269 Süryanice yer adı bulundu.
1 | 2 | 3
sırala 
  Toros dağ - ---
Y-146 📖 Taûros [ Süry tûr "dağ" ]
■ Yunanca sözcük muhtemelen Batı Sami dillerinde (Fenikece veya Aramice) `dağ` anlamına gelen Tûr sözcüğünden alıntıdır. Strabon, İran'dan Hindistan'a uzanan dağların da Tauros adını taşıdığını bildirir. ■ Türkçede Beydağları ve Bolkar dağları adıyla bilinen dağlar dizisine Cumhuriyet döneminde veya hemen öncesinde Yunancadan alınan Toros adı verildi. Daha önce bu isim Türkçede ancak Isparta yakınındaki Davras dağında görülür. SN
  Avuttepe mah - Altınözü - Hatay
F1935 📖 Kefer Abed [ Süry ]
Arap yerleşimi
  Amanos dağ - Hassa - Hatay
Y17 Y1118 📖 📖 Amanós [ Süry ]
As-859 📖 Hamânu
  Zincirli mah - İslahiye (Fevzipaşa bucağı) - Gaziantep
1917h 📖 Zincirli Höyük
H 📖 Samˀal [ Süry "kuzey, şimal" ]
■ MÖ 10. ila 8. yy'da önemli bir Geç Hitit şehir devleti olan Sam'al kenti kalıntıları bulunmaktadır. Samˀal adı Aramice olup, Arapça Şimal sözcüğünün eşdeğeridir. SN
  Güneşli köy - Kilis_M (Musabeyli bucağı) - Kilis
K 📖 Hebsüno
1918h 📖 Habsıno [ Süry habşûno "keşişlik" ]
Kürd (Hevêdi) yerleşimi
  Sakçagözü mah - Nurdağı (Sakçagözü bucağı) - Gaziantep
1884hk 📖 Sakçagözü [ Tr sakça "saklı, mahfuz" ]
1928 📖 Keferdiz (idari bölge) [ Süry kfar "köy" ]
■ Kısmen Alevi (Türk) yerleşimi
■ © 22.02.1920 Islahiye kazası, Keferdiz nahiyesi merkezinin Sakçagöz olduğuna ve nahiye müdürünün orada vazife yaptığına dair Hariciye Nezareti'ne gönderilen yazı. deyar heyran
■ Çoğunlukla Alevi (Türkmen), kısmen Sünni Türk ve Sünni Kürt yerleşimi Çolakdede
  Yeşilova köy - Gölbaşı - Adıyaman
1917h 📖 İnekli
Y976 📖 Adatha [ Süry ]
A870 📖 Hadâth [ Süry "yeni" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. ve 9. yy'larda Arap seferleri bağlamında anılan Hadath/Hades hisarı olmalıdır. SN
  YukarıGüneyse mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Geneyse yk.
1543t 📖 Geneyse [ Süry knêsa "kilise" ]
  Aşağıgüneyse mah - Oğuzeli (Doğanpınar bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Geneyse yk.
