Eleşkirt'de 66 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yayladüzü bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1946 MYK: Bölükbaş
1928 K: Bölükbaşı
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Değirmengeçidi köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Xalyaz Cilikan [ Kürd cilikanê xalyaz "Xalyaz (Tahir) Cilikanları (aş.)" ]
  Gökçayır köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Kaskan [ Kürd qasikan "Kasımlar (aş.)" ]
■ Köy halkı Qazka der. Qazi
  Aydıntepe köy - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Karpalu [ Kürd "keçiyamacı" ]
  Tahir bld - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1928 K: Tahir
Osm E1901 Vic: Xalyaz (idari bölge) [ Tr Xali yazı "ıssız ova" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
  Çetinsu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Geliyan [ Kürd geliyan "boğazlar" ]
Kürd yerleşimi
■ Köyün eski ismi Geliya olup, bir kaç hane Redkan aşiretidir. Qazi
  Çatalpınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Sévik [ Kürd sêvik "elmalık" ]
■ Kürd (Heyderi) yerleşimi. Mar(d)astan
  Abdi köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Abdi
  Türkeli köy - Eleşkirt - Ağrı
1960 DİE: Dikendere
1928 K: Kürdaliyan [ Kürd "Kürt Aliler" ]
■ Köy halkı Kurdaliya der. Qazi
  İndere köy - Eleşkirt - Ağrı
1968e K2: Tutan
E1900 HSH: Totoyi keğ [ Erm ]
  Güneykaya köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ebuzeyt/Abuzeyit [ Kürd/Tr ebû zeyd? "öz." ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Pirabat köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pîrabad
E1900 Epr I.404: Pürabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Düzağıl köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Aykan [ Kürd ]
  Kayayolu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çerkes
Kürd yerleşimi
■ Eski adı Çerkes olmakla birlikte halen Kürtleşmiştir. SN
  Palakçayırı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kopal [ Erm gopal "tokmak, başı topuzlu değnek" ]
  Aydoğdu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Bedır [ Kürd/Tr bedr ]
Kürd yerleşimi
  Gözaydın köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gapır [ Kürd gapir "öküz köprüsü" ]
  Ramazan köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Ramazan
  Körpeçayır köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şahnezar [ Kürd şaxnezar? "kuzey kolu, kuzey dalı" ]
  Süzgeçli köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Remikan [ Kürd "Ramazanlar" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
  Uludal köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Pozmüezzin
E1900 HSH: Pozmezin [ Kürd "kocaburun" ]
  Dolutaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mardo [ Erm "Med'li (Kürt)" ]
Karapapak/Kürd yerleşimi
■ Van-Çatak-Konalga maddesine bakınız. SN
■ 3-5 Karapapak hanesi mevcuttur. seyyah
  Eleşkirt ilçe - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Zêdkan/Zeydikan [ Kürd "aş." ]
E390 Pav: Vağarşagerd (başka yer) [ Erm "Vağarşag (öz.) hisarı" ]
1790: Eleşkird (idari bölge)
■ İlçeye adını veren eski Eleşkird şimdiki merkezin 12 km doğusunda bulunan Toprakkale hisarıdır. Zeydikan veya Zidlikan köyü 20. yy'da ilçe merkezi olmuştur. ■ Kentin MÖ 2. yy'da Ermenistan egemeni olan ve Arşaguni kraliyet hanedanının kurucusu sayılan Vağarşag tarafından kurulduğu rivayet edilir. Ancak bu yöndeki en erken yazılı kayıt yaklaşık 550 yıl sonrasına aittir. SN
■ Nüfusunun çoğunluğu Kürttür. Farklı tarihlerde Karapapak ve Ahıska muhaciri iskanları da yapılmıştır.. seyyah
■ © 08.07.1790 Eleşkird Mutasarrıflığı'na yurtluk ve ocaklık olarak Abdülfettah Paşa'nın oğlu Halil Bey'in tayini. deyar heyran
  Yukarıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2000: Seydoya
1928 K: Kopuz ulya
Kürd yerleşimi
■ Seydo, köy halkının tamamının dedesidir. Günümüzde köye Qopıza Jorê deniliyor. Qazi
  Alagün köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Asef
  Yığıntaş köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şadiyan [ Kürd "aş." ]
  Aşağıkopuz köy - Eleşkirt - Ağrı
K2000: Çaçan
1928 K: Aşağıkopuz
Kürd yerleşimi
■ Çaçan, bu köyde yaşayan Kurdki aşiretinden ailelerin dedelerinin ismidir. Sanatçı Burhan Çaçan'ın ailesi, dedelerinin ismini soy isim olarak almıştır. Eskiden köye Çaçan, günümüzde ise Qopıza Jêrin deniliyor. Mar(d)astan
  Kokulupınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Esadkomu [ Kürd/Tr ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Hasanpınarı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Gevirgevrik [ Kürd kevrgewrik "sarıtaş" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Mollasüleyman köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mollasüleyman
