin en çarpıcı arkeolojik kalıntılarından biridir. SN
  Eğirdir göl - Eğirdir - Isparta
Y17: Trogítês (göl) [ Luw ]
  Göreme mv - Nevşehir_M - Nevşehir
1928k: Göreme
Y400~: Kórama [ Luw ]
■ Göreme şimdi turistik sit olan manastır yerleşiminin adıdır. Bitişikteki Maçan (Avcılar) kasabasına turistik nedenlerle Göreme adı verildi. SN
  Atarneus mv - Dikili - İzmir
Eski adı: Ağılkale
Y-350: Atarneús [ Luw ]
■ Filozof Aristo'nun dostu, hamisi ve kaynı olan aslen buralı Assos tiranı Hermias sayesinde adı duyulan antik kenttir. Arkeolojik çalışma yapılmaktadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km