1543t 📖 Güneyse [ Süry knêsa "kilise" ]
  Kıratlı mah - Nizip - Gaziantep
1917h 📖 Kertûşe
1915hb 📖 Kertiş [ Süry kfer ? ]
Kürd/Türkmen yerleşimi
  Nizip ilçe - Nizip - Gaziantep
E1136 📖 Nisib
Y550 📖 Nísibis / Nisibina [ Süry ]
1543t 📖 Nehrülcevz (idari bölge) [ Ar "Ceviz Irmağı" ]
Türkmen yerleşimi
■ Antik adı Nusaybin ile aynı olup, eski metinlerde iki kent sık sık karıştırılır. 16. yy'da Nehrülcevz nahiyesi merkez kasabası idi. SN
■ Nizip'in yerlisi Türkmenlerden oluşmaktadır. Nizip'in kuzey kesimi genelde Rışvan aşireti mensubu Kürd köyleri barındırmaktadır; ancak bu Kürd köyleri arasında Türkmen köyleri ve Çepni Türkmen Alevi köyleri de yer almaktadır. Ancak Nizip'in güney tarafı Karkamış sınırına kadar Barak Türkmen aşiretlerinin köylerinden oluşmaktadır. Cagitli
  Nahırtepe mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kerzîn [ Süry kfer ? ]
  Gümüşgün mah - Nizip - Gaziantep
E1902 1928 📖 📖 Ehneş
Y429 📖 Kapersana [ Süry Kfar San'a ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi yerleşimi
■ Antik çağda mutlak sükût yeminiyle tanınan Kefersana'lı Aziz Salamanes'ten kilise tarihi yazarı Kilisli Theodoret söz eder.. 19. yy'da köy yakınında Surp Sarkis Ermeni manastırı bulunmaktaydı. SN
  Rumkale mv - Nizip - Gaziantep
S1190 📖 Hesno d'Rhomaye [ Süry "Rum kalesi" ]
E1136 📖 Hromgıla [Romkıla] Յռոմկլա [ Erm "Rum kalesi" ]
A870 📖 Qalˁat er-Rûm [ Ar "Rum kalesi" ]
■ Fırat nehrine hakim görkemli kale Ortaçağda Bizans-Arap çatışmalarında odak noktası ve 12. yy'da bir süre Ermeni kilisesinin yönetim makamı idi. Ptolemaios Coğrafya'sında anılan Urima mevkii burası olamaz. SN
  Dutlu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefertût [ Süry kfar tûtho "dutköy" ]
  Besni ilçe - Besni - Adıyaman
1484 📖 Behisni
S1190 📖 Bêth Hesnê [ Süry "kale yurdu" ]
E1136 📖 Behesni
Türkmen yerleşimi
■ İlçenin yirmi kadar köyünde Hevêdi (Hüveydî, Hevîdi, Hevedik) Kürt aşireti mensupları yaşar. Kasaba merkezi ve 40 dolayında köy Türk/Türkmen kökenlidir. SN
■ Hevedi aşireti ile ilgili en erken belge İbni Farqini'nin Silvan tarihidir. Buna göre Cizreli Suleyman Baz'ın 6 oğlundan biri Hevedi aşiretinin atası kabul ediliyor. Hevediler kendilerı için bu nedenle Sılemani/ Suleyman oğulları der. Şerefname'de Hevediler 10. yy'da Mervani beyliğini oluşturan 6 kürd aşiretinden biri olarak anılır. Besnili Haco
  Kavaklıca mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Tilazze [ Süry tell ˁêzo "keçitepe" ]
1915h 📖 Tell ˁAze
Türkmen yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Altınova mah - Birecik - Şanlıurfa
1884hk 📖 Hobab [ Süry "bereketli" ]
Türkmen yerleşimi
  Suboyu mah - Nizip - Gaziantep
1928 📖 Kefre [ Süry kafrô "köy" ]
  Kayalar mah - Halfeti - Şanlıurfa
1928 📖 Keferxan [ Süry "Han köyü?" ]
1915h 📖 Kefran [ Kürd "kâfirler?" ]
Kürd yerleşimi
■ Keferan adı yörede kafirlerden kalma diye bilinir. Kafirler Hanı diye bilinir. 1980 öncesi köyde beş kilise vardı ama yıkılmışlardır. bertan
  Birecik ilçe - Birecik - Şanlıurfa
1665 📖 Birecik
A870 📖 Bîra
Y535 📖 Birtha [ Süry birthâ "saray" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Arapça ve erken Türkçe kaynaklarda Bîre/Bîrâ kullanılır. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde önemli Türk azınlık da bulunmaktadır. Türk
  Özveren mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Hebabi [ Süry "bereketli" ]
Kürd (Şahbıkan) yerleşimi
  Fethiye mah - Yazıhan - Malatya
1928 📖 Fethiye
1854h 1916h 📖 📖 Hasanbadrik
S1190 📖 Hesna-d'patrîq [ Süry "tekfur kalesi" ]
Y180 📖 Pisonos [ ArNog ]
Alevi yerleşimi
■ Yun patríkios > Ar batrîq burada `Bizans soylusu` anlamındadır. 1058-1063 döneminde Hesnâ d'patrîq adıyla Süryani piskoposluk makamı idi. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağı dahilinde kain Akçadağ kazasına merbut Görne nahiyesine tabi Hsnbatrik karyesinin Erguvan nahiyesine rabt ve ilhakına dair... deyar heyran
  Esentepe mah Adıyaman - Adıyaman_M - Adıyaman
1928 📖 Kerkişin [ Süry kfer ? ]
  Aşağıkonak mah - Suruç - Şanlıurfa
1917h 📖 Keferkob [ Süry ]
  Fırat neh - ---
A632 📖 Furât
Y-450 📖 Euphrátês [ Süry ]
İb-600 📖 Prat / Phrat
As-2000 📖 Purâtu / Purattu
■ En erken MÖ 3. binyıl ortalarında Sargon-öncesi Sumer kaynaklarında görülen Buranu (Sumerce) veya Purattu (Akatça) adının nihai kaynağı ve anlamı çözümlenememiştir. Kürtçe olmadığı muhakkaktır. Tevrat'ta Ürdün ile Yehud ülkesini ayıran bir nehir de Frat adıyla anılır. SN
  Çaltılı köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Selah [ Süry şilûho "dere" ]
1560t 📖 Salah aş. + yk.