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 1893'te 135 hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yücekapı bld - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Hanzir
1928 K: Xanzir
E1900 Epr II.152: Xasdur/Xosdur [ Erm hatsdur? "ekmekveren" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi
■ 20. yy başında 70 hane Ermeni kadim, 30 hane Ermeni Katolik, birkaç hane Ermeni Protestan ve 8 hane Müslüman Kürt nüfusu vardı. SN
  Uzunyazı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 K: Xaşyan [ Kürd ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
■ Redkan aşiretinden bir kaç hane yaşar. Qazi
  Dalkılıç köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Dalkılıç
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Sadaklı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Musuri/Misuri
E1900 HSH: Musurtsik [ Erm "Misuri'ler" ]
  Öztoprak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Arapkomu
E1900 Epr I.495: Komk' [ Erm "ağıllar" ]
■ Köyün bir saat güneydoğusunda bulunan Surp Kevork manastırı 19. yy sonunda meşhur bir ziyaretgâh idi. SN
  Oklavalı köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Garisyan
E1900 Epr II.152: Karshan
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Köyün yerel ismi Garısya olup, Redkan aşireti haricinde Çıxuri aşireti de yaşar. Qazi
  Ergözü köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr, K: Tavo
E1900 HSH: Tavoyi keğ [ Erm "Davut/Tavit köyü" ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Moti) yerleşimi
■ 1852-56 Rus savaşına dek 150 haneli bir Ermeni köyü imiş. Bu tarihte nüfusu Erivan ovasına göçmüş. Son kalan birkaç hanenin tuttuğu Kürt işçiler çoğalarak köye sahip olmuşlar. 1890'larda kilisenin ahır olarak kullanıldığı, eski evlerin içler acısı bir halde bulunduğu belirtiliyor (Epr I.569). SN
■ Köy çevresinde iki tane köy kalıntısı var. Bu iki köylerin isimleri Pozê Qesapxanê ve Gundıkê Omo. Gundıkê Omo'da bir türbe varmış. Kürtler yüzlerce yıl ziyaret edip, kurbanlar, adaklar adarmış. Sonra Ermeni kralının mezarı olduğu ortaya çıkmış. Qazi
  Söbetaş köy - Eleşkirt - Ağrı
Eski adı: Xişto [ Kürd xişto "diş, sivriyer" ]
■ Kürd: Xişto "tuğlalı, kiremitli" yalcin
  Değirmenoluğu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Şamiyan [ Kürd "Şamlılar (aş.?)" ]
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 Krz 107: Alaşgerd Toprakhisarı
1282 Bibi: Walaşgerd
E390, E1902 Pav I.33: Vağarşagerd [ Erm "Vağarş (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildi. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan (Bekiran) Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Akyumak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Avxarik [ Kürd "delisu" ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Redkan aşiretinin damadı olan Azeri bir aile, onlarla beraber Erivan'dan bu köye göç etmiş. Sonra köyden Anadolu'ya göç etmiş. Günümüzde köyde Azeri yok. Mar(d)astan
  Yelkesen köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Mîrangi [ Kürd mîrangê "beyyurdu" ]
  Yeşilova köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Çirük/Çürük [ Erm/Kürd çrig/çirik "derecik" ]
  Güvence köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Cilkan [ Kürd Çilkanî "kırk çeşme" ]
Kürd yerleşimi
■ Türk ve Kürt nüfus karışık yaşarken Türk halkın göçüyle Kürtlerden müteşekkil bir yer haline gelmiştir,. seyyah
  Düzyayla köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Hamzikan [ Kürd hamzikan "Hamzalar" ]
  Kanatgeren köy - Eleşkirt - Ağrı
1946: Yukarıbavine [ Kürd bavîn "babalık (aş.)" ]
  Goncalı köy - Eleşkirt - Ağrı
E1902, 1928 Epr II.147: Xaçlı
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ 19. yy sonlarında nüfusu Pasinler, Bulanık, Malazgirt ve Hınıs muhaciri 110 Ermeni haneden oluşuyordu. Eprigyan'a göre Tondrikner, Xaçig, Ertmantsor, Garmirkar, Dantzugner, Simonagol, Sevkar ve Sbidakkar adlı yaylaları vardı. SN
■ Kürtçe Xaçıli ve Xaçuli derler. Haç ile alakalı bir isimdir. Mar(d)astan
  Alkuşak köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Milan [ Kürd milkî/milan ]
  Övündük köy - Eleşkirt - Ağrı
1946 MYK: Bekokomu
Eski adı: Komabeko [ Kürd "Bekir çiftliği" ]
  Arifbey köy - Eleşkirt - Ağrı
K2000: Komik [ Kürd "ağılcık" ]
1928 K: Arifbey
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Yeşil mah Goncalı - Eleşkirt - Ağrı
K2000: Gomaposto
1928 K: Postokomu
Kürd yerleşimi
  İkizgeçe köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Memitan [ Kürd ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Çiftepınar köy - Eleşkirt - Ağrı
1968 K2: Danatepe
1928 K: Çeli [ Kürd Çelê ]
Ahıska Türkü/Kürd yerleşimi
  Yanıkdere köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Kırıkan [ Kürd Qiriqan/Qirqa ]
Kürd (Redkan) yerleşimi
  Haydaroğlu köy - Eleşkirt - Ağrı
1928 K: Haydaroğlu
Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km