Hozat'da 53 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aliboğazı mv - Hozat - Tunceli
1925ht: Aliboğazı (mv)
■ Doğa harikası olan vadinin ormanları son yıllarda güvenlik güçlerince yakılmıştır. SN
  Kozluca x - Hozat - Tunceli
1925ht: Kozluca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  OrmanYolu mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Tağar [ Erm Թաղար "çömlek?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice <> `çömlek, çanak` buraya yakın bir kaynaktan başlayarak Murat nehrine dökülen çayın ismidir. Ermenice kaynaklarda çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. SN
  Yenibaş mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Amutka
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kalecik köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925ht: Kalecik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Dört mezrasından üçü boşaltılıp tahrip edilmiş olup sadece Seğedik'te yerleşim vardır. SN
  Kavuktepe köy - Hozat - Tunceli
Zz: Xewic/Xewco [ Kürd "aş." ]
1925ht: Taçkireg [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Dereköy x - Hozat - Tunceli
1925ht: Dereköy
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski yazılı kayıtlarda Sulubus/Salibis Baba olarak geçmektedir ,dağın zirvesinde ziyaret bulunmaktır. Köy halkı Sulbuz Baba olarak adlandırmaktır.Ek olarak Köyün diğer mahleleri Kerra Teyru :Kuşluk Kayalığı ve Ziyar:Ziyaret .adlandırır.Dağın Rakımı 2280 Türkçe adı [Şahin]Eski yaşlı nesil Perşembe günleri gidip dua edilerdi Kiği Sülbüs dağı adı ile ilgili benzerlik ilginçtir.Kiği Sülbüs dağı ile Ermenice Surp= kutsal, Luys = ışık gibi savlar hayel ürünü ve fantezidir. Burak
  Segedik mz - Hozat - Tunceli
E1878, 1925ht: Segedik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Esenevler x - Hozat - Tunceli
1925ht: Bezavut [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Karaçavuş x - Hozat - Tunceli
Zz: Zankirek
1925ht: Zanekrek [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. +kirek eki muhtemelen Erm akrarag > Tr ekrek (`çiftlik`) sözcüğüdür. Dersim dahilinde Taçkirek, Manekrek, Haçkirek yer adları benzer yapıdadır. SN
  Kurukaymak x - Hozat - Tunceli
1960-: Kavga
1925ht: Zoğar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Boydaş mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Şamoşi
1901hb: Camuşoğlu [ Erm/Tr camuş "su sığırı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Çağlarca köy - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
E1878, 1925ht: Peyik
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1912'de 35 Ermeni ve 52 Alevi nüfusu ve bir kilisesi vardı. (VanV). SN
  Üzümlü mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Urzix/Urziyex?
Kürd yerleşimi
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Norşîn [ Erm norşén "yeniköy" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
  Şeyhbab mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Şeyxbab
■ Denizli, Çivril, Gümüşsu maddesinde "Homa" toprak set belirtilmişsiniz, burada da şimdi bir baraj var muttemelen eski zamanlarda da belki suyu zaptetmek, sulama yapmak gibi nedenlerden set, toprak set gibi veya başka bir yapı olabilir . oksal
  TürkTaner köy - Hozat - Tunceli
1925ht: TürkTanîr
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Türk Taner, Lolan Tanelr ve İbrahim Taner olmak üzere üç yerleşimdir. SN
  Koru x - Hozat - Tunceli
1925ht: Koru/Kori
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  ? x - Hozat - Tunceli
1925ht: Kiçori
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Akpınar
■ Çotla / Akçakaradağ Coğrafi yapısı itibariyle Bingöl'de çok sayıda yayla mevcuttur. Bu yaylalar,zengin otlaklar ve bitkilerle kaplı bulunmaktadır. 2500-3000 m'yi bulan yaylalar soğuk su ve temiz hava deposu konumundadırlar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Anadolu'nun meşhur yaylalarını belirtikten sonra, yaylalar arasında en seçme ve gönül alıcı olarak Bingöl yaylalarını gösterir. Ünlü Gezgin, Bingöl yaylalarının bir çok berekete sahip olduğunu da eserinde belirtmiştir. Tarihi 1550 Çabakçur Livasından bir anlıntı Bilindiği gibi bazı aşiretler veya konar-göçer olarak yaşayan göçebeler yılda iki kez yer değiştirirlerdi. Baharın girmesiyle hayvanlarıyla birlikte kışı geçirdikleri bölgelerden ayrılır, geniş meraların bulunduğu; hayvanları için daha uygun olan yüksek bölgelere yani yaylalara bir başka ifade ile yaylaklara çıkarlardı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte buraları terk eder, kışı geçirecekleri kışlaklara dönerlerdi. Osmanlı arazi hukukun- da özel bir yeri bulunan bu yaylak ve kışlaklardan bazılarının adı tahrir defterinde yer almıştır. Günümüzde bu yaylaklardan en iyi bilineni Tabs/ tavz, Karaçadağ ve Çotla yaylağıdır. Çapakçur kanunnamesinde yaylaklarla ilgili bilgi bulunmasa da defterin yaylakların geçtiği kısımda: “Mezkur yaylak-ı Tabs’da (Tavz) adet-i kadime üzre her sürü koyundan bir koyun ve her haneden bir nugi yağ ve mezkur Kuruca Dağ yaylağında her sürüden seman? bir kuzu alınır ve Çotla yaylağında her obadan iki kuzu ve kışlak mevzi’inde bahar zamanında döl döken sürüden bir koyun alınır” Çotla yöresinin adı ile ilgili 1941-1942 yılına ait bir harita ise COTELE AKCAKARA geçer. Çotla yöresi çoğrafi olarak dağlık ve engebelidir.Yılın her mevsiminde "Kar" vardır.Her yıl tekrarlanan Festivaller düzenlenmektedir. Ve bir çok şehirden yerli turist ağırlamaktır. Çotla yöresi yûksek ve dağlık olduğundan dolayı bir çok vadi,boyun, sırt,uçurum, burun geçit, ve Irmakların çok olduğu var olmakta ve çoğrafi şekillerin olduğu biliniyor. Yılın her mevsiminin de "kar" olduğunu belirmiştik ve bundan anlaşılan bölgede "Su" yönünden zengin bir yöre olduğu ve bu dağ boyunlarından akan sular dağların engebeli olmasından dolayı zikzaklar çizerek yol alıp akmaktadır. Bölgede ki akarsuların adları Layi Muradun,Layi Consur gibi ırmak adların var olması ve yörede bir çok akarsunun zikzak çizerek akması Çotla kelimesine ayna tutuyor. Bu tahlillerden yola çıkarak Çotla adının bir Irmakın adı olduğu anlaşılıyor. Çot (eğri/yamuk) ve La (Irmak ) kelimelerinin birleşimidir.Zamanla bu Irmak adı bölge adı oldu. Burak