Kürd yerleşimi
  Doluca köy - Kahta (Damlacık bucağı) - Adıyaman
1560t 1919h 📖 📖 Keferma [ Süry ]
  Tütenocak köy - Kahta (Narince bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Barsomik [ Süry Barṣawma "Oruçoğlu (öz.)" ]
■ 5. yüzyılda bu yörede yaşayan Samsat'lı aziz Bar Sawma (`oruç oğlu`) dünya nimetlerinden kaçınması ve doktriner fanatizmi ile meşhur bir Süryani azizi idi. Nemrut Dağı eteğindeki manastırının bulunduğu yer bazı 19. yy kaynaklarında Borsun Kalesi olara gösterilir. Ancak burasının aynı yer olduğundan emin değilim. SN
  Tepehan mah - Pötürge (Tepehan bucağı) - Malatya
1928 📖 İmrûn
S1190 📖 ˁAmron [ Süry ˁamrân/ˁimrûn "mamur yer, yapılı" ]
1917h 📖 Sinan (idari bölge)
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Pötürge idari biriminin eski adının kaynağı olan İmrun kasabası 12. yy'dan itibaren anılmıştır. Ebülferec tarihi 1186 yılındaki Türkmen istilasında Malatya sultanlığına bağlı Amrun/Amron kasabasından 200 Süryani gencin öldürüldüğünü belirtir. 1877'de ilçe merkezi Şiro (şimdiki Pötürge) kasabasına taşındı. SN
  Tepebaşı mz - Kahta - Adıyaman
1919h 📖 Keferkuruş / Keferğuruş [ Süry ]
  Karakoyun neh - Aa - Şanlıurfa
1883 📖 Karaçay
Y553 📖 Skírtos Σκίρτος [ Yun "sıçrayan, çağlayan" ]
S154y 📖 Daisan ܕܝܨܢ [ Süry "sıçrayan, çağlayan" ]
■ Urfa kenti merkezinden geçen Daysan/Deysan deresi 20. yy başlarına dek bu adla anılmıştır. Süryani edebiyatının başlangıcı sayılan filozof Bardaysan'ın (154-222) lakabı `Daysan oğlu` anlamındadır. Prokopios'un Binalara Dair eserinde anılan Skyrtos, aynı adın Yunanca çevirisidir. SN
  Urfa il - Aa - Şanlıurfa
1665 📖 Rûhâ | Urfa
A870 📖 Rihâ
S100~ 📖 Urhay / Urhâ [ Süry "sulak?" ]
Y-350 📖 Edessa [ Yun "sulak?" ]
■ 20. yy başında Arap yerleşimi. Arap/Kürd yerleşimi
■ Tarihi adı Urha ve Rıha iken Türkçede Urfa biçimi yaygınlık kazanmıştır. ■ Kent çevresi eski çağlardan beri Arami/Süryani olduğu halde kente ilişkin ilk bilgi MÖ 302 yılında İskender'in halefi Seleukos Nikator tarafından Edessa adıyla Yunan kolonisi kurulmasına dairdir. Makedonya'da bir kent olan Edessa muhtemelen `sulak` veya `su kaynağı` anlamına gelir. (Segal s.32). ■ 1972 yılında askeri yönetimin tercihi doğrultusunda Milli Mücadele dönemindeki bazı olaylara istinaden Şanlıurfa adı verildi. Kent nüfusu eskiden büyük oranda Arap iken şimdi yaklaşık eşit oranda Arap ve Kürt kökenlilerden oluşur. SN
  Gündeğer mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Maraso ulya [ Süry mar İso "hz. İsa" ]
Alevi (Türk) yerleşimi
  Güngörmüş köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Pütürge
1914hk 📖 Petrgo [ Süry patriqo "bey, tekfur" ]
E1912 📖 Petırke / Bedırge
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
  Örmeli mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Zarato [ Süry ]
■ Kürd Canbeg aşiretinin köylerindendir İbrahim
■ Pötürgedeki Alevi köylerinin tamamı Türkmendir, Alevi Türk yerleşimi metonio
  Çobanpınarı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Bileyle
E1912 📖 Bılela [ Süry ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Beşikli köy - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Kefrî (başka yer) [ Süry kafr "köy" ]
■ Eski köy 1992'de Atatürk Barajı gölü altında kaldığı için yeni yere taşındı. SN
  Bahçe mz - Kahta - Adıyaman
1928 📖 Tilbe [ Süry "tepecik" ]
  Tosunlu mah - Pötürge - Malatya
1928 📖 Şiro Taraksu [ Süry ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
■ Adıyaman Taraksu (Gerger) ile aynı adı taşır. Eski isim muhtemelen Süryanicedir. SN
  Çifthisar köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Çifthisar
1928 📖 Merdis (idari bölge) [ Süry merdişô ]
Zaza (Pirvan) yerleşimi
■ Merdis nahiyesi merkez köyü idi. Ancak Çifthisar adı da eskidir. SN
■ Mirdis/Merdis, Mamûretülaziz vilâyetinin Malatya-Pütürge'ye bağlı nahiyesiydi. © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği.© »»» 07.10.1912 Mamüratülaziz'in Pötürge Kazası dahilindeki Telmo nahiyesinin Kefervize, Biyol nahiyesinin Taraksuya ve Gerger nahiyesinin Merdisi nahiyesine ilhakı. (Harbiye, Maliye, Dahiliye)© »»» 13.10.1912 Mamuretülaziz vilayetinin Pötürge kazasındaki Telmo nahiyesinin Keferdiz'e, Beybol nahiyesinin Taraksu'ya ve Gerger nahiyesinin Merdis nahiyesine ilhak edildiği. deyar heyran
  Gümüşkaşık köy - Gerger - Adıyaman
E1912 📖 Keferdiş [ Süry kafrô dêşô "kapıköy" ]
1902z 📖 Keferdîz
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Gözlüce mah - Pötürge - Malatya
1560t 📖 Mavrato [ Süry ]
Kürd (Canbeg) yerleşimi
  Keferge mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Keferge [ Süry ]
  Azıklı mah - Siverek (Çaylarbaşı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Nisîbin / Nuseybin
E1912 📖 Mtsbin [ Süry ]
1835f : Nisêbîn
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Bucak) yerleşimi
  Korulu köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Barzo [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Zerelo [ Süry ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Aşağıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun aş. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yukarıdağlıca köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Erbaun yk. [ Süry ˁerbâun "kırklar" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Kesertaş köy - Gerger - Adıyaman
1946 📖 Berdeso
1928 📖 Perdesu [ Süry berdêşô ]
1914hk 📖 Pertisu
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Yeşilköy mah - Doğanyol - Malatya
1928 📖 Dere Maraso [ Süry deyro d'Mar îso "Hz. İsa manastırı" ]
Kürd yerleşimi
  Murfa mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖 Mor Abhai [ Süry ]
■ 12. ve 13. yy'da önemli bir kültür merkezi olan Süryani Mor Abhai manastırının kalıntıları Fırat'ın Batı kıyısında ıssız bir mevkidedir. SN
  Piske mv - Gerger - Adıyaman
S1190 📖 Pesqîn [ Süry ]
■ Süryani vakanüvis Mihail'in 1090 yılında inşa edilmesini tafsilatlı olarak anlattığı Pesqin manastırının kalıntıları Fırat kıyısında ıssız bir yar başında bulunur. SN