  ? mz - Hozat (Çağlarca bucağı) - Tunceli
1925ht: Ağzunik [ Erm Ağtsnik? ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Ağaveysi mah Hozat - Hozat - Tunceli
1925ht: Ağvîs [ Erm ağvés "tilki" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Suriyan mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Suriyan [ Kürd "Süryaniler?" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Kardelen köy - Hozat - Tunceli
1960-2000: Tavuklar
1925ht: Tavuk aş. + yk. [ Erm tavug "orman, sık bitkili yer" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice <> sık çalılık ve meşelik anlamında kullanılır; <> `koruluk, meşelik` <> `korucuk` demektir. Her halde Türkçe 'tavuk' ile ilgisi düşünülemez. SN
  Çaytaşı köy - Hozat - Tunceli
1925ht: LolanTanîr [ Kürd Lolan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akmezra mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Kalankoz
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Bilekli x - Hozat - Tunceli
1925ht: Maksur
1901hb: Maxtur [ Erm ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Akören x - Hozat - Tunceli
1925ht: Ağviran
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Gümüşsuyu mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Kurkurik/Korkorik [ Ar "yıkıntı" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925ht: Xozat | Dersim
1512t: Xozad
E666: Xozan (idari bölge)
Ur: Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ Mamuretül Aziz 1894 salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
  Yoğuntoprak x - Hozat - Tunceli
1925ht: Darnuti/Tarnuti
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Ağırbaşak mz - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928k: Çölkireg [ Erm çorakrag? "kuru çiftlik" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
  Yüceldi x - Hozat - Tunceli
1946k: Şiirtikan [ Kürd Sirtikan ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilen mezra yerinde şimdi karakol vardır. SN
  Karaca köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Karaca
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Altınçevre köy - Hozat - Tunceli
1925ht: İnceağa
E1878: Incığag/Incğıga [ Erm ինճիւղակ "İn deresi dalı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Kısmen Sünni yerleşimi
■ 20. yy başında yarı yarıya Ermeni ve Sünni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN
■ Hozat ilçesinde Sünnilerin yerleşim olarak bulunduğu tek köydür. metonio
  İnköy köy - Hozat - Tunceli
1925ht: İn
E1878: İnn [ Erm "dokuz" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Rivayete göre köyün adı Ermenice İnı Yegeğetsiner (dokuzkilise) adından türemiştir. Köyde ve yanından geçen aynı isimli büyük vadide `dokuz kiliseler` olduğundan söz edilir. (Hovsep Hayreni) SN
  Sarısaltık köy - Hozat - Tunceli
1946k: Derikler
1925ht: Deyrik aş. + yk. [ Kürd dêrik "kilise" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Alevilerce kutsal sayılan Sarısaltık Dağının eteğindedir. SN
  Uzundal köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Xoşan [ Kürd xweşan "güzeller (aş.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm) yerleşimi
  Balkaynar köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Cemolar [ Kürd cemokan "aş." ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Geçimli köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Ergan
E1878: YerganInguz [ Erm Երկան Ընկուզ "Ergan köyü Cevizler mah." ]
■ 20. yy başında Ermeni/Alevi yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 975 yılında kurulan anıtsal Ergani Surp Garabed manastır kilisesi 1877'de kısmen harap durumdaydı. Kalıntısı mevcuttur. 20. yy başında 70 kadar Alevi ve 30 kadar Ermeni nüfus kaydedilmiştir. SN
  ? mz - Hozat - Tunceli
1925ht: Xozaxpür [ Erm "domuzçeşme" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Aynı isimli bir başka köy komşu Çemişgezek ilçesinde vardır. SN
  Beşelma köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Xobik/Xopik
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Zaza: Hope ''havuz, su bendi'' (Hopike ''havuzcuk,küçük bent'') oen
  Kızıltaş x - Hozat - Tunceli
Zz: Gewrasor [ Zaza "kızıltaş" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
  Dalören köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1522t, 1925ht: Pakire
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Taşıtlı x - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1925ht: Taştik + Torut [ Erm "çayırcık + çağlayan" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN
  Çığırlı köy - Hozat (Geyiksuyu bucağı) - Tunceli
1928k: Zımek [ Kürd "kuz yer, kuzey" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946k: Sevge [ Kürd sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km