  Civanto mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Civanto [ Süry ]
  Doğanyol ilçe - Doğanyol - Malatya
1848z 📖 Keferdiz
Y180 📖 Gerbedisso [ Süry kfar dêso? ]
Türk/Kürd yerleşimi
■ Roma dönemi menzil haritalarında görülen Gerbedisso biçimi Süryaniceden uyarlanmıştır. SN
■ © 28.11.1848 Şiro Kazası Keferdiz Köyü'nden Bekir b. Osman'ı katleden aynı köylü şahısların meçhul kalmasından dolayı, köy halkının diyet ödemesi lazım geleceğine dair... deyar heyran
■ Malatya ili genelinde Alevi nüfusun bulunmadığı tek ilçedir. İlçe merkezi ve 8 yerleşim Sünni Türk, 6 yerleşim Sünni Kürttür. metonio
  Demirtaş köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Melho [ Süry "tuzla" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
  Kaşyazı köy - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Lağın [ Süry ]
Zaza yerleşimi
  Tuzbaşı x - Pertek (Akdemir bucağı) - Tunceli
1928 📖 Nisirto [ Süry ]
Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Kılıçkaya köy - Sivrice (Gözeli bucağı) - Elazığ
1928 📖 Karafto [ Süry ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Konurtay mah - Doğanyol - Malatya
1928 📖 Xaşkento [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  ? mz - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1928 📖 Tillo [ Süry "höyük" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Gölyurt köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
1902z 📖 Taraksu
1560t 📖 Taraxsu [ Süry ]
Zaza yerleşimi
■ Bir dönem Gerger nahiye merkezi idi. Türkçe 'tarak-su' olarak analiz edilemez. Bölgede adı '-so' ile biten Berdeso, Xirso benzeri Süryanice asıllı yer adlarındandır. SN
■ © 03.05.1902 Mamuretülaziz'e bağlı Pötürge kazasında teşkil edilen yedi nahiyeye Gerger, Keferdiz, Merdis, Sinan, Taraksu, Beybol ve Telmo adları verildiği. deyar heyran
  Çatakkaya köy - Sivrice - Elazığ
1928 📖 Samaxto [ Süry ]
  Sengeto mz - Gerger - Adıyaman
1928 📖 Sengeto [ Süry ]
  Konacık köy - Gerger (Taraksu bucağı) - Adıyaman
K 📖 Deyro [ Kürd "manastır" ]
1946 📖 Bibal
1914hk 📖 Bibol
S1190 📖 Bêbol [ Süry bêth bol/ballô "Balla (?) yurdu" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Ortaçağ öncesinden kalma kale kalıntısı mevcuttur. 1149'da Musul hakimi Zengi ile Haçlı kontu Joscelin arasındaki çarpışmalarda adı geçer. 1550 dolayında Süryanilerin bir bölüğü Rabban Sulaka d'Bêth Ballo öncülüğünde Katolik kilisesine iltihak ederek Keldanî mezhebini kurdular. SN
  Sökün mah - Siverek (Gölcük bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Şemun [ Süry Şemˁûn "öz." ]
  Akpınar köy - Sivrice - Elazığ
1925h 📖 Harbeto [ Süry "harabe, ören" ]
■ Şimdiki Sivrice kasabası buraya bağlı sahil mevkii iken Cumhuriyet döneminde iskan edildi. SN
  Yağmurlu mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1928 📖 Soğmatar [ Süry suğath metrô? "çokyağmurlu" ]
■ MÖ 2. yüzyıla ait gök kültü tapınaklarının bulunduğu köydür. SN
  Göktepe mah - Çermik - Diyarbakır
1917h 1928 📖 📖 Sinto / Spinto [ Süry ]
Zaza yerleşimi
  Akbuğday köy - Sivrice - Elazığ
1928 📖 Bişirto [ Süry ]
  Güngören x - Elazığ_M (Mollakendi bucağı) - Elazığ
1928 📖 Şamuşi / Şemsi [ Süry şamoşe "şammaslar, diyakoslar" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Bahçedere köy - Maden (Hazar bucağı) - Elazığ
1928 📖 Malato [ Süry ]
Zaza yerleşimi
  Yeşilköy mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Helbeto
1928 📖 Harbeto [ Süry hrbeto "harabe, ören" ]
  ÇayKöy mah - Ergani - Diyarbakır
1925h 1928 📖 📖 Kısto / Ğısto [ Süry ]
Zaza yerleşimi
  Yüksel mz - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Tell Xûm
E1045 📖 Tılxum [ Süry tell xûm "ılı-höyük?, yaz-höyük?" ]
■ 11. yy'da önemli bir müstahkem mevki ve bölgenin idari merkezi idi. SN
  Gözekaya mah - Ergani - Diyarbakır
K1998 📖 Eyneto
1928 📖 ˁAynato [ Süry ˁaynotho "gözeler" ]
Kürd yerleşimi
  Yoncalı x - Ergani - Diyarbakır
1928 📖 Selgeto [ Süry ]
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Halkalı köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 📖 ˁAynıto [ Süry ˁaynotho "gözeler" ]
  Esenlik köy - Alacakaya (Arıcak bucağı) - Elazığ
1928 📖 Kerto [ Süry ]
Kürd yerleşimi
  Özgören x - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1928 📖 Zarato [ Süry ]
■ Keban Baraj gölü altında kaldı SN
  Ceylanpınar ilçe - Ceylanpınar - Şanlıurfa
K 📖 Serêkaniyê [ Kürd "pınarbaşı" ]
A870 📖 Resulayn [ Ar Ra'sul-ˁayn "pınarbaşı" ]
Y535 📖 Theodosiópolis [ Yun "Theodosius imp. kenti" ]
As-891 📖 Rēš İna [ Süry "pınarbaşı" ]
■ Kısmen Kürd yerleşimi
■ Suriye'de kalan Resulayn/Serêkani kentinin TC tarafındaki mahallesidir. İlk kez MÖ 900 dolayında Asur kralı II. Adad-Nirari yazıtında adı geçen Reşîna kentidir. Arapça Ra'sul-ˁayn ilk kez 680'li yıllarda burada Emevi egemenliğine karşı başlatılan bir isyan münasebetiyle duyulur. Kürtçe Serêkaniyê Arapça ismin yakın tarihli çevirisidir. SN
■ Çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu ilçe merkezinde azınlık olarak Arap, Çerkez ve Türkler de yaşamaktadır. Türk
  Çataltepe mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
K1980 📖 Erbete
1526t 📖 Arbete [ Süry ˁarbato "dördüncü" ]
  Eğil ilçe - Eğil - Diyarbakır
K1579 📖 Egil
S569 S1190 📖 📖 Aggel
E390 📖 Ankğ Անգղ [Angel] [ Süry aggel "kapı" ]
1936g 📖 Dicle (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
■ Güneydoğu Torosların Diyarbakır ovasına açılan kapısı ve Diyarbakır-Malatya yolunda önemli bir konaktır. ■ 16.-19. yy'lar arası Midrasî Kürt beyliğinin başkenti idi. ■ 1936'da Eğil adı ve ilçe merkezi Piran kasabasına aktarıldı; Eğil'e Dicle adı verildi. 1951'de bu durum tersine çevrilerek Dicle Eğil, Eğil de Dicle oldu. SN
■ Eğil (Mirdasi/Mîrdêsan/Merdis) Beyliğini kuran kişi Pir Mansurdur. Hakkariden gelen Pir Mansur, Eğil Kalesi yakınlarına yerleşmiştir. Onun yerine sırayla Pir Musa, Pir Bedir geçmiştir. Pir Bedir, oradaki Kürd aşiretlerin desteğiyle Eğil Kalesini fethetmiş ve burada hakimiyet kurmuştur. 1883-1884 tarihli Diyarbekr salnamesinde Eğil Mirdasi hakimleri olarak geçer. © Palu Hakimi Cemşid Bey ve adamlarının Eğil Beyi Kâsım'la aralarında olan dâvanın Dergâh-ı Muallâ'da görülmesi için... ( 1564–1565)] deyar heyran
  Baltacı mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖 Keferber [ Süry "köycük?" ]
1915h 📖 Keferbere
Zaza yerleşimi
  Karataş mah - Derik (Kocatepe bucağı) - Mardin
1946 📖 Küfürlü
1928 📖 Keferlu [ Süry "Lu (?) köyü" ]
  Aydoğdu mah - Ceylanpınar - Şanlıurfa
S SŞavato [ Süry ]
  Tellikaya mah Bağlar - Bağlar - Diyarbakır
1928 📖 Kankart [ Süry ]
■ Qanqart köyünde bulunan İlyas Peygamber Süryani manastırı 11. yy'dan bu yana kaydedilmiştir. SN
  Göktaş mah - Derik - Mardin
K1980 📖 Kevirşîn [ Kürd "gökçe taş" ]
1946 📖 Keferşin
1928 📖 Keferceni [ Süry ]
Kürd (Metinan) yerleşimi
■ Aslen Süryanice olduğu aşikâr olan köy adı Kürtçe Kevirşîn olarak yorumlanmış ve bu adın Türkçe çevirisi olan Göktaş (`mavi taş`) resmi ad olarak benimsenmiştir. SN
  Güvercinlik mah Yenişehir - Yenişehir - Diyarbakır
1928 📖 ˁAyneto [ Süry ˁaynotho "gözeler" ]
  Diyarbakır il - Aa - Diyarbakır
1876a 📖 Kara Amîd
E1136 📖 Dikranagerd (?) Տիգրանագերտ [ Erm "Kral Dikran (MÖ 95-55) kenti" ]
S539 A870 📖 📖 Amêd / Amîd
Y17 📖 Amida
As-1274 📖 Amedu [ Süry amîdâ "sütunlu?" ]
1282 📖 Diyarbekr (idari bölge) [ Ar "Bekr (aş.) diyarı" ]
■ Diyarbekr 7. yy'dan itibaren bölge ve idari birim adı, Amida/Amîd ise kent adıdır. Osmanlı yönetiminin son dönemlerinde yerleşim adı olarak da Diyarbekir kullanılmıştır. 1937'de Atatürk'ün emriyle Diyarbakır yazımı benimsendi. ■ Ermeni tarihçileri Urfalı Mateos (12. yy) ve Vartan (13. yy) tarihî Dikran kentinin Amid olduğunu bildirirler; ancak MÖ 1. yy'da kurulduğu anlatılan antik Dikranagerd kentinin Batman Kozluk yakınındaki Erzen (şimdi Anuşirvan Kale) olması daha güçlü ihtimaldir. SN
  Kuşlukbağı mah Sur - Sur - Diyarbakır
1928 📖 Matranî [ Süry matran "papaz" ]
  Koçlu mah - Kızıltepe - Mardin
1518a : Kefertût
A870 📖 Kafr Tûtha [ Süry "dutköy" ]
Lt180 📖 Castra Murorum [ LazTr "duthisar" ]
  Sevimli mah - Kızıltepe (Şenyurt bucağı) - Mardin
1928 📖 Melho Kiki [ Süry melho "Kikan tuzlası" ]
Kürd (Kikan) yerleşimi
  Işıklar mah - Kızıltepe - Mardin
K1980 📖 Birahîmiyê
1518a : İbrahimiye [ Süry abrohomoyto "İbrahim köyü" ]
  Alabal mah - Sur - Diyarbakır
1928 📖 Kefer Necar [ Süry kfar nagar "marangoz köyü" ]
  Esenler mah - Lice (Kayacık bucağı) - Diyarbakır
1928 📖 Balicnî [ Süry ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Tuzla mah - Kızıltepe - Mardin
1928 📖 Melho Ğurs [ Süry melho qurşo "tabak tuzlası" ]
Kürd (Ğurs) yerleşimi
  Lice ilçe - Lice - Diyarbakır
1876a 📖 Lice / Ilıca
1869s 📖 Lice
S1000~ 📖 Laggâ / Lagô [ Süry lagâ/laggâ "çanak" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kürd/Zaza yerleşimi
  Yaylacık mah - Artuklu - Mardin
1917h 📖 Keferdel [ Süry ]


Grafik harita göster     haritada ara